уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2021 г. » Решения на Академичния съвет от 05.07.2021 г.

Решения на Академичния съвет от 05.07.2021 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

от заседанието, проведено на 05.07.2021 година

(Протокол  №20)

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде подадено заявление за включване на ПУ „Паисий Хилендарски“ в списъка на изследователските висши училища.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложеното от ФС на ПФ (Протокол 12/15.06.2021 г.) обучение по магистърски програми в Педагогическия факултет за учебната 2021/2022 г., както следва:
 • „Спорт в училище“, специалисти – задочно обучение, продължителност на обучението 1 години (2 семестъра);
 • „Спорт в училище“, неспециалисти – задочно обучение, продължителност на обучението 2 години (4 семестъра);
 • „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“ – 2 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „Бакалавър“ от специалностите „Предучилищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“;
 • „Приложна психология“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра;
 • „Приложна психология“ (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 2 семестъра;
 • „Училищна психология“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра;
 • „Училищна психология“ (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 2 семестъра;
 • „Училищна психология“ (неспециалисти) за Филиала на ПУ в град Смолян – ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра, (обучението се провежда в група от минимум 15 студенти);
 • „Училищна психология“ (неспециалисти) за Филиала на ПУ в град Кърджали – ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра, (обучението се провежда в група от минимум 15 студенти);
 • „Психология на управлението“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра;
 • „Психология на управлението“ (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 2 семестъра;
 • „Позитивна психология“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра;
 • „Позитивна психология“ (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 2 семестъра;
 • „Ръководство на вокални и инструментални състави“ – задочно обучение, 1 година и половина, 3 семестъра;
 • „Музикално изпълнителско изкуство“ – 1 година, 2 семестъра, задочно обучение;
 • „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“ (за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство) – задочно обучение, 1 година и половина, 3 семестъра;
 • „Образователен мениджмънт“ (специалисти) – задочно обучение, 2 семестъра;
 • „Образователен мениджмънт“ (неспециалисти) – задочно обучение, 4 семестъра;
 • „Комуникативни нарушения на развитието“ (специалисти) – редовно обучение, 3 семестъра;
 • „Комуникативни нарушения на развитието“ (неспециалисти) – редовно обучение, 4 семестъра.;
 • „Специална педагогика – ресурсен учител“ – редовно обучение, 3 семестъра;
 • „Управление на приобщаващото образование“ – задочно обучение, 4 семестъра;
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – след ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, 4 семестъра – за неспециалисти;
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – след ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, 3 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, и Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.
 • „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“ – след ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, 2 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“;
 • Начална училищна педагогика – след ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, 4 семестъра – за неспециалисти (по проект Мотивирани учители);
 • „Мениджмънт на социалните организации“ (специалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение, 2 семестъра;
 • „Мениджмънт на социалните организации“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение, 4 семестъра;
 • „Социален мениджмънт и социално предприемачество“ (специалисти), задочно обучение, 2 семестъра;
 • „Социален мениджмънт и социално предприемачество“ (неспециалисти), задочно обучение, 4 семестъра.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложеното от ФС на ПФ (Протокол 12/15.06.2021 г.) обучение в допълнителни квалификации и курсове в Педагогическия факултет за учебната 2021/2022 г., както следва:
 • „Начална училищна педагогика“ (допълнителна квалификация) – задочно обучение, срок на обучение от 1 год. (два семестъра), квалификация – педагог-начален учител, такса за обучение: 550 лв. на семестър. Обучението да се провежда на територията на Филиала на ПУ в гр. Кърджали при сформиране на група от минимум 15 човека.
 • „Предучилищна педагогика“ (допълнителна квалификация) – квалификация – детски учител, форма на обучение – задочна, семестриална такса – 550 лв., срок на обучение – 1 година (два семестъра). Обучението да се провежда на територията на Филиала на ПУв гр. Кърджали при сформиране на група от минимум 15 човека.
 • Курс за придобиване на професионална квалификация „Помощник-възпитател“ към Педагогическия факултет за обучаващите се от Пловдивския регион, а извън региона обученията да се организират от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

Срок на обучение: 2 семестъра.
Такса за семестър:
- за работещи в детска градина – 200 лв.
- за не работещи в детска градина – 250 лв.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ (Протокол 12/15.06.2021 г.) нов учебен план на курса за придобиване на професионална квалификация „Помощник-възпитател“ към Педагогическия факултет, влизащ в сила от учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложеното от ФС на ФИФ (Протокол №151/17.05.2021 г. и №153/28.06.2021 г.) провеждане на обучение във Философско-историческия факултет по следните магистърските програми и допълнителни квалификации за учебната 2021/2022 г. по акредитирани професионални направления и такси за тях:

В ПН 1.3. Педагогика на обучението по...

 • „Гражданско образование и философия“ в два семестъра (за специалисти)/четири семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 937,46 лв.

В ПН 2.2. История и археология

 • „Археология и археологическо културно наследство“ в два семестъра (за специалисти)/четири семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 1145,46 лв.
 • „Архивистика и документалистика. Защита на информацията“ в четири семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 1145,46 лв.
 • „Българската история в балканския и европейския контекст“ в два семестъра (за специалисти)/три семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 1145,46 лв.
 • „История и цивилизации на Стария и Новия свят“ в два семестъра (за специалисти). Семестриалната такса е в размер на 1145,46 лв.
 • „Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции“ в четири семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е размер на 1145,46 лв.

В ПН 2.4. Религия и теология

 • „Православие – традиция и съвременност“ в два семестъра (за специалисти). Семестриалната такса е в размер на 1055,37 лв. (държавно платено)

В ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 • „Културен мениджмънт“ в два семестъра (за специалисти)/четири семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 965, 28 лв.
 • „Социална медиация и комуникация“ в два семестъра. Семестриалната такса е в размер на 965, 28 лв.
 • „Социоанализа и междучовешки отношения“ в два семестъра (за специалисти)/четири семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 965, 28 лв.
 • „Управление на иновациите и изследователската дейност“ в три семестъра. Семестриалната такса е в размер на 965, 28 лв.
 • „Философия и литература“ в два семестъра. Семестриалната такса е в размер на 965, 28 лв.

В ПН 3.3. Политически науки

 • „Дипломация и международни отношения“ в четири семестъра (за неспециалисти). Семестриалната такса е в размер на 937,56 лв.

Допълнителна квалификация Учител по история

 1. За специалисти и неспециалисти, редовно обучение – 700,00 лв. сем. такса
 2. За специалисти и неспециалисти, задочно обучение – 500,00 лв. сем. такса

Приемът в магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ към катедра „Приложна и институционална социология“ да се осъществява два пъти годишно: есенно/зимен семестър (октомври) и пролетно/летен семестър (февруари).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ФИФ (Протокол №153/28.06.2021 г.) нови и актуализирани учебни планове на посочените допълнителни квалификации, бакалавърски и магистърски програми, администрирани от Философско-историческия факултет, както следва:
 1. Нови учебни планове за магистърска програма „Гражданско образование и философия“ (за специалисти и неспециалисти) от професионално направление 3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, влизащ в сила от учебна 2021/2022 година;
 2. Нов учебен план за разкриване на магистърска програма „Етнология и културно наследство“ от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование Социални, стопански и правни науки, влизащ в сила от учебна 2021/2022 година;
 3. Нов учебен план за допълнителна професионална квалификация „Учител по история“ за специалисти (задочно обучение) от професионално направление 2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, влизащ в сила от учебната 2021/2022 година;
 4. Постоянна промяна в учебния план на бакалавърската програма „Теология“ за випуск 2019 и 2020 година, влизаща в сила от учебната 2021/2022 година:
 • хорариумът на дисциплината Психология от 60/0 и 4 кредита да се промени в 30/30 при запазване на извънаудиторна заетост, кредити и семестър.
 • хорариумът на дисциплината Педагогика от 45/15 и 4 кредита да се промени в 30/30 при запазване на извънаудиторната заетост, кредити и семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №19/23.06.2021 г.) актуализирани учебни планове за следните специалности от ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за нуждите на Филиала на ПУ в гр. Смолян, влизащи в сила от началото на учебната 2021/2022 година:
 • „Математика, информатика и информационни технологии“;
 • „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Управителния съвет на Езиковия център при Филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали (Протокол №1/03.06.2021 г.) такси за лятна занималня в Детския езиков център „ДИНО“, считано от 15.06.2021 г., както следва:
 • за целодневно посещение на лятната занималня за един месец – 200.00 лева
 • за целодневно посещение на лятната занималня за една седмица – 55.00 лева
 • за целодневно посещение на лятната занималня за един ден – 12.00 лева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Педагогическия факултет (Протокол №12/15.06.2021 г.) да бъдат назначени като гост-преподаватели по чл. 68, ал. 1, т. 2 за извършване на определена работа за учебната 2021/2022 година следните лица:
 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева на пълен норматив към катедра „Психология“
 • Стефан Стефанов Москов – на пълен норматив към катедра „Естетическо възпитание“
 • доц. Леонард Моис Капон – на пълен норматив към катедра „Естетическо възпитание“
 • проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – на 1/2 норматив към катедра „Педагогика и управление на образованието“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол № 91/20.04.2021 г.) на основание на чл. 93, ал. 1 от ПРАСПУ бъде избрана за гост-преподавател проф. д-р Емилия Александрова Друмева с натовареност от ½ норматив към катедра „Публичноправни науки“ на ЮФ за академичната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №92/09.06.2021 г.) на основание чл. 93, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде избран за гост-преподавател проф. д-р Силви Василев Чернев с натовареност от ½ норматив към катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ за академичната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №92/09.06.2021 г.) да бъде трансформирано безсрочното трудово правоотношение на проф. д-р Венцислав Петров Стоянов в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с §11 от ЗВО, считано от 22.08.2021 г. за срок от една година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №92/09.06.2021 г.) да бъде удължено допълнителното трудово правоотношение на проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев по чл. 111 от КТ на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с §11 от ЗВО, считано от 16.07.2021 г. за срок от една година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ (Протокол №153/28.06.2021 г.) доц. д-р Румяна Йоргова Комсалова да бъде избрана за гост-преподавател към катедра „История и археология“ на пълно натоварване за периода 01.10.2021 г. до 30.06.2022 година по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ за извършване на определена работа за учебната 2021/2022 г. към ФИФ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ (Протокол №153/28.06.2021 г.) проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова да бъде избрана за гост-преподавател към катедра „История и археология“ на ½ натоварване за периода 01.10.2021 г. до 30.06.2022 година по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ за извършване на определена работа за учебната 2021/2022 г. към ФИФ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ (Протокол №153/28.06.2021 г.) проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев да бъде избран за гост-преподавател към катедра „Философия“ на пълно натоварване за периода 01.10.2021 г. до 30.06.2022 година по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ за извършване на определена работа за учебната 2021/2022 г. към ФИФ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №19/23.06.2021 г.) да бъде избрана за гост-преподавател на пълен (цял) щат и да бъде сключен трудов договор с проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. с годишен норматив 360 часа.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №19/23.06.2021 г.) да бъдат избрани за гост-преподаватели на 1/8 щат и да бъдат сключени трудови договори с ръководители на проекти към МОН, както следва:
 1. Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“ на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. (проект ДН 12/12 към ФНИ при МОН).
 2. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ за периода от 07.2021 г. до 30.09.2021 г. (Национален проект към МОН за над 100 000 лева).

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:                                         Р Е К Т О Р:

                                   (Мария Зайкова)                                 (проф. д-р Румен Младенов)

 

Последна промяна на 14 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол