уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2021 г. » Решения на Академичния съвет от 07.06.2021 г.

Решения на Академичния съвет от 07.06.2021 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

от заседанието, проведено на 07.06.2021 година

(Протокол  №19)

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Стратегическите насоки за развитие на Офиса за технологичен трансфер за периода 2021 – 2023 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания Правилник за устройството и дейността на Университетския център за кариерно развитие.

 

 1. 3РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената Стратегия за развитие на Университетския център за кариерно развитие.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения Прогнозен план за периода 2021 – 2023 г. на Университетския център за кариерно развитие.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема при нормално протичане на изпълнението на бюджета за 2021 година, факултетите и звената с положителен баланс при изпълнение на бюджета за 2020 г. и положителен баланс по план за 2021 г. да изплатят допълнителни трудови възнаграждения, както следва:

Факултет/Звено

Сума

Факултет по математика и информатика

495 000 лв.

Педагогически факултет

350 000 лв.

Факултет по икономически и социални науки

140 000 лв.

Физическо възпитание

100 000 лв.

Физико-технологичен факултет

95 000 лв.

Филологически факултет

90 000 лв.

Юридически факултет

11 400 лв.

 

Горепосочените факултети и звена да начислят и изплатят фактически положени наднормени часове.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема разпределението на приходите от магистърски програми, курсове, специализации, дарения, КСК и други допълнителни приходи, формирани във факултетите и звената, да бъде в съотношение 70% за факултетите (звената) и 30% за финансиране на общите разходи на Университета, считано от 01.01.2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема надбавката за допълнителна трудова функция за лицето, отговарящо за сигурността, да бъде в размер на надбавката за „Експерт инфраструктура на ПУ“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и баланса за 2020 година – общо за Пловдивския университет и поделенията му: Университет – гр. Пловдив, Филиал – гр. Смолян, Филиал – гр. Кърджали, Поделение „Научна и проектна дейност“ (НПД) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема след проверка и заверка на ГФО от Сметната палата, информацията от сборния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да се публикува на сайта на Университета.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема:
 • годишния финансов отчет и баланс на ДЗЗД „Екотехнологии 21“ за 2020 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на УТБ – Пампорово, за 2020 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ за 2020 г.
 • Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ да не разпределя дивиденти.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ (Протокол №11/18.05.2021 г.) нови учебни планове по специалности на Педагогическия факултет за първи курс на учебната 2021/2022 година, както следва:
 • Допълнителна квалификация „Предучилищна педагогика“ за ОКС „Бакалавър“, задочно обучение
 • Допълнителна квалификация „Начална училищна педагогика“ за ОКС „Бакалавър“, задочно обучение
 • Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС „Магистър“, 3 семестъра редовно обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ (Протокол №11/18.05.2021 г.) актуализирани учебни планове по специалности на Педагогическия факултет за първи курс на учебната 2021/2022 година, както следва:
 • Допълнителна квалификация „Учител по музика в ДГ и СУ“
 • „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“, ОКС „Магистър“, редовно обучение
 • „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“, ОКС „Магистър“, задочно обучение
 • „Спорт в училище“, ОКС „Магистър“ специалисти – редовно обучение
 • „Спорт в училище“, ОКС „Магистър“ специалисти – задочно обучение
 • „Спорт в училище“, ОКС „Магистър“ неспециалисти – редовно обучение
 • „Спорт в училище“, ОКС „Магистър“ неспециалисти – задочно обучение
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС „Магистър“, неспециалисти, 4 семестъра, редовно обучение
 • „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“, ОКС „Магистър“, редовно обучение
 • „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“, ОКС „Магистър“, задочно обучение
 • „Начална училищна педагогика“ – ОКС „Магистър“, задочно обучение, по национална програма „Мотивирани учители“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ЮФ (Протокол №91/20.04.2021 г.) промени в учебните планове на специалност „Право“ в сила от учебната 2021/2022 г., както следва:

1. Да се увеличи хорариумът на задължителната дисциплина Екологично право в задочна форма на обучение от 54 часа на 60 часа лекции.

2. Да се промени разпределението на часовете по дисциплината Данъчно право в редовна и задочна форма на обучение, както следва:

 • редовна форма на обучение – 75 часа лекции и 30 часа упражнения;
 • задочна форма на обучение – 45 часа лекции и 18 часа упражнения.

3. Да се промени разпределението на часовете по дисциплината Конституционно право за редовна форма на обучение, както следва:

 • първи семестър – 45 ч. лекции и 15 ч. семинарни занятия;
 • втори семестър – 75 ч. лекции и 45 ч. семинарни занятия.

4. Да се промени разпределението на часовете за упражнения по дисциплината Наказателен процес в редовна и задочна форма на обучение, както следва:

 • редовна форма на обучение

  – първи семестър – 30 часа упражнения;

  – втори семестър – 30 часа упражнения;

 • задочна форма на обучение

   – първи семестър – 18 часа упражнения;

   – втори семестър – 18 часа упражнения.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ЮФ (Протокол №91/20.04.2021 г.) промени в учебния план на магистърска програма „Публична администрация“ в сила от учебната 2021/2022 г., както следва:

1. Да се въведат във всеки един от трите семестъра на обучение по една факултативна дисциплина (общо 3 на брой факултативни дисциплини);

2. Да се промени наименованието на избираемата дисциплина Общинска инфраструктура и развитие на Местно самоуправление и регионално развитие.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ЮФ (Протокол №91/20.04.2021 г.) промяна в учебния план на МП „Международни отношения“ в сила от учебната 2021/2022 г.: да се премахнат избираемите дисциплини Международно наказателно право и Основи на европейската езикова култура.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №150/19.04.2021 г. и Протокол №151/17.05.2021 г.) нови учебни планове за бакалавърски програми, както следва:

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

 • „География, технологии и предприемачество“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 г. за випуск 2021 година
 • „Гражданско образование, философия и чужд език“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 г. за випуск 2021 година
 • „История и чужд език“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 година

Професионално направление 2.2. История и археология

 • „История“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 година
 • „История“ (задочно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 година
 • „История и културно наследство“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 година

Професионално направление 2.3. Философия

 • „Философия“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 година за випуск 2021 година

Професионално направление 2.4. Религия и теология

 • „Теология“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 година за випуск 2021 година

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 • „Социология на правото, икономиката и иновациите“, влизащ в сила от учебната 2021/2022 година за випуск 2021 година

Допълнителни квалификации

 • „Учител по история“ за специалисти (редовно обучение) и неспециалисти (редовно и задочно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №150/19.04.2021 г. и Протокол №151/17.05.2021 г.) актуализирани учебни планове за бакалавърски програми, както следва:

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

 • „География, технологии и предприемачество“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 г. за випуск 2020, 2019, 2018 г.
 • „Гражданско образование, философия и чужд език“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 г. за випуск 2020 г.

Професионално направление 2.3. Философия

 • „Философия“ (редовно обучение), влизащ в сила от учебната 2021/2022 г. за випуск 2020, 2019, 2018 г.

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 • „Етнология“, влизащ в сила от учебна 2021/2022 година за випуск 2018 г.
 • „Социална антропология“, влизащ в сила от учебна 2021/2022 година за випуск 2018 и 2019 г.
 • „Културен туризъм“, влизащ в сила от учебна 2021/2022 година за випуск 2018, 2019, 2020, 2021 г.
 • „Социология и науки за човека“, влизащ в сила от учебна 2021/2022 година за випуск 2018, 2019, 2020, 2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №227/26.04.2021 г.) актуализирани учебни планове на следните специалности:
 • Бакалавърски програми: Българска филология (редовно и задочно обучение), Английска филология, Френска филология, Руска филология (редовно и задочно обучение), Приложна лингвистика с първи чужд – английски език, Приложна лингвистика с първи чужд – френски език, Приложна лингвистика с първи чужд – немски език, Приложна лингвистика с първи чужд – испански език, Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и италиански език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и китайски език, Български език и корейски език, Български език и история (редовно и задочно обучение), Български език и гражданско образование, Биология и английски език, История и чужд език.
 • Магистърски програми: Балканистика, Славистика (славистичен и българистичен профил), Теория и практика на чуждоезиковото обучение (за неспециалисти), Английски език и методика (за специалисти и за неспециалисти), Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап, Методика на обучението по български език и литература (за неспециалисти, редовно и задочно обучение), Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5 – 12. клас).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №227/26.04.2021 г.) промяна в учебните планове на специалностите „Лингвистика с информационни технологии“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с бизнес администрация“:
 • за дисциплината Теория на превода (II курс, IV семестър) 30 часа лекции се преобразуват в 15 часа лекции и 15 часа упражнения. Промяната влиза в сила за студентите, приети през 2020 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №227/26.04.2021 г.) промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с маркетинг“:
 • дисциплината Пласмент и пласментна политика (IV курс, VIII семестър) да се преименува на Дистрибуция и маркетингова логистика и от хорариума да отпаднат 15 часа упражнения. Промяната влиза в сила за студентите, приети през 2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Физико-технологичния факултет (Протокол №29/21.04.2021 г. и Протокол №30/19.05.2021 г.) нови учебни планове на следните специалности:
 1. „Автомобилно и индустриално инженерство“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, ПН 5.1.
 2. „Приложна физика за иновативни технологии“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, ПН 4.1.
 3. „Съвременни образователни технологии“, задочно обучение – 2 семестъра, ОКС „Магистър“,  ПН 1.3.

Учебните планове влизат в сила от учебната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Физико-технологичния факултет (Протокол №29/21.04.2021 г. и Протокол №30/19.05.2021 г.) актуализирани учебни планове за специалности от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Физико-технологичния факултет (Протокол №30/19.05.2021 г.) такса за магистърска програма в дистанционна форма на обучение във Физико-технологичния факултет за учебната 2021/2022 г., както следва:
 • Специалност „Телекомуникационни и информационни системи (на английски език)“ в ОКС „Магистър“, в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. Продължителност на обучение 1 година (2 семестъра). Такса за един семестър – 661,94 лв. за студенти от държави членки на ЕС и 1500 € за студенти от държави извън ЕС.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №224/29.01.2021 г. и Протокол №227/20.04.2021 г.) за разкриване на нова магистърска програма „Фармацевтична химия“ в професионално направление 4.2. Химически науки, както и квалификационната характеристика на специалността и учебните планове за редовно и задочно обучение, които да влязат в сила от учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №227/20.04.2021 г.) актуализиран учебeн план за специалност „Химия и английски език“ – редовно обучение, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., ОКС „Бакалавър“, който да влезе в сила от учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №18/02.06.2021 г.) актуализирани учебни планове за специалностите от ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и професионално направление 4.5. Математика, влизащи в сила от началото на учебната 2021/2022 година, както следва:

1. За бакалавърските специалности от ПФ 3. Педагогика на обучението по ...:

 • „Математика, информатика и информационни технологии“
 • „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

2. За бакалавърските специалности от ПФ 5. Математика:

 • Бизнес математика;
 • Математика;
 • Приложна математика.

3. За допълнителните квалификации:

 • Учител по информатика и информационни технологии (1 г.);
 • Учител по математика (1 г.)

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №18/02.06.2021 г.) частични промени в учебните планове за специалностите „Математика“ и „Приложна математика“ от ОКС „Бакалавър“ (редовно обучение), влизащи в сила от началото на учебната 2021/2022 година, както следва:

1. За специалностите „Математика“ и „Приложна математика“:

 • Дисциплините Математически анализ 1 и Математически анализ 2 да се преместят съответно от 1. курс, Есенен триместър и 1. курс, Пролетен триместър в 1. курс, Есенен триместър и 1. курс, Зимен триместър, а дисциплината „Английски език“ да се премести от 1. курс, Есенен триместър и 1. курс, Зимен триместър в 1. курс, Зимен триместър и 1. курс, Пролетен триместър.

2. За специалностите „Математика“ и „Приложна математика“:

 • Дисциплините Комплексен анализ (40+40) и Обикновените диференциални уравнения (40+40) да разменят местата си.

3. За специалностите „Математика“ и „Приложна математика“ да се въведе нова дисциплина Функционален анализ, която да се изучава във 2. курс, Пролетен триместър, с хорариум (30+20).

4. Хорариумът на дисциплината Математически анализ 4 във 2. курс, Зимен триместър, да се намали от (40+30) на (30+20).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №18/02.06.2021 г.) семестриални и редуцирани такси за платените форми на обучение за учебната 2021/2022 година във Факултета по математика и информатика, както следва:

І. СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА:

1. ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 61 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 495 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 495 лв.;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.

2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 600 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 600 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“ във ФМИ на ПУ) – две такси по 350 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ във ФМИ на ПУ) – две такси по 350 лв.

3. ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА 

 • за провеждане на 40-часов курс – 290 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 580 лв.

ІІ. РЕДУЦИРАНИ ТАКСИ ПРИ ПРИЕМ В ДВУГОДИШНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ОТ:

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 773.31 лв. за учебната 2021/2022 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 757.72 лв. за учебната 2021/2022 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №264/01.06.2021 г.) актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър“ по следните специалности:

1. „Биоинженерство“, редовно обучение, в област на висше образование Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, в сила от уч. 2021/2022 г.

2. „Фармацевтични биотехнологии“, редовно обучение, в област на висше образование Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, в сила от уч. 2021/2022 г.

3. „Фармацевтични биотехнологии“, задочно обучение, в област на висше образование Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, в сила от уч. 2021/2022 г.

4. „Молекулярна биология“, редовно обучение, в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

5. „Медицинска биология“, редовно обучение, в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

6. „Микробиология и вирусология“, редовно обучение, в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

7. „Биоинформатика“, редовно обучение, в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

8. „Биология“, редовно обучение, в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

9. „Биология“, задочно обучение в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

10. „Екология и опазване на околната среда“, редовно обучение, в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

11. „Екология и опазване на околната среда“, задочно обучение, в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сила от уч. 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №264/01.06.2021 г.) актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър“ и допълнителна квалификация „учител“, както следва:

1. Актуализиран учебен план на ОКС „Магистър“, специалност „Учител по биология“, редовно обучение, в област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., в сила от уч. 2021/2022 г.

2. Актуализиран учебен план за придобиване на професионална квалификация „Учител по биология“, в област на висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., в сила от уч. 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №264/01.06.2021 г.) магистърски програми, по които Биологическият факултет ще провежда обучение през учебната 2021/2022 г., както следва:

 

Магистърска програма

Направление

Форма на обучение

Срок на обучение

1.

Антропология

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

2.

Биоразнообразие, екология и консервация

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

3.

Биоразнообразие, екология и консервация

За небиолози

 

Задочно обучение

2 години,

4 семестъра

4.

Биология

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

5.

Генетика

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

6.

Генетика

За небиолози

Задочно обучение

2 години,

4 семестъра

7.

Екология и опазване на екосистемите

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

8.

Екология и опазване на екосистемите

За небиолози

 

Задочно обучение

2 години,

4 семестъра

9.

Екология, управление и контрол на околната среда

За биолози

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

10.

Екология, управление и контрол на околната среда

За небиолози

 

Задочно обучение

2 години,

4 семестъра

11.

Индустриална микробиология

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

12.

Лечебни и етерични растения

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

13.

Лечебни и етерични растения

За небиолози

 

Задочно обучение

2 години,

4 семестъра

14.

Медицинска биология

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

15.

Микробиологичен контрол и безопасност на храни

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

16.

Паразитология

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

17.

Приложна молекулярна биология

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

18.

Репродуктивна биология

За биолози

 

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

19.

Репродуктивна биология

За небиолози

 

Задочно обучение

2 години,

4 семестъра

20.

Учител по биология

По Наредба №15/22.07.2019

Редовна форма

1 година,

2 семестъра

 

 

21.

Допълнителна квалификация „Учител по биология“

 

Задочна форма

1 година,

2 семестъра

Такса 600 лв. на семестър

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №156/31.05.2021 г.) актуализирани учебни планове на ОКС „Бакалавър“ за учебната 2021/2022 г., както следва:
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Макроикономика
 • Икономика и бизнес
 • Мениджмънт на туристическия бизнес
 • Бизнес мениджмънт
 • Стопанско управление
 • Публична администрация
 • Политология
 • Национална сигурност.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №156/31.05.2021 г.) магистърски програми, по които ФИСН ще провежда обучение през учебната 2021/2022 г., както следва:

За студенти, завършили ОКС „Бакалавър“:

 • Счетоводство и анализ;
 • Финансов мениджмънт;
 • Бизнес администрация;
 • Международен бизнес;
 • Маркетинг и продажби;
 • Икономическо моделиране и бизнес анализ;
 • Здравна икономика и политики.

Продължителност на обучението:

- 1 година (два семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика.

- 2 години (четири семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ в други професионални направления.

 • PR, реклама и медийна комуникация;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Бизнес психология;
 • Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм;
 • Киберсигурност;
 • Политически мениджмънт и комуникация.

Продължителност на обучението: 3 семестъра.

 • За студенти, завършили ОКС „Професионален бакалавър“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление:

         - Корпоративно управление.

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра).

 • За студенти, завършили ОКС „Професионален бакалавър“ в професионално направление 3.8. Икономика:

        - Счетоводство;

        - Финанси.

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра).

 • Факултетът по икономически и социални науки обявява обучение в изнесена магистърска програма „Бизнес икономика“ за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ в професионално направление 3.8. Икономика за учебната 2021/2022 година в Колеж по МТМ – гр. София.

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Съвета на ДКПРПС (Протокол №31/27.04.2021 г.) нови учебни планове за допълнителни квалификации, както следва:
 • Допълнителна квалификация „Предучилищно образование“, присъдена професионална квалификация „детски учител“, задочно обучение, общ хорариум 385 академични часа, ръководител на програмата – доц. д-р Галена Иванова;
 • Допълнителна квалификация „Ресурсен учител“, присъдена професионална квалификация „ресурсен учител“, задочно обучение, общ хорариум 370 академични часа, с ръководител на програмата – проф. д.п.н. Жана Атанасова;
 • Допълнителна квалификация „Учител по икономически дисциплини“, присъдена професионална квалификация „учител по икономически дисциплини“, задочно обучение, общ хорариум 365 академични часа, с ръководител на програмата – доц. д-р Дора Щерева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС разрешава използването на Блок №3 на студентските общежития на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за настаняване на студенти и докторанти на Пловдивския университет през периода 01.07.2021 г. – 25.09. 2021 г. Месечният наем за този период да бъде 120.00 лв., като студенти и докторанти, които не са били настанени в общежитията на Пловдивския университет, заплащат и еднократна такса общи части в размер на 50.00 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФТФ (Протокол №30/19.05.2021 г.) Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет и на Постоянната комисия по технически науки при Националната агенция по оценяване и акредитация от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФТФ (Протокол №30/19.05.2021 г.) Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет и на Постоянната комисия по технически науки при Националната агенция по оценяване и акредитация от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ номинира проф. д-р Росица Желязкова Донева за член на Постоянната комисия по технически науки към НАОА.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ номинира доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян за член на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ номинира доц. д-р Людмила Павлова Векова член на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ номинира проф. д-р Даниела Тодорова Маркова за член на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към НАОА.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ номинира проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева за член на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към НАОА.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема „План за равнопоставеност между мъжете и жените“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №227/26.04.2021 г.) за трансформиране на безсрочното трудово правоотношение на доц. д-р Дарина Дончева Дончева в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, считано от 01.08.2021 г. за срок от една година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №227/26.04.2021 г.) да бъде продължен договорът на лектора по сръбски и хърватски език Дарка Хербез за академичната 2021/2022 г. на длъжност гост-преподавател.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Юридическия факултет (Протокол №91/20.04.2021 г.) за удължаване на допълнителното трудово правоотношение на проф. д-р Поля Неделчева Голева по чл. 111 от КТ на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с § 11 от ЗВО, считано от 21.06.2021 година за срок от 1 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Юридическия факултет (Протокол №91/20.04.2021 г.) за удължаване на трудовото правоотношение на доц. д.ю.н. Красен Стойчев Стойчев на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с § 11 от ЗВО, считано от 04.07.2021 година за срок от 1 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Юридическия факултет (Протокол №91/20.04.2021 г.) на основание чл. 54, ал. 3 от ЗВО да бъде удължен трудовият договор на ас. Благой Тодоров Делиев с 1 година, при пълна натовареност, считано от месец 01.10.2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложенията на ФС на Факултета по математика и информатика (Протокол №18/02.06.2021 г.) да бъдат избрани за гост-преподаватели на пълен (цял) щат и да бъдат сключени трудови договори със следните преподаватели от Факултета по математика и информатика:
 • Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д-р Андрей Иванов Захариев към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г., с годишен норматив 360 часа.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №156/31.05.2021 г.) за удължаване на допълнителното трудово правоотношение на проф. д-р Богомил Борисов Манов по чл. 111 от КТ на основание на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, считано от 29.06.2021 г. за срок от една година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава на предложението на ФС на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №156/31.05.2021 г.) проф. д-р Йордан Атанасов Христосков да бъде избран за гост-преподавател през академичната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава на предложението на ФС на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №156/31.05.2021 г.) проф. д.н. Николай Маринов Николов да бъде избран за гост-преподавател през академичната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава на предложението на ФС на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №156/31.05.2021 г.) проф. д-р Иван Марков Иванов да бъде избран за гост-преподавател през академичната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ удостоява проф. д-р Павел Койчев Азълов с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по предложение на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №18/02.06.2021 г.).

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:                              Р Е К Т О Р:

                     (Мария Зайкова)                                 (проф. д-р Румен Младенов)

Последна промяна на 23 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол