уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2021 г. » Решения на Академичния съвет от 26.04.2021 г.

Решения на Академичния съвет от 26.04.2021 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

от заседанието, проведено на 26.04.2021 година

(Протокол  №18)

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) за нуждите на филиала в гр. Смолян със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска литература след Първата световна война) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление –Информационни системи и технологии) със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

професор в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – Джаз хармония) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) със срок от три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия) – две места, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физика) със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Специална психология) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Избори и избирателни системи) със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия – Макроикономика, Макроикономически анализ и политики) със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и МИО – Международни финанси) със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) със срок от 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника) със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка) – две места, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици: английски език – Фонетика на английския език) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен италиански език – лингвокултурология) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление – Бизнес информатика и икономическо моделиране) със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Анатомия на човека) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – три места, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теоретична електротехника) със срок от три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Микробни биотехнологии) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните предложения на Бюджетната комисия на ПУ „Паисий Хилендарски“, приети на заседание на БК от 19.04.2021 г. с Протокол №4:
 • Да се начисли и изплати в съответствие с чл. 4, ал. 3, т. 6 от ВПРЗ през месец април 2021 година допълнително възнаграждение на непреподавателския състав и научно-преподавателския състав по чл. 48 от ЗВО от Университета в размер на 200 (двеста) лв.
 • При наличие на средства филиалите по решение на Филиалните съвети да изплатят допълнително възнаграждение на персонала до същия размер. Заповедите на филиалите да се издадат и подпишат от директорите им.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ (Протокол №10/13.04.2021 г.) нови учебни планове по специалности на Педагогическия факултет за първи курс на учебната 2021/2022 година, както следва:
 • специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение
 • специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение
 • специалност „Специална педагогика – ресурсен учител“, ОКС „Магистър“ – редовно и задочно обучение
 • специалност „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“, ОКС „Магистър“ – редовно обучение (за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство)
 • специалност „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“, ОКС „Магистър“ – задочно обучение (за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ (Протокол №10/13.04.2021 г.) актуализирани учебни планове по специалности на Педагогическия факултет за първи курс на учебната 2021/2022 година, както следва:
 • специалност „Предучилищна педагогика“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение
 • специалност „Начална училищна педагогика“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение
 • специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение
 • специалност „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение
 • специалност „Педагогика на обучението по музика“, ОКС „Бакалавър“ –редовно обучение
 • специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение
 • допълнителна квалификация „Учител по музика в ДГ и СУ“ – редовна форма на обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ХФ (Протокол №227/20.04.2021 г.) актуализирани учебни планове за магистърски програми от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., които да влязат в сила от учебната 2021/2022 година, както следва:
 • „Обучението по химия в училище“ – редовно обучение (с продължителност 1 година, 2 семестъра)
 • „Обучението по химия в училище“ – задочно обучение (с продължителност 1 година, 2 семестъра)
 • „Обучението по химия в училище“ за неспециалисти – задочно обучение (с продължителност 2 години, 4 семестъра).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ (Протокол №263/20.04.2021 г.) нови учебни планове за ОКС „Бакалавър“ във връзка с измененията в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, както следва:
 • Нов учебен план на ОКС „Бакалавър“, специалност „Биология и химия“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., в сила за I курс от учебната 2021/2022 г.
 • Нов учебен план на ОКС „Бакалавър“, специалност „Биология и английски език“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., в сила за I курс от учебната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИСН (Протокол №155/23.04.2021 г.) учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Политически мениджмънт и комуникация“ в професионално направление 3.3. Политически науки, който влиза в сила от учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет признава дипломата за ОНС „Доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма „Българска литература“ на Роберто Адинолфи, издадена от Римски университет Ла Сапиенца (Италия) на основание на решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №226/16.04.2021 г.) и по представен доклад от комисия, назначена от Ректора със заповед № Р33-1119/31.03.2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №10/13.04.2021 г.) да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“ от професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от Закона за висшето образование и утвърждава Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии на докторската програма и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет или Постоянна комисия по област на висшето образование от предходната процедура.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет (Протокол №155/23.04.2021 г.) на Факултета по икономически и социални науки Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Национална сигурност“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ (Протокол №10/13.04.2021 г.) да бъде трансформирано безсрочното трудово правоотношение на доц. д-р Симо Петров Иванов в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, считано от 15.06.2021 г. за срок от една година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Физико-технологичния факултет (Протокол №29/21.04.2021 г.) за трансформиране на трудово правоотношение на доц. д-р Драгомир Колев Господинов в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, считано от 22.05.2021 г. за срок от една година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема във връзка с обявените официални празници от 30.04.2021 г. до 04.05.2021 г. да бъде прецизирана обявената в Академичния календар Великденска ваканция, като същата да се счита до 4 май 2021 г. включително.

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:                         Р Е К Т О Р:

         (Мария Зайкова)                           (проф. д-р Румен Младенов)

 

Последна промяна на 29 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол