уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2021 г. » Решения на Академичния съвет от 29.03.2021 г.

Решения на Академичния съвет от 29.03.2021 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

от заседанието, проведено на 29.03.2021 година

(Протокол  №17)

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената корекция в приетия Списък на академичния състав на ПУ на ОТД за провеждане на Общото събрание на Пловдивския университет.
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилата за организация на учебния процес през академичната 2021/2022 г. в ПУ „Паисий Хилендарски “.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава академичния календар на ПУ „Паисий Хилендарски“ и на филиалите в гр. Кърджали и гр. Смолян за учебната 2021/2022 година.
 1. РЕШЕНИЕ: АС дава положителна оценка за проведената в електронна среда зимна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. и приема, че зимният семестър на учебната 2020/2021 г. е успешно приключил.  
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разпределението на отпуснатите от Пловдивския университет средства за НИД за 2020 година между факултетите и филиалите, както следва:

 

Факултет

Точки

Сума, лв.

БФ

18024,8

51568

ПФ

4489

12843

ФИСН

4876,1

13950

ФИФ

4021

11504

ФМИ

16963,7

48533

ФТФ

7411,7

21205

ФФ

5440

15564

ХФ

6069

17363

ЮФ

1820

5207

Филиал Кърджали

321,8

921

Филиал Смолян

469,1

1342

   

200 000 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава създаването на ново звено в ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Офис за технологичен трансфер“ като структурно звено към Центъра по технологии, със следния структурен състав:
 • Специалист по защита на интелектуална собственост и патентна защита;
 • Специалист по изготвяне на икономически анализи в областта на комерсиализация на иновации;
 • Специалист по количествени анализи на потенциала на научните резултати за защита като интелектуална собственост на университета и потенциала за предоставяне на лицензии на заинтересовани институции и фирми;
 • Специалист по управление и маркетингов анализ на потенциала за комерсиализация на научните продукти.
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложената технология за провеждане на явно и тайно гласуване на ОС на ПУ и на Общите събрания на факултетите и филиалите.
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложения структурен състав на помощните комисии за провеждане на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“, както следва:
  1. Мандатна комисия – председател 1 и членове 5 (от администрацията).
  2. Комисия за предложения – председател 1 и членове 3 (от различни факултети).
  3. Комисия за явно гласуване – председател 1 и членове 17 (по 2 от 8-те факултета и по 1 от 2-та филиала).
  4. Комисия за тайно гласуване – председател 1 и членове 17 (по 2 от 8-те факултета и по 1 от 2-та филиала).
  5. Протокол – Ирина Керина, Валентина Атанасова.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в Правилата за приемане на студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ след придобито средно образование през учебната 2021/2022 г.:
  1. Приемът на студенти в специалност „Право“ за академичната 2021/2022 г. да е без полагане на конкурсни изпити по Български език и по История, а само с оценка от държавен зрелостен изпит по Български език и литература и оценката по История на България от дипломата за средно образование.
   Балообразуването за прием в специалността да се формира като сума от утроената оценка от ДЗИ по Български език и литература и утроената оценка от задължителната подготовка по История и цивилизация от дипломата за средно образование.
  1. Да не се провежда кандидатстудентски изпит по Български език през настоящата кампания.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на БФ (Протокол №262/23.03.2021 г.) актуализация на учебния план на специалност „Биология с екотуризъм“, ОКС „Бакалавър“, във Филиал – Смолян, в сила от учебната 2021/2022 г., както следва:
 • В учебния план в сила за I и II курс задължителната дисциплина Обща екология с хорариум 30/0/30 ч. да се премести от 4-ти в 5-ти семестър, а дисциплината Антропология с хорариум 30/0/30 ч. да се премести от 5-ти в 4-ти семестър;
 • Еднократна промяна в учебния план в сила за ІІІ курс – дисциплината Антропология с хорариум 30/0/30 ч. да се премести от 5-ти в 6-ти семестър с цел извеждане на слят поток с ІІ курс;
 • Промени в избираемите дисциплини – избираемата дисциплина Туризъм, рекреация и здраве от модул II (6 семестър) да се премести в модул IV (8 семестър), а избираемата дисциплина Туристическо поведение от модул IV да се премести в модул II.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИ (Протокол №16/24.03.2021 г.) частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“ (редовно обучение), влизащи в сила от началото на учебната 2021/2022 година, както следва:

  І. За специалност „Математика“ (М):

  1. Да се премахне дисциплината Теория на вероятностите и математическа статистика (ТВМС), изучавана във 2 курс, триместър В, с хорариум (4+4+0).
  2. Да се добави дисциплината Теория на вероятностите (ТВ), която да се изучава във 2 курс, триместър В, с хорариум (3+3+0).
  3. Да се добави дисциплината Математическа статистика (МС), която да се изучава в 3 курс, триместър А, с хорариум (3+2+2).

  ІІ. За специалност „Приложна математика“ (ПМ):

  1. Хорариумът на дисциплината Теория на вероятностите (ТВ), която понастоящем се изучава във 2 курс, триместър В, да се промени от (4+4+0) на (3+3+0).
  2. Хорариумът на дисциплината Математическа статистика (МС), която понастоящем се изучава в 3 курс, триместър А, да се промени от (4+2+2) на (3+2+2).
  3. Хорариумът на дисциплината Алгебра, която понастоящем се изучава във 2 курс, триместър Б, да се промени от (4+3+0) на (4+4+0).

  ІІІ. За специалност „Бизнес Математика“ (БМ):

  1. Да се преименува дисциплината Дискретна математика в бизнеса, изучавана във 2 курс, триместър А, с хорариум (3+2+0) на Дискретна математика и да се промени хорариумът на (3+3+0).
  2. Хорариумът на дисциплината Статистически методи за вземане на решения, която понастоящем се изучава в 4 курс, триместър А, да се промени от (3+0+3) на (3+0+2).
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИСН (Протокол №154/08.03.2021 г.) учебен план и квалификационна характеристика на нова бакалавърска специалност „Международна политика и бизнес дипломация“ в професионално направление 3.3. Политически науки, който влиза в сила от учебната 2021/2022 година.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИСН (Протокол №154/08.03.2021 г.) учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Международен бизнес“ в професионално направление 3.8. Икономика, който влиза в сила от учебната 2021/2022 година.
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде учредено Сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с наименование ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ ТРАКИЯ“ и със следните членове:
  1. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, Булстат: 000455457, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ №24, представлявано от Ректора РУМЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ;
  2. ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Булстат: 175905727, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Академик Георги Бончев“ №25А, сграда 2, представляван от Директора ГАЛЯ МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА;
  3. Работодателска организация СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА, Булстат: 000707584, регистрирана в Регистъра на синдикалните и работодателски организации към СГС по ф. д. № 287/1990 г., парт. № 26, рег. 9, том 1, стр. 125, на основание чл. 49, ал. 1 от КТ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗИД на КТ (обн. ДВ, бр. 59 от 2018 г.), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Златен рог“ №20, ет. 4, офис 3, призната за представителна организация на работодатели на национално равнище с Решение № 23 от 14 януари 2021 г. на Министерския съвет, представлявано от Изпълнителния заместник-председател Виолина Емилова Накова;
  4. „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД, ЕИК: 200067887, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул. „България“ № 75, бл. 9, вход В, ет. 3, ап. 7, представлявано от Управителя ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВ;
  5. „ИНТЕРКОМП“ ЕООД, ЕИК: 204851623, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Стамболов“ №15, вх. А, ет. 5, ап. 17, представлявано от Управителя БИЛЕН РАФЕТОВ КЕШЕВ;
  6. „ИТ МУЛТИМЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК: 108693671, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Първи май“ №88, представлявано от Управителя ИСМЕТ АХМЕД ЮСЕИН;
  7. Сдружение „КЛУБ НА МЛАДИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ – КЪРДЖАЛИ“, ЕИК: 108682059, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Металург“ №4, вх. А, ет. 1, представлявано от Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВ;
  8. Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ“, ЕИК: 205525783, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, квартал Младост, бл. 282, вх. 1, ап. 1, представлявано от МИРОСЛАВ КИРИЛОВ СТЕФАНОВ.

  Сдружението да осъществява дейност в следните области на експертиза:

  1. Изкуствен интелект;
  2. Високопроизводителни изчисления;
  3. Киберсигурност;
  4. Ключови базови технологии.

  Членовете се задължават да регистрират Сдружението в съответствие с българското законодателство и изискванията на Насоките за кандидатстване по Националния подбор за избор на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) по Програма „Цифрова Европа“ 2021-2027, най-късно в 7-дневен срок от одобрението на проекта.

 2. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде подадено заявление Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ да бъде приет за редовен член на СНЦ РИЦ „ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ“.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава решенията на УС на ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ във връзка с национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН за финансиране на следните лица по Програмата:

  1. Постдокторанти:
  • Силвия Гафтанджиева – ФМИ
  • Даниела Антонова Шехова – ФТФ
  • Николай Вакрилов Вакрилов – ФТФ
  • Димитър Георгиев Божилов – ХФ
  • Джемал Ахмед Мотен – БФ
  • Анелия Минчева Дакова – ФТФ
  • Волен Станиславов Аркумарев – БФ
  • Добромир Дамянов Добрев – БФ
  • Георги Пашев – ФМИ
  • Живко Маринов Желев – БФ
  • Николина Петрова Грибачева – БФ
  • Йордан Иванов Стремски – ХФ
  • Енчо Тилев Тилев – ФФ
  • Александър Николаев Феодоров – ФФ
  • Милена Георгиева Ташева – ФИФ
  • Десислава Минчева Димитрова – ФлФ
  • Валя Спасова Арнаудова – ФС
  • Станислава Клисарова-Белчева – ФИСН
  • Биляна Младенова Калоферова – ПФ

  19 човека х 1 786.00 лв. за 6 месеца – 203 604.00 лв.

  1. Млади учени:
  • Деница Владимирова Ненчева – ФИФ
  • Десислав Пламенов Георгиев – ФИФ
  • Катерина Христова Такова – БФ
  • Мария Димитрова Панова – ФФ
  • Теодора Петрова Кашилска – ФФ
  • Траяна Ангелова Латева – ФФ
  • Весела Атанасова Ганева – ФФ
  • Станислав Митков Асенов – ФТФ
  • Екатерина Лазарова – ФМИ

  6 човека х 1 072.00 лв. за 6 месеца – 38 592.00 лв.
  3 човека х 600.00 лв. за 6 месеца – 10 800.00 лв.
  Общо: 49 392.00 лв.

  Обща сума на възнагражденията по Програмата: 252 996.00 лв.

 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ХФ (Протокол №225/26.02.2021 г.) да бъде трансформирано безсрочното трудово правоотношение на доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, за срок от една година.

 3. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ (Протокол №147/15.02.2021 г.) да бъде трансформирано безсрочното трудово правоотношение на доц. д-р Красимира Христова Кръстанова  в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, считано от датата на приключването на мандата ѝ като декан за срок от една година.

 4. РЕШЕНИЕ: АС избира доц. д-р Красимира Христова Кръстанова за гост-преподавател през учебната 2021/2022 г. по предложение на ФС на ФИФ (Протокол №148/08.03.2021 г.).

 5. РЕШЕНИЕ: АС приема съставът на Бюджетната комисия на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да бъде допълнен с представители на двата филиала, както следва:

  1) Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова – директор на Филиал – Смолян.
  2) Доц. д-р Елисавета Георгиева Семерджиева – директор на Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава състав на Контактна работна група за съдействие при изготвяне на Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет, както следва:

  1. Доц. д-р Мария Стоянова – заместник-ректор
  2. Проф. д-р Велизар Гочев – председател на Контролния съвет
  3. Доц. д-р Христо Паунов – университетски омбудсман
  4. Проф. д-р Галина Яхубян – председател на Комисията по етика и академично единство
  5. Проф. д-р Балик Джамбазов – директор на Университетския информационен център.

 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ДС на ДКПРПС (Протокол №30/01.03.2021 г.) за промяна в чл. 9 от Правилника за дейността на ДКПРПС, както следва:
  „Чл. 9. Съветът на Департамента (СД) се състои от 14 (четиринадесет) щатни преподаватели на основен трудов договор – хабилитирани или нехабилитирани лица.“

 3.  РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания състав на Съвета на ДКПРПС, както следва:

  1. Проф. д-р Галин Борисов Цоков
  2. Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова
  3. Проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова
  4. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
  5. Проф. д-р Коста Андреев Гъров
  6. Проф. д-р Желязка Димитрова Райкова
  7. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова
  8. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов
  9. Доц. д-р Делка Василева Карагьозова-Дилкова
  10. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова
  11. Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев
  12. Гл. ас. д-р Евелина Петрова Иванова-Варджийска
  13. Ас. д-р Юлиян Иванов Петров
  14. Ас. Лъчезар Владимиров Африканов.

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания списъчен състав на Филиалния съвет на ПУ, Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, както следва:

  1. Доц. д-р Елисавета Георгиева Семерджиева
  2. Доц. д-р Ваня Маркова Найденова
  3. Доц. д-р Дора Симеонова Щерева
  4. Доц. д-р Иван Георгиев Илиев
  5. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов
  6. Гл. ас д-р Даниела Георгиева Димитрова
  7. Гл. ас. д-р Костадинка Тодорова Тодорова
  8. Ас. д-р Надя Делчева Делчева
  9. Ас. Маргарита Кирова Атанасова
  10. Ас. Светла Ангелова Дамакова
  11. Ас. Иван Костадинов Каев
  12. Ас. Янчо Йорданов Станков
  13. Ас. Галина Маринова Семерджиева
  14. Ас. Николай Тодоров Генков
  15. Ас. Маргарита Рускова Георгиева
  16. Ас. Ангел Георгиев Николов
  17. Ас. Пламен Юрий Геров
  18. Ас. Величка Димитрова Георгиева.
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализиране на представителите на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали,  в състава на постоянно действащите университетски комисии, както следва:

  1. Комисия по акредитация – доц. д-р Елисавета Семерджиева
  2. Комисия по управление на качеството на образователния продукт  –   доц. д-р Ваня Найденова
  3. Комисия по учебни дейности – доц. д-р Елисавета Семерджиева
  4. Комисия по етика и академично единство ­– доц. д-р Ваня Найденова
  5. Управителен съвет на НПД – доц. д-р Дора Щерева.

 3. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приложения на хартиен носител списък с хонорувани преподаватели за нуждите на ПУ, Филиал „Любен Каравелов” – гр. Кърджали, през втория семестър на учебната 2020/2021 г., изготвен въз основа на решение на ФС при Педагогическия факултет (Протокол №09/16.03.2021 г.), решение на ФС при Философско-историческия факултет (Протокол №148/08.03.2021 г.), решение на ФС при Биологическия факултет (Протокол №262/23.03.2021 г.) и решение на ФС при Факултета по икономически и социални науки (Протокол №154/08.03.2021 г.).

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:                                         Р Е К Т О Р:

                (Мария Зайкова)                                 (проф. д-р Румен Младенов)

Последна промяна на 27 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол