уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2021 г. » Решения на Академичния съвет от 22.02.2021 г.

Решения на Академичния съвет от 22.02.2021 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

от заседанието, проведено на 22.02.2021 година 

(Протокол  №16)

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Правилника за устройството и дейността на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“, приет от Съвета на департамента с Протокол №52/11.02.2021 година.

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава създаването на ново звено в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдивско университетско издателство, състоящо се от един ръководител и петима служители.

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава годишен график за провеждане на планови вътрешни одити в Пловдивския университет през 2021 година, както следва:Месец

Факултет

Председател на комисия

май

Педагогически факултет

Проф. д-р Велизар Гочев

май

Юридически факултет

Доц. д-р Маргарита Русева

юни

Факултет по икономически и социални науки

Доц. д-р Ани Кемалова

октомври

Философско-исторически факултет

Проф. д-р Даниела Маркова

октомври

Физико-технологичен факултет

Доц. д-р Веселин Кметов

октомври

Факултет по математика и информатика

Доц. д-р Русалена Пенджекова

ноември

Биологически факултет

Доц. д-р Маргарита Русева

ноември

Филологически факултет

Проф. д-р Теодора Стайкова

декември

Химически факултет

Доц. д-р Ангел Димитров

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС отменя свое решение №31 от Протокол №15/25.01.2021 г. поради невъзможност за организиране на законово провеждане на ОС на ПУ на приетата дата.


 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните списъци във връзка с провеждане на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“:
 • Списък на академичния състав на ПУ на ОТД с регистрационен индекс 93.00 – 213 от 22.02.2021 година;
 • Списък на представителите на Студентския съвет в ОС на ПУ с регистрационен индекс 93.00 – 176 от 17.02.2021 година;
 • Списък на членовете на ОС от административния персонал с регистрационен индекс 93.00 – 205 от 19.02.2021 година.

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните състав и структура на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“, съобразени с утвърдените списъци:
 • Общ състав на ОС – 448 човека 
 • Академичен състав – 373 човека – 83,3 % (от 75% до 84% по ЗВО)

-           Хабилитирани – 278 човека – 74,5% (макс. 75% по ЗВО)

-           Нехабилитирани – 95 човека – 25,5% (мин. 25% по ЗВО)

 • Студенти и докторанти – 69 човека – 15,4% (мин. 15% по ЗВО)
 • Административен персонал –  6 човека – 1,3% (макс. 5%, мин. 1 човек по ЗВО)
 • Квоти по факултети и филиали за нехабилитирани представители:

-           Факултет по математика и информатика – 14 души; 

-           Физико-технологичен факултет – 9 души; 

-           Химически факултет – 6 души; 

-           Биологически факултет – 12 души; 

-           Педагогически факултет – 16 души; 

-           Филологически факултет – 18 души; 

-           Философско-исторически факултет – 6 души; 

-           Юридически факултет – 5 души;

-           Факултет по икономически и социални науки – 7 души;

-           Филиал в Кърджали – 1 човек; 

-           Филиал в Смолян – 1 човек.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ да се проведе в електронна среда на 23.04.2021 г. от 14:00 часа.

 2. РЕШЕНИЕ: АС възлага следните ангажименти на:

 • Проф. д-р Велизар Гочев – да изготви указания за провеждане на ОС на факултетите;
 • Профд.м.н. Манчо Манев – за следващото заседание на Академичния съвет да подготви предложение за помощни комисии за провеждане на ОС на ПУ;
 • Профд-р Антон Илиев и проф. д-р Балик Джамбазов – за следващото заседание на Академичния съвет да предложат технологията за провеждане на явно и тайно гласуване на ОС на ПУ, както и на общите събрания на факултетите и филиалите.

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от общоуниверситетската Комисия по международна дейност Стратегия за интернационализация
   
 2. РЕШЕНИЕ: АС приема такси за кандидатстване и обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2021/2022 година, както следва:

І. Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІI. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІІ. Годишни такси за обучение през учебната 2021/2022 г. на:

 

№ по

 

Р

Е

Д


Области на висше образование, професионални направления и специалности 

Образователно-квалификационна степен

Докто-

ранти

В евро


Бакалавър


Магистър 

Магистър след бакалавър

редо-вно

задо-чно

редо-вно

задо-чно

редо-вно

задо-чно

редо-вно

задо-чно

 

Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

                 
 

Педагогически науки

                 

1.

Теория и управление на образованието

         

440

660

560

 

2.

Педагогика 

500

440

   

500

440

660

560

 

3.

Педагогика на обучението

 по …

500

440

   

500

440

660

560

 
 

Хуманитарни науки

                 

4.

Филология

600

480

600

480

600

480

660

560

 

5.

История и археология

600

480

   

600

480

   

 

6.

Философия

600

     

600

     

 

7.

Религия и теология

600

480

   

600

     

 

 

Социални, стопански и правни науки

                 

8.

Социология, антропология и науки за културата

600

     

600

480

660

560

 

9.

Психология

600

480

   

600

480

660

560

 

10.

Политически науки

600

     

600

480

660

560

 

11.

Социални дейности

600

     

600

480

660

560

 

12.

Право

               

 

 

за новоприети студенти

   

800

600

   

660

560

 
 

за приети преди уч. 2021/22 г.

   

600

480

         

13.

Администрация и управление

500

400

   

500

400

660

560

 

14.

Икономика

500

400

   

500

400

660

560

 

15.

Туризъм

500

400

           

 

 

Природни науки, математика и информатика

                 

16.

Физически науки

640

520

   

640

520

860

660

 

17.

Химически науки

640

520

   

640

520

860

660

 

18.

Биологически науки

640

520

   

640

520

860

660

 

19.

Математика

640

520

   

640

520

860

660

 

20.

Информатика и компютърни  науки

640

520

   

640

520

860

660

 

 

Технически науки

                 
 

Машинно инженерство

640

520

   

640

520

860

660

 

22.

Електротехника, електроника и автоматика

640

520

   

640

520

     

23.

Комуникационна и компютърна техника

640

520

   

640

520

860

660

 

24.

Биотехнологии

640

520

   

640

520

     
 

Изкуства

                 

25.

Изобразително изкуство

660

     

660

       

26.

Музикално и танцово изкуство

660

     

660

560

860

660

 

27.

Театрално и филмово изкуство

660

               
 

Сигурност и отбрана

                 

28.

Национална сигурност

200

200

   

200

200

     
 

Обучение на чужд език (в евро)

1.

Педагогика на обучение по ...

2000

2000

 

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)  

 

Всички направления 

3000

2000

3000

2000

3000

2000

4000

3000

 
 

Езиков курс

 

3000

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева за гост-преподавател с годишен норматив 360 часа, считано от 01.02.2021 год. до 30.06.2021 год. по предложение на ФС на ФМИ (Протокол №14/17.02.2021 г.) 

 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ (Протокол №224/25.01.2021 г.) да бъде трансформирано безсрочното трудово правоотношение на доц. д.ф.н. Петя Николова Бъркалова в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, считано от  16.03.2021 г. за срок от една година.

 3. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания списъчен състав на Филиалния съвет на ПУ, Филиал – Смолян, както следва:
  1. проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова 
  2. проф. д.ф.н. Елена Тодорова Николова
  3. доц. д.н. Нина Димитрова Герджикова
  4. доц. д-р Георги Андреев Юручев
  5. доц. д-р Мариана Ангелова Ламбова
  6. доц. д-р Силвия Нагулова Младенова
  7. гл. ас. д-р Христо Тодоров Мелемов
  8. гл. ас. д-р Малина Станкова Шиблова
  9. гл. ас. д-р Мирослав Красимиров Михайлов
  10. гл. ас. д-р Валя Спасова Арнаудова
  11. ас. д-р Мария Христова Петкова
  12. ас. Илияна Петрова Чакърова
  13. ас. Мария Николова Главчева
  14. ас. Емилия Ваклинова Коцарова
  15. Венцислава Бисерова Чилова – студент.

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализиране на представителите на Филиал – Смолян,  в състава на постоянно действащите университетски комисии, както следва:
 • Комисия по управление на качеството на образователния продукт – проф. д.ф.н. Елена Тодорова Николова
 • Университетска комисия по акредитация – проф. д.ф.н. Елена Тодорова Николова
 • Комисия по учебни дейности – доц. д-р Мариана Ангелова Ламбова
 • Комисия по етика и академично единство – доц. д-р Силвия Нагулова Младенова.


ПРОТОКОЛИРАЛ:                                         Р Е К Т О Р:

                (Мария Зайкова)                                 (проф. д-р Румен Младенов)

Последна промяна на 26 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол