уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2021 г. » Решения на Академичния съвет от 25.01.2021 г.

Решения на Академичния съвет от 25.01.2021 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

от заседанието, проведено на 25.01.2021 година

(Протокол  №15)

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС подкрепя проекта за актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“, който ще бъде предложен за приемане от Общото събрание на университета.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Правила за приемане на студенти след завършено средно образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ:АС приема  оценката на участници в олимпиади, състезания, фестивали, форуми с конкурсен характер и др. (международни, национални, регионални, университетски) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ,както и оценки от международни изпити по чужд език да се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности  и при условия, определени от съответните факултети.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема докладите за проведени вътрешни планови одити в Биологическия факултет и в Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и направените препоръки.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема бюджета на ПУ „Паисий Хилендарски“ за 2021 година, обобщен и по поделения, разпределен по параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава годишен лимит за представителни цели и посрещане на гости за 2021 година в размер на 15 000 лева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава бюджета на Студентския съвет за 2021 година в размер на 80 000 лева. В края на годината в интернет страницата на Студентския съвет да бъде публикуван отчет за изразходваните средства.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава бюджета на Омбудсмана на ПУ „Паисий Хилендарски“ за 2021 година в размер на 7 700 лева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните предложения на Бюджетната комисия:
 1. Считано от 01.01.2021 г. да се увеличат основните месечни заплати (ОМЗ) на работещите по трудови правоотношения в Пловдивския университет с 5%.
 2. На основание чл. 8, ал. 7 от Вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ) на ПУ увеличението за преподавателите със завишени ОМЗ да бъде 5% към началните работни заплати.
 3. Увеличението от 5% не се отнася за непреподавателския персонал, чиито основни работни заплати бяха увеличени, считано от 01.01.2021 г. на 650 лв. съгласно ПМС №331/26.11.2020 г.
 4. Увеличението от 5% не се отнася за преподавателите, заемащи най-ниската академична длъжност, чието възнаграждение е определено в размер на 1300 лв. съгласно ПМС №371/17.12.2020 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема план за числеността на персонала за 2021 година, както следва:
 • за Пловдивския университет – 960 човека;
 • за Филиала в Смолян – 35 човека;
 • за Филиала в Кърджали – 54 човека.

      Общо: 1049 човека.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема актуализираната Система за вътрешен контрол на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните актуализирани Вътрешни правила и Правилници към Системата за вътрешен контрол на ПУ „Паисий Хилендарски“:

1. Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти и вещи държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
2. Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризациите и бракуването на негодните активи в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
3. Вътрешни правила „Управление на човешките ресурси“;
4. Вътрешни правила за организация на проектната дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“ и филиалите му;
5. Правилник за осигуряването и поддържането на материално-техническата база на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
6. Правилник за документооборота на документи, свързани с финансовата дейност на университета.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Счетоводната политика и Сметкоплана на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за 2021 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава заявката на ПУ „Паисий Хилендарски“ за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти през учебната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС освобождава проф. д-р Илиян Иванов Иванов от длъжността директор на Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян по взаимно съгласие, считано от 01.02.2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС освобождава проф. д-р Илиана Георгиева Велчева от длъжността директор на Филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали по взаимно съгласие, считано от 01.02.2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова за директор на Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира доц. д-р Елисавета Георгиева Семерджиева за директор на Филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ (Протокол №6/19.01.2021 г.) да бъде трансформирано безсрочното трудово правоотношение на проф. д-р Георги Иванов Шопов в срочно такова, по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с § 11 от ЗВО, считано от 22.02.2021 г., за срок от 1 (една) година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ (Протокол №6/19.01.2021 г.) да бъде трансформирано безсрочното трудово правоотношение на доц. д-р Александър Йорданов Линков в срочно такова, по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с § 11 от ЗВО, считано от 01.02.2021 г., за срок от 1 (една) година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема учебните дисциплини, по които не са проведени планираните по учебно разписание присъствени практически упражнения през първия семестър на учебната 2020/2021 г. и които е невъзможно да бъдат проведени в електронна среда, да не се включват при изчисляването на общия успех за стипендии и класиране за общежития за втория семестър на учебната 2020/2021 г.

            Отложените практически упражнения да се проведат през втория семестър на учебната 2020/2021 г., а изпитите по съответните дисциплини да се насрочат след приключване на упражненията.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ПФ (Протокол №6/19.01.2021 г.) промени в учебни планове по специалности, както следва:
 • Към сега действащия учебен план на специалност „Предучилищна педагогика“, ОКС „Бакалавър“ в 8-ми семестър:

Кредитите за Държавен изпит от 15 се редуцират на 10, разпределени по следния начин:

-           Държавен практико-приложен изпит с извънаудиторна заетост 90, 3 кредита, форма на изпит: изпит;

-           Писмен държавен изпит по “Педагогика и психология” с извънаудиторна заетост 90, 3 кредита, форма на изпит: изпит;

-           Писмен държавен изпит по методика на педагогическите взаимодействия в детската градина с извънаудиторна заетост 120, 4 кредита, форма на изпит: изпит;

Добавят се:

 1. Избираема дисциплина 8 с хорариум 0+15+15, извънаудиторна заетост 60, 3 кредита, форма на изпит: текуща оценка;
 2. Факултативна дисциплина 5 с хорариум 0+15+0, извънаудиторна заетост 45, 2 кредита, форма на изпит: текуща оценка;
 • Към сега действащия учебен план на специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, ОКС „Бакалавър“ в 8-ми семестър:

Кредитите за Държавен изпит от 15 се редуцират на 10, разпределени по следния начин:

-           Държавен практико-приложен изпит с извънаудиторна заетост 90, 3 кредита, форма на изпит: изпит;

-           Писмен държавен изпит по “Педагогика и психология” с извънаудиторна заетост 60, 2 кредита, форма на изпит: изпит;

-           Писмен държавен изпит по методика на педагогическите взаимодействия в детската градина с извънаудиторна заетост 90, 3 кредита, форма на изпит: изпит;

-           Държавен изпит по практически английски език с извънаудиторна заетост 60, 2 кредита, форма на изпит: изпит;

Добавят се:

 1. Избираема дисциплина 8 с хорариум 0+15+15, извънаудиторна заетост 60, 3 кредита, форма на изпит: текуща оценка;
 2. Факултативна дисциплина 5 с хорариум 0+15+0, извънаудиторна заетост 45, 2 кредита, форма на изпит: текуща оценка.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Факултета по математика и информатика (Протокол №13/20.01.2021 г.) за утвърждаване на:
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултета по математика и информатика за редовно обучение за учебната 2021/2022 година;
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултета по математика и информатика за задочно обучение за учебната 2021/2022 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултета по математика и информатика за учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението за увеличаване на възнагражденията за наднормени и хонорувани часове (в упражнения) през учебната 2021/2022 г., както следва:

 

Професор

9.00 лв.

Доцент

8.00 лв.

Главен асистент

(нехабилитиран доктор)

7.00 лв.

Асистент

6.00 лв.

Преподавател

6.00 лв.

Външни хонорувани преподаватели

6.00 лв.

Хоноруван преподавател по чужд език,

както и по български език на чужденци

6.50 лв.

Студенти

4.00 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №6/19.01.2021 г.) да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на докторска програма по „Специална психология“, професионално направление 3.2. Психология; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 в (или 2 г) и ал. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО) и приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет от предходна процедура.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №6/19.01.2021 г.) да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на докторска програма по „Педагогическа и възрастова психология“, професионално направление 3.2. Психология; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 в (или 2 г) и ал. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО) и приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет от предходна процедура.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от ФС на ПФ (Протокол №6/19.01.2021 г.) Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет или Постоянната комисия по Социални и правни науки, сигурност и отбрана от предходната процедура и от процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.2. Психология от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки при Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ при ПУ (Протокол №1/14.01.2021 г.) във връзка с предложението на ФС на ФИФ (Протокол №145/14.12.2020 г.) проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер да бъде освободена като представител на ФИФ в УС на ФНИ при ПУ и да бъде заменена от доц. д-р Добринка Драгиева Парушева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните класирани и финансирани проекти във връзка с проведената Конкурсна сесия 2021/2022 на Фонд „Научни изследвания“ при ПУ и рецензирането на проектните предложения:

 

Конкурс „Млади учени и докторанти” 2021-2022 – 22 бр.

 

Факул-тет

Ръководител

Тема

Точки

Лева

МУ21-ФтФ-018

ФтФ

проф. д-р Росица Донева

 

Приложение на методи за анализ на големи данни във висшите училища

124

125


124.5

6 000.00

МУ21-ПФ-006

 

ПФ

доц. д-р Кирилка Тагарева

 

Психичното благополучие и развитие на силните страни през жизнения цикъл

117

125


121

6 000.00

МУ21-ФМИ-009

ФМИ

доц. д-р Кремена Стефанова

 

Систематични иновационни изследвания в математиката и информатиката

123

117


120

6 000.00

МУ21-ХФ-014

 

ХФ

гл. ас. д-р Димитър Божилов

 

Фитохимични изследвания и биологична активност на полифенолния комплекс на безсмъртниче (Helichrysum italicum)

121

118


119.5

6 000.00

МУ21-ФМИ-015

 

ФМИ

доц. д-р Христина Кулина

 

Високоефективни предсказващи алгоритми с машинно обучение за моделиране на данни от екологията, индустрията и образованието

116

123


119.5

6 000.00

МУ21-БФ-019

 

БФ

доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова

 

Оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) върху изучаването на природни науки в прогимназиален етап (5. -7. клас)

120

118


119

6 000.00

МУ21-ФтФ-012

 

ФтФ

доц. д-р Димитър Токмаков

 

Изследване и оптимизиране на интелигентни безжични сензорни възли и хетерогенни сензорни мрежи за интернет на нещата

121

116


118.5

6 000.00

МУ21-ФИСН-020

 

ФИСН

доц. д-р Маргарита Русева

 

Интегриран експериментален подход за изследване на сътрудничеството между висшите училища и бизнес организациите

121

115


118

6 000.00

МУ21-ФМИ-007

ФМИ

проф. д.м.н. Снежана Христева-Краева

Симбиоза между математиката и информатиката (СМИ във ФМИ)

117

118


117.5

6 000.00

МУ21-ФтФ-003

ФтФ

доц. д-р Мария Марудова-Живанович

Нано- и микро-размерни полимерни структури като носители на биологично активни вещества

121

113


117

6 000.00

МУ21-БФ-021

 

БФ

доц. д-р Ивелин Моллов

 

Популационна и хранителна екология на зелена крастава жаба, Bufotes viridis (Laurenti, 1768) (Amphibia: Anura) в градска среда

115

117


116

6 000.00

МУ21-ХФ-001

 

ХФ

ас. д-р Ирена Костова

 

Оптимизиране на иновативни методи за синтез на луминесцентни материали

112

116


114

6 000.00

МУ21-ФМИ-004

ФМИ

доц. д-р Станка Хаджиколева

 

Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации

115

111


113

6 000.00

МУ21-ФМИ-011

 

ФМИ

доц. д-р Генчо Стоицов

 

Машинното зрение в интелигентна среда и организация на работата в учебна среда – експериментални подходи при обучението на ученици и студенти

109

115


112

6 000.00

МУ21-БФ-016

 

БФ

проф. д-р Илиана Велчева

 

Сезонна и денонощна активност на лисицата (Vulpes vulpes L.) и бялката (Martes foina Erxl.) в районите на защитена зона „Марица – Първомай“ (Горнотракийска низина) и защитена зона „Златията“ (Северозападна Дунавска равнина)

100

113


106.5

6 000.00

МУ21-БФ-005

           

БФ

доц. д.б.н. Дилян Георгиев

Проучване на гнездовата биология на египетския лешояд

105

104


104.5

6 000.00

МУ21-ФМИ-008

 

ФМИ

проф. д.м.н. Манчо Манев

 

Актуални изследвания в областта на фундаменталната и приложната математика с използване на ИКТ и развиване на съвременни методи на обучение

108

95


101.5

6 000.00

МУ21-БФ-022

 

БФ

гл. ас. д-р Гергана Захманова

 

Изследване на разпространението на Хепатит Е при домашни свине и молекулярен анализ на разпространените генотипи

94

106


101

6 000.00

МУ21-ФлФ-013

ФлФ

доц. д-р Петя Бъркалова

 

Ритъм и интонация в българското изречение

102

99


100.5

6 000.00

МУ21-ФМИ-002

ФМИ

доц. д-р Емил Дойчев

 

Извличане на знания от сензорни данни на отворена мрежа

 

96

104


100

6 000.00

МУ21-БФ-010

БФ

гл. ас. д-р Славея Петрова

 

Типологизиране, картиране и оценка на екосистемните услуги в гр. Пловдив

96

85


90.5

6 000.00

МУ21-ЮФ-023

ЮФ

доц. д-р Петя Неделева

 

Медиацията в подкрепа на обществото

 

83

86


84.5

6 000.00

 

 

Конкурс „Факултетни проекти” 2021-2022 - 8 бр.

 

Факул-тет

Ръководител

Тема

Точки

Лева

ФП21-ПФ-007

 

 

ПФ

проф. д-р Владимира Ангелова

 

РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

126

130


128

16 000.00

ФП21-ХФ-001

 

ХФ

гл. ас. д-р Атанас Терзийски

Радонова карта на България

 

119

128


123.5

23 000.00

ФП21-ФМИ-002

 

ФМИ

доц. д-р Анна Малинова

 

Интелигентни иновационни ИКТ в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението

119

123


121

23 000.00

ФП21-ФтФ-005

 

ФтФ

доц. д-р Сотир Сотиров

 

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

114

114


114

23 000.00

ФП21-БФ-008

 

 

БФ

доц. д-р Еленка Георгиева

 

Оценка ex situ на замърсяване на водни екосистеми с ксенобиотици чрез прилагане на комплексни биомаркери в избрани биоиндикаторни видове

126

102

120


116

23 000.00

ФП21-ФИСН-004

ФИСН

доц. д-р Теофана Димитрова-Станева

Eфектите на глобализацията: хиперпотребление и (не)екологоустойчиво поведение

114

113


113.5

16 000.00

ФП21-ФлФ-009

 

ФлФ

доц. д-р Ани Кемалова

 

Филологически и методически предизвикателства в дипломния проект като индикатор за динамиката на научната колаборация в отношенията утвърден – млад изследовател

113

111


112

16 000.00

ФП21-ФС-003

 

 

ФС

проф. д.н.к. Елена Николова

 

„Теоретични, експериментални и емпирични изследвания на антропогенни, природни и информационни ресурси”

112

97


104.5

16 000.00

 

 

Конкурс „Студентски  проекти” 2021-2022 – 5 бр.

 

Факул-тет

Ръководител

Тема

Точки

Лева

СП21-ФМИ-002

ФМИ

проф. д-р Станимир Стоянов

ViSCoD – среда за моделиране на системи за интелигентно земеделие

98

96


97

3 000.00

СП21-Ф-СМ-003

ФСМ

гл. ас. д-р Мирослав Михайлов

Интерактивна лингвистична карта на Родопите (в акустичен аспект)

 

100

86


93

3 000.00

СП21-ХФ-004

 

 

ХФ

гл. ас. д-р Галя Тончева

 

Научно-приложни изследвания на водорасли (черноморски и сладководни) и координационни съединения на биогенни микроелементи с кислород-съдържащи лиганди

92

92


92

3 000.00

СП21-БФ-001

           

БФ

гл. ас. д-р Весела Янчева

 

„Биоакумулация и оценка на действието на PBDEs върху селектирани биомаркери в зеброва мида Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)”

96

84


90

3 000.00

СП21-ЮФ-006

ЮФ

доц. д-р Даниела Дончева

Eвропейска прокуратура - химера или неизбежност

 

78

80


79

3 000.00

 

 

Конкурс „Зелени технологии” 2021/2022

 

Факултет

Ръководител

Тема

Лева

УП21-ЗТ

Универси-тетски

Проф. д-р Илия Илиев

Биодизайн и биоикономика

20 000.00

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава размер на надбавките за допълнителна трудова функция към заеманата академична длъжност и за допълнителна трудова функция за длъжност, различна от академичната.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ да се проведе в електронна среда на 19.02.2021 г. от 14:00 часа при следния дневен ред:

1. Доклад на ректорското ръководство за извършеното в периода 03.06.2019 г. – 19.02.2021 г., постигнати резултати и планувани дейности по ресори;
2. Актуализиране на ПУДПУ съгласно ЗВО от 25.02.2020 г.

Годишният отчет на Ректора да бъде обсъден от АС през септември 2021 г., когато изтича 1 година от сключване на договора му с Министъра на образованието и науката (01.10.2020 г. – 01.10.2021 г).

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:                                         Р Е К Т О Р:

                (Мария Зайкова)                                 (проф. д-р Румен Младенов)

Последна промяна на 12 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол