уеб достъпен сайт български език английски език

Автомобилмно и индустриално инженерство

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Машинно инженерство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: машинен инженер

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Бакалавърската програма по специалността "Автомобилно и индустриално инженерство" отговаря на потребностите на фирмите от региона от високо квалифицирани специалисти в областта на машиностроенето и автомобилния транспорт.

   Обучението на студентите от специалността „Автомобилно и индустриално инженерство„ се осъществява в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и се базира на широко профилна подготовка и използване на съвременни технологии при проектирането на сложни изделия и системи, на базата  на параметрично проектиране на механични компоненти и възли с помощта на CAD-CAM-CAE системи и виртуална симулация на тяхното функциониране.

   Провежданото обучение е четиригодишно (осем семестъра) и се осъществява по учебен план, съобразен с държавните изисквания, учебни програми и семестриални учебни разписи. След втората година обучението се разделя в два специализиращи модула - автомобилно инженерство и машинно инженерство.

   Модулът „Автомобилно инженерство” има за цел да подготви специалисти с широка фундаментална инженерна подготовка в областта на теорията и проектирането на автомобилната техника, съобразена с европейските изисквания. Изучават се съвременните научни и приложни постижения в областта на обработването и внедряването, както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии в автомобилното инженерство.

   Завършилите специалност “Автомобилно и индустриално инженерство, модул Автомобилно инженерство” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” получават професионална квалификация „машинен инженер“ и имат възможност за реализация в проектирането, производството, модернизацията, експлоатацията, сервизното обслужване, управлението, диагностиката и ремонта на автомобилната техника.

   Модулът „Машинно инженерство” подготвя широко профилни специалисти в съответствие със съвременните постижения на науката и техниката в областта на проектирането, конструирането, производството, експлоатацията, обслужването, управлението и ремонта на машиностроителни изделия и системи. Използват се CAD-CAM-CAE програмни продукти от нисък, среден и висок клас (AutoCad, Solid Works, Pro/ENGINEER, PTC Creo 2.0, CATYA, Moldex 3D и др.).

   Завършилите специалност „Автомобилно и индустриално инженерство, модул машинно инженерство” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „машинен инженер“ са подготвени за работа в различни сектори на икономиката, промишлеността и индустрията, свързани с проектиране посредством съвременни компютърни методи, производство, изпитване, настройка, експлоатация, ремонт и поддръжка на всички видове машиностроителни изделия.

   Машинните инженери, завършили специалността „Автомобилно и индустриално инженерство„  имат теоретични знания и практически опит да прилагат комплексни технико – икономически и други съвременни методи и средства за решаване на инженерни проблеми, да организират производствена дейност на различни звена във фирмите, да осъществяват иновационна дейност и да участват във внедряване на технологични системи за управление на качеството.

  След завършване на специалността студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“.

 

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол