уеб достъпен сайт български език английски език

Приложна физика за иновативни технологии

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: физик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

  Физиката формира основата на повечето иновации, както в технологичен, така и в научен аспект. Предлаганата бакалавърска специалност „Приложна физика за иновативни технологии“ е разработена с цел да подготви специалисти с компетенции за прилагане на физични знания и решаване на конкретни задачи в съвременните технологии.

   Специализираното обучение в областта на приложната физика и иновативните технологии ще се реализира по модули чрез задължителни и избираеми курсове. Съчетаването на теоретични знания и експериментални умения ще е базата за овладяването на съвременни технологии в следните направления:

  • възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност
  • биофизика, медицинска физика и трудова медицина
  • Нови материали - приложения в различни области на науката и индустрията
  • оптика, фотоника и лазерна техника
  • субатомната физика - дозиметрия и радиоекология.

   По време на обучението има възможност да се провеждат практики в CERN (Център за ядрени изследвания в Женева) и ОЯИЯ (Обединени лаборатории и институти за ядрения изследвания в Дубна, Русия), Българска академия на науките (София), както и в местни индустриални фирми и бизнес центрове. Студентите ще имат възможност да работят по научни проекти и да участват в мобилности по програмата ЕРАЗЪМ в европейски университети.

   През първите две години студентите ще изучават общи дисциплини, осигуряващи базова подготовка по физика и инженерни дисциплини. За третата и четвъртата година се избира специализиращ модул в предпочитано направление.

   Приложният  характер на специалността позволява успешна професионална реализация у нас и в чужбина в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, медицински центрове (по радиология, трудова медицина, образна диагностика и др.) и в различни фирми, използващи иновативни  технологии.

   След завършването на бакалавърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ във Физико-технологичния факултет, в други факултети на университета или в друго висше училище.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол