web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Филиали » Филиал – Смолян » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021

Кандидат-студенти 2020/2021

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

СПИСЪК

на специалностите, на конкурсните изпити 
и на държавните зрелостни изпити, 
които участват в образуването на бала

Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалностите, по които се провежда обучение във Филиал-Смолян, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

Обучението по всички специалности е за получаване на образователно-квалифи­ка­цион­ната степен "бакалавър", редовна и задочна форма, със срок на обучение 4 години.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит. Балообразуваща е по-високата оценка.

      В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

Легенда: И – изпити; КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – държавен зрелостен изпит.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА  СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 БАЛ 

КСИ и ДЗИ, участващи в балообразуването

БАКАЛАВЪР

Начална училищна педагогика и чужд език 
(английски)*

Редовна

6 х И

И:  КСИ (Английски език или Български език, или Математика, или География на България, или История на България)
     или
     ДЗИ (Английски език или Български език и литература, или Математика, или География и икономика, или История и цивилизация)

БАКАЛАВЪР

Български език и английски език*

Редовна

6 х И

И:  КСИ (Английски език или Български език)
     или
     ДЗИ (Английски език или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

Български език и история 

Редовна

6 х И

И:  КСИ (Български език или История на България)
     или
     ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или Предметен цикъл „Философия“)

БАКАЛАВЪР

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Редовна

6 х И

И:  КСИ (Математика или Информатика, вкл. и положени в друго ВУ, или Български език)
     или
     ДЗИ (Математика или Български език и литература)

 БАКАЛАВЪР  Маркетинг (само платено обучение)  Задочна 6 х И 

И:  КСИ (Математика или Български език, или История на България, или География на България, или Икономика, положен в друго ВУ)
     или
     ДЗИ (Математика или Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика)

БАКАЛАВЪР

Туризъм

Задочна

6 х И

И:  КСИ (География на България или История на България, или Математика, или Български език)
     или
     ДЗИ (География и икономика или История и цивилизация, или Математика, или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

Биология
с екотуризъм

Редовна6 х И

 

И:  КСИ (Биология или Математика, или География на България, или Български език, или Химия, или Физика, вкл. положени и в друго ВУ)
     или
     ДЗИ (Биология и здравно образование или Математика, или География и икономика, или Химия и опазване на околната среда, или Физика и астрономия, или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

История и география

Редовна

6 х И 

И:  КСИ (Български език, или История на България, или География на България, или Математика) 
     или
     ДЗИ (Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика, или Математика, или Предметен цикъл "Философия")

БАКАЛАВЪР 

Математика, информатика
и информационни
технологии

Редовна  6 х И  И:  КСИ (Математика или Информатика, включително и положени в друго ВУ, или Български език)
     или
     ДЗИ (Математика или Български език и литература)

* Кандидатите, които нямат оценка по английски език в дипломата, задължително се явяват на кандидатстудентски изпит по английски език.

Забележка: Кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика с чужд език (английски)“ се явяват на устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности при подаване на документите.

    Програмите за конкурсните изпити са аналогични на представените от съответните факултети на Пловдивския университет. Изпитите са явни, писмени и се провеждат под формата на тестове.

      Класирането за всички специалности е по низходящ ред на бала.

Признават се оценки от конкурсните изпити, положени в други висши училища, по обявените във Филиала учебни предмети.

На първенците в националните кръгове на олимпиадите се признава оценка Отличен 6.00 за съответния изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалността съгласно Приложение №3. Признават се също така и оценките от национални и регионални състезания,  публикувани на сайта на Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Кандидатстудентска информация

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32, тел. (0301) 6 23 39, (0301) 6 24 05

GSM: 0885 899 573

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45

 

Одобрил: Зам.-директор по учебна дейност доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева; Последна промяна на 04 Април 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg