web accessibility bulgarian flag english flag

Възобновяема енергия

Професионално направление: Електротехника, електроника и автоматика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по възобновяема енергия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

  Възобновяемата енергия играе жизненоважна роля за намаляване на емисиите от парникови газове и други форми на замърсяване, като подобрява сигурността на енергийните доставки. Тя обуславя развитието на модерни технологии в индустрията за чиста енергия, което е свързано с необходимостта от високо квалифицирани специалисти по възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Бакалавърската специалност „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ (ВЕ) е в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” и осигурява на студентите задълбочена подготовка в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Инженерите, завършили специалност "Възобновяема енергия", получават достатъчни по обем знания с фундаментален, общо-технически, професионален и специализиращ характер. В процеса на обучение се придобиват конкретни практически и мениджърски умения, необходими при проектирането, експлоатацията и изграждането на съоръжения, и при управлението на проекти с ВЕ. Изучават се аспекти на правната и нормативна уредба на българското и европейско законодателства.

  Учебният план съдържа специализирани теми като: Технологии при разработката и използването на слънчеви топлинни и фотоволтаични системи; Ветрогенератори; Методи и средства за обследване на енергийната ефективност; Процеси и технологии за преработка на биомаса; Водородни технологии; Средства и технологии за акумулиране на енергия; Средства за мониторинг и контрол; Приложение на информационните и комуникационни технологии във ВЕ,  както и дисциплини, свързани с икономическите и правни аспекти на ВЕ.

Последна промяна на 20 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg