web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и португалски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по португалски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

  „Български език и португалски език“ е нова специалност в рамките на Филологическия факултет на Пловдивския университет, с която се разширява спектърът на чуждоезиковото обучение. Хибридният ѝ характер предоставя благодатна възможност за натрупване на знания в два модула – роден език и литература и португалски език, а професионалното направление осигурява перспективи за реализация в сферата на образователната система.

  Подготовката по специалността включва общотеоретични, специализирани и практически дисциплини, законово разделени на задължителни, избираеми и факултативни.

  В пределите на българистичния модул се изучават история и съвременно състояние на българския език, граматика, езикова култура, българска литература, чужди класически езици и художествени произведения. Повечето дисциплини структурно съответстват на учебния план на специалността „Българска филология“, но съдържанието им е прагматично съобразено с преподаването на роден език в основното и в средното училище.

  Предвидено е обучението по португалски език да започва от нулево равнище, но обстоятелството не изключва прием на студенти с първоначално придобити знания. Учебният план акцентира върху практическото усвояване на езика, но включва също теоретични дисциплини, странознание, културо­знание, история на португалската литература. Португалският език се говори на четири континента от 240 милиона души, той е седмият по разпространение в света език и третият по разпространение европейски език. Дългогодишните контакти и сътрудничество с португалския културен институт „Камойнш София“ са отлична предпоставка за привличане на лектори – носители на езика, за участие в различни езикови и научни практики в португалски културно-образователни институции и бизнес структури.

  Завършилите специалността „Български език и португалски език“ могат да работят като учители по български език и литература и по португалски език в общообразователните училища и в школи, да организират и ръководят учебно-възпитателния процес, да бъдат филолози специалисти и експерти в различни български или португалски образователни и културни институции, да работят в печатни и електронни медии, да работят като сътрудници в издателства (редактори, коректори и др.), като консултанти по реклама и маркетинг, като отговорници за връзки с обществеността, да извършват преводаческа дейност, да бъдат туроператори и сътрудници в туристически фирми.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg