web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и португалски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по португалски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

    „Български език и португалски език“ е нова специалност в рамките на Филологическия факултет на Пловдивския университет, с която се разширява спектърът на чуждоезиковото обучение. Хибридният й характер предоставя благодатна възможност за натрупване на знания в два модула – роден език и литература и португалски език, а професионалното направление осигурява перспективи за реализация в сферата на образователната система.

   Подготовката по специалността включва общотеоретични, специализирани и практически дисциплини, законово разделени на задължителни, избираеми и факултативни.

   В пределите на българистичния модул се изучават история и съвременно състояние на българския език, граматика, езикова култура, българска литература, чужди класически езици и художествени произведения. Повечето дисциплини структурно съответстват на учебния план на специалността „Българска филология“, но съдържанието им е прагматично съобразено с преподаването на роден език в основното и в средното училище.

   Предвидено е обучението по португалски език да започва от нулево равнище, но обстоятелството не изключва прием на студенти с първоначално придобити знания. Учебният план акцентира върху практическото усвояване на езика, но включва също теоретични дисциплини, странознание, културознание, история на португалската литература. Португалският език се говори на четири континента от 240 милиона души, той е седмият по разпространение език в света и третият по разпространение европейски език. Дългогодишните контакти и сътрудничество с португалския културен институт „Камойнш София“ са отлична предпоставка за привличане на лектори носители на езика, за участие в различни езикови и научни практики в португалски културно-образователни институции и бизнес структури.

   Завършилите специалността „Български език и португалски език” могат да работят като учители по български език и литература и по португалски език в общообразователните училища и школи, да организират и ръководят учебно-възпитателния процес, да бъдат филолози специалисти и експерти в различни български или португалски образователни и културни институции, да работят в печатни и електронни медии, да работят като сътрудници в издателства (редактори, коректори и др.), като консултанти по реклама и маркетинг, като отговорници за връзки с обществеността, да извършват преводаческа дейност, да бъдат туроператори и сътрудници на туристически фирми.

Последна промяна на 18 Януари 2019