web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 17.12.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 17.12.2018 г.

РЕШЕНИЯ

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 17.12.2018 година

(Протокол  №32)

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема 02.01.2019 година да бъде обявен за неучебен и неработен ден.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема:
 • считано от 01.01.2019 година да се увеличат основните месечни заплати на персонала в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, средно с 10%

 

Длъжност

Стара ОМЗ в лева

Нова ОМЗ в лева

%

Професор

1200

1320

10

Доцент

1030

1135

10,19

Главен асистент

860

950

10,47

Асистент

774

851

10

Други длъжности

 

 

10

 

 • допълнителното възнаграждение за ОНС „Доктор“ от 300 лева да се увеличи на 350 лева
 • по решение на директорите и филиалните съвети и при наличие на средства да се увеличат основните месечни заплати на персонала с до 10%.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението за корекции в бюджета за 2018 година общо за Университета и по поделения съгласно приложението.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на ФИСН (Протокол №129/10.12.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Ваньо Христов Консулов за срок от една година, считано от 03.03.2019 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов да бъде включен в списъчния състав на Филиалния съвет на ПУ, Филиал – Смолян.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/11.12.2018 г.) промяна в учебните планове на специалностите „Приложна психология”, „Психология на управлението“, „Училищна психология“ и „Позитивна психология“ – ОКС „Магистър“, задочно обучение, за специалисти и неспециалисти, както следва: формата на дипломиране да бъде държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/11.12.2018 г.) промяна в учебен план, както следва: дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в обучението да бъде заменена с дисциплината Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, като се запазват хорариумът, извънаудиторната заетост, кредитите и формата на изпитване в учебните планове за 3-ти и 4-ти курс на специалностите „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“; „Начална училищна педагогика“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“; „Начална училищна педагогика“ (неспециалисти), задочно обучение, ОКС „Магистър“; „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“; „Педагогика на обучението по музика“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“; „Предучилищна педагогика“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“; „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, редовна и задочна форма на обучение .

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ (Протокол №205/03.12.2018 г.) за промяна във формата на завършване на МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“: от защита на дипломна работа на писмен държавен изпит.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от Факултетния съвет на ФТФ (Протокол №11/12.12.2018 г.) учебен план на специалност „Информационна физика и комуникации“ в ОКС „Магистър“, редовно обучение, професионално направление 4.1. Физически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на ФТФ (Протокол №11/12.12.2018 г.) промяна в учебния план на специалност „Медицинска физика“ в ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, както следва: дисциплината Химия да се преименува на Основи на химията без промяна в хорариума и кредитите. Промяната влиза в сила от настоящата учебна 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите с Протокол №16/17.12.2018 г. и 17/17.12.2018 г. решения на Университетската комисия по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, както следва:

1. На Лаура Рахиевна Бекшева (завършила Университет за международен бизнес, Казахстан, на 13.07.2013 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Информационни системи в науката и образованието“ по препоръка на НАЦИД.

2. На Павел Юриевич Головин (завършил Руски държавен хуманитарен университет, Руска федерация, на 03.03.2016 г.) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Икономика“ по препоръка на НАЦИД.

3. На Анастасия Сергеевна Биковская (завършила Московски политехнически университет, Руска федерация, на 11.07.2018 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Графика“ по препоръка на НАЦИД.

4. На Мария Вячеславовна Клепикова (завършила Омски държавен институт за обслужване, Руска федерация, на 30.06.2010 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Икономика и управление на предприятия от сектора на услугите“ по препоръка на НАЦИД.

5. На Дора Господинова Стоева (завършила Московски държавен психолого-педагогически университет, Руска федерация, на 29.06.2018 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Психология“ по препоръка на НАЦИД.

 

  

 

 

Вярно с оригинала:                                                    ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                         (Мария Зайкова)

Последна промяна на 03 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол