web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 19.11.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 19.11.2018 г.

РЕШЕНИЯ

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 19.11.2018 година

(Протокол  №31)

 

 1. РЕШЕНИЕ:

1. АС оценява КСК 2018 като много успешна и приема Отчета за нейното провеждане.

2. АС изразява благодарност на академичния, учебно-помощния и техническия персонал на ПУ, участвал в организацията, администрирането и провеждането на КСК 2018, за проявената отговорност и акуратност.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема за принос в организацията и провеждането на магистърски програми, курсове, специализации и други допълнителни дейности, водещи до увеличение на собствените приходи на Университета в рамките на бюджета за 2018 година и на основание чл. 17(1) от ВПРЗ и чл. 41(1) от КТД да се начисли и изплати през месец декември 2018 година еднократно допълнително възнаграждение на персонала от Университета в размер на една основна месечна заплата.

При наличие на средства филиалите по решение на Филиалните съвети да изплатят еднократно допълнително възнаграждение на персонала до същия размер.

Заповедите на филиалите да се издадат и подпишат от директорите им.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на ФИСН (Протокол №128/12.11.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Драгомир Любомиров Генов за срок от една година, считано от 05.12.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на ФМИ (Протокол №34/14.11.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева за срок от една година, считано от 02.02.2019 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на ФИФ (Протокол №123/15.10.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.с.н. Кольо Видев Коев за срок от една година, считано от 26.10.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните учебни планове, приети от ФС на ФТФ с Протокол №10/07.11.2018 година:
 • Учебен план на специалността „Хардуерни и софтуерни системи“ за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение, ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
 • Учебен план на специалността „Информационна сигурност“ за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение, ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
 • Учебен план на специалността „Физика на кондензираната материя“ за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение, ПН 4.1. Физически науки.
 • Учебен план на специалността „Физика на Земята и Геоекологията“ за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение, ПН 4.1. Физически науки.
 • Учебен план на специалността „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“ за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение, ПН 4.1. Физически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №204/29.10.2018 г.) актуализиран учебен план на магистърската програма „Културноисторическа славистика“, който влиза в сила от академичната 2018/2019 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №204/29.10.2018 г.) постоянна промяна в учебния план на магистърската програма „Приложна лингвистика (испански език)“: дисциплината Основни науковедски изисквания към магистърската теза с хорариум 45/0, 3 кредита в I семестър I курс да се замени с дисциплината Прилагането на информационните технологии в преподаването на испански език като чужд със същия хорариум.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №204/29.10.2018 г.) постоянна промяна в учебния на специализация „Туризъм“: дисциплината Археология и културно-историческо наследство с хорариум 15/0, 2 кредита да бъде включена в I семестър I курс.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №204/29.10.2018 г.) постоянна промяна в учебния на специалност „Лингвистика с бизнес администрация“: да се въведат 15 часа упражнения по дисциплината Основи на маркетинга, изучавана в IV курс.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №204/29.10.2018 г.) промяна във формата на завършване на МП „Актуална българистика“: въвеждане на писмен и устен държавен изпит като алтернатива на защита на дипломна работа.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИСН (Протокол №128/12.11.2018 г.) учебен план на специалност „Маркетинг“, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №128/12.11.2018 г.) промяна на наименованието на катедра „Политически науки“ в катедра „Политически науки и национална сигурност“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложенията към него за програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление, приет от Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки с Протокол №128/12.11.2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №3/13.11.2018 г.) промяна в учебния план и допълнения към избираеми дисциплини на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (неспециалисти), 5 семестъра, задочно обучение, ОКС „Магистър“, учебна 2018/2019 г., както следва:

I. Промяна в учебния план: дисциплината Аудиовизуални информационни технологии в обучението с хорариум 10+0+10, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на изпитване – изпит, да бъде заменена с Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, като се запазват хорариумът, извънаудиторната заетост, кредитите и формата на изпитване.

II. Допълнения към избираеми дисциплини:

 • І курс ІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІ част – хорариум 0+20+0 – Мотивация и лидерство в класната стая;
 • І курс ІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІ част – хорариум 0+20+0 – Медийно образование.

                                                       

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №3/13.11.2018 г.) курс за придобиване на професионална квалификация „Помощник-възпитател“ към Педагогическия факултет за обучаващите се от Пловдивския регион, а извън региона обученията да се организират от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, със срок на обучение: 2 семестъра и такса на обучение: за работещи в детска градина – 150 лв.; за неработещи в детска градина – 180 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите с Протокол №12 и 13/15.10.2018 г. решения на Университетската комисия по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, както следва:

1. На Арина Сергеевна Миллер (завършила Московския педагогически държавен университет на 05.07.2006 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Математика и информатика“ по препоръка на НАЦИД.

2. На Ангелина Златомирова Ангелова (завършила Виенския университет, Австрия, на 24.05.2018) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Бизнес администрация“ по препоръка на НАЦИД.

3. На Станко Щерев Щерев (завършил Руския държавен университет за физическа култура и спорт, за младежта и туризма в Руската федерация на 20.06.2013 г.) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Икономика“ въз основа на удостоверение №9-166/25.01.2018 г., издадено от НАЦИД.

4. На Иван Веселин Петров (завършил Университета на Дънди, Великобритания, на19.06.2013) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Икономика“ въз основа на удостоверение № 258-114/19.07.2013 г., издадено от НАЦИД.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите с Протокол №14/16.11.2018 г. и 15/16.11.2018 г. решения на Университетската комисия по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, както следва:
 1. На Снежана Добромирова Трайкова (завършила „Университет Хъл“, Великобритания, на 29.06.2015 г.) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Клинична химия“ по препоръка на НАЦИД.
 2. На Иван Петров Коралиев (завършил „Университет на Ланкастър“, Великобритания, на 12.07.2018 г.) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Мениджмънт и информационни технологии“ по препоръка на НАЦИД.
 3. На Ивелина Иванова Иванова (завършила „Университет Крайст Чърч“, Великобритания, на 24.06.2016 г.) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Медии и комуникации (филми, радио и телевизия)“ по препоръка на НАЦИД.
 4. На Зорница Емилова Цолова (завършила Техническия университет Нюрнберг „Георг Симон Ом“, Германия, на 05.09.2017 г.) признава ОКС „Професионален бакалавър“ по специалност „Международна бизнес администрация“ по препоръка на НАЦИД.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема възлагането на учебна натовареност по дисциплини извън основния профил на факултета и включени в учебния му план да се извършва преимуществено на преподаватели от съответния ресорен факултет при съобразяване с учебната им натовареност, желание и професионална експертиза. Заявките да се подават и приемат от ресорните заместник-декани по учената дейност преди началото на академичната учебна година. При непосочване и/или отказ за възлагане на учебната дисциплина от ресорния факултет, да се търси външен хоноруван преподавател.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава решенията на УС на ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, взети във връзка с националната програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН, както следва:

 

 1. Постдокторанти, които ще получават възнаграждения за 5 месеца. Те трябва да отчетат по 1 статия в Web of Science и/или Scopus и 1 статия в реферирани издания:
 • Деана Георгиева – ХФ
 • Жана Петкова – ХФ
 • Ирена Костова – ХФ
 • Гергана Слачвева-Андонова – ПФ
 • Костадинка Тодорова – ФК
 • Валя Арнаудова – ФС
 • Антония Илиева – ЮФ

 

 1. Постдокторанти, които ще получават възнаграждения за 6 месеца. Те трябва да отчетат по 2 статии в Web of Science и/или Scopus и 2 статии в реферирани издания:
 • Иван Илиев – БФ
 • Весела Митковска – БФ
 • Весела Янчева – БФ
 • Стела Стоянова – БФ
 • Силвия Гафтанджиева – ФМИ
 • Ваня Иванова – ФМИ
 • Диана Стоянова – ФТФ
 • Велко Рупецов – ФТФ
 • Анелия Дакова – ФТФ

 

 1. Постдокторанти, които ще получават възнаграждения за 10 месеца. Те трябва да отчетат по 2 статии в Web of Science и/или Scopus и 3 статии в реферирани издания:
 • Лилия Бабакова – ПФ
 • Кирил Десев – ФИСН

 

 1. Млади учени, които ще получават възнаграждения за 10 месеца. Те трябва да отчетат по 1 статия в Web of Science и/или Scopus и 1 статия в реферирани издания:
 • Диана Димитрова – ПФ
 • Биляна Калоферова – ПФ
 • Кремена Стефанова – ФМИ
 • Атанас Иванов – ФМИ
 • Мария Панова – ФФ
 • Иван Бодуров – ФТФ

 

 1. Млади учени, които ще получават възнаграждения за 10 месеца. Те трябва да отчетат по 2 статии в Web of Science и/или Scopus и 2 статии в реферирани издания:
 • Димитър Панчев – ФИФ
 • Вехбие Балиева-Ашимова – ФФ

 

 1. При подписване на трудов договор постдокторантите имат право да преминат в по-ниската група по брой публикации. Това не важи за новоназначените постдокторанти.
 2. При отчитане на по-голям брой публикации от минималния посочен по договор постдокторантите ще получат допълнително възнаграждение от следващия отчетен период.

 

Вярно с оригинала:                                                ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                            (Мария Зайкова)

Последна промяна на 03 Декември 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол