web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 15.10.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 15.10.2018 г.

РЕШЕНИЯ

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 15.10.2018 година

(Протокол  №30)

 

           

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилник за развитието на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис и цветознание) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура)  със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно право) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник – две места.

 

АС прие приоритетно през месец март 2019 година да разгледа следните постъпили предложения за обявяване на конкурси:

доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) със срок 3 месеца от обнародването му в ДВ;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) със срок три месеца от обнародването му в ДВ;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Старобългарски език) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Английска литература: Романтизъм и Превод на култура) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Синтаксис и стилистика) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №1/02.10.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. Леонард Моис Капон за срок от една година, считано от 13.11.2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №2/09.10.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Софка Райчева Каракехайова за срок от една година, считано от 16.12.2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д-р Росица Желязкова Донева за ръководител на Регионалния център за дистанционно обучение към ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №1/02.10.2018 г.) доц. д-р Даниела Тодорова Маркова да замени проф. д-р Галин Цоков в Университетската комисия по оценяване и акредитация.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №1/02.10.2018 г.) за промяна в учебния план, както следва:
 • в специалност „Предучилищна педагогика“ – на дисциплината Методика на ориентиране на детето в околния свят (3 курс, 6 семестър, хорариум 45+0+15/15, извънаудиторна заетост 135, кредити 7, форма на оценяване текуща оценка) да бъде променена формата на оценяване изпит, като се запазват хорариумът, извънаудиторната заетост и кредитите;
 • в специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ – на дисциплината Методика на ориентиране на детето в околния свят (3 курс, 6 семестър, хорариум 45+0+15/15, извънаудиторна заетост 135, кредити 7, форма на оценяване текуща оценка) да бъде променена формата на оценяване изпит, като се запазват хорариумът, извънаудиторната заетост и кредитите.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №2/09.10.2018 г.) за промяна на таксите на докторантури на самостоятелна подготовка, както следва:
 • докторска програма „Управление на образованието“ – 2500 лв.
 • докторска програма „Специална педагогика“ – 2500 лв.
 • докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ – 2000 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните хонорувани преподаватели за нуждите на учебния процес във Филиала на ПУ в гр. Кърджали през учебната 2018/2019 година:
 • Проф. д.п.н. Пламен Радев – 45 ч. лекции по Педагогика в БЕИ и БЕАЕ втори и трети курс в поток (съответно трети и пети семестър);
 • Гл. ас. д-р Здравко Дечев – 30 ч. лекции по Възрожденска литература в трети семестър;
 • Проф. д-р Цонка Каснакова – 15 ч. упражнения по Методика на обучението по история в спец. БЕИ;
 • Доц. д.и.н. Димо Чешмеджиев – допълнително 15 ч. лекции по Старобългарска литература в спец. БЕГО първи курс;
 • Доц. д-р Георги Митрев – 15 ч. упражнения по История на стария свят I част в спец. ИА;
 • Доц. д-р Стойка Пенкова – 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения по Увод в социологията в спец. БЕГО първи курс първи семестър и 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения по История на социологията в спец. БЕГО първи курс втори семестър;
 • Гл. ас. д-р Даниела Димитрова – 30 ч. лекции по Увод във философията и 30 ч. лекции по История на античната философия.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните еднократни промени в учебните планове на Филиала на ПУ в гр. Кърджали с цел оптимизация на учебния процес през академичната 2018/2019 година:
 • в специалност БЕИ дисциплината Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения – да се премести от втори семестър на първи курс в първи семестър на първи курс;
 • в спец. „Биология и опазване на околната среда“ дисциплината Генетика – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения – да се премести от пети семестър в шести семестър, а на нейно място да се премести Избираема дисциплина 3 (30+15) от шести в пети семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д-р Илиана Георгиева Велчева за директор на Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Кърджали през следващия мандат.

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                      ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                           (Мария Зайкова)

 

Последна промяна на 14 Ноември 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол