web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 16.07.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 16.07.2018 г.

РЕШЕНИЯ

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 16.07.2018 година

(Протокол  №29)

                                                                                                                                 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните допълнения към Правилата за организация на учебния процес през учебната 2018/2019 година:
 • Към раздел СТУДЕНТСКИ ТАКСИ се добавя нова точка:

            т. 11. Право на намалена семестриална такса, равняваща се на 50% от семестриалната такса за всяка специалност, да имат вторият и всеки следващ член на едно семейство (братя, сестри, родители, деца и съпрузи), ако се обучават едновременно в ПУ по държавна поръчка. Тези студенти представят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях и уверение за актуалния студентски статус на първия член на семейството. Уверението се представя при записване за всеки следващ семестър.

 • Точка 21 от раздел ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ЗАЕТОСТ става т. 22 и се изменя, както следва:

            При численост на курса под 7 студенти списъчен състав и невъзможност за формиране на поток аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва*:

Лекции, семинарни и практически занятия

за 6 студенти – на 90 %

за 5 студенти – на 80 %

за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %

            При формиране на поток с численост под 10 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по учебен план, както следва*:

Лекции

Семинарни и практически занятия

за 9 студенти – на 90 %

  за 7 студенти – на 100 %

за 8 студенти – на 80 %

за 6 студенти – на 90 %

за 7 студенти – на 70 %

за 5 студенти – на 80 %

за 6 студенти – на 60 %

за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %

за 5 и по-малък брой – на 50 %

 

            * Намалението се прилага само за щатните преподаватели.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава преименуването на основно структурно звено от „Университетски информационен център“ в отдел „Университетско информационно осигуряване“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава работна група за подготовка на вътрешния Правилник за приложение на ЗРАС в състав: проф. д-р Асен Рахнев (председател), доц. д-р Константин Пехливанов, доц. д-р Христо Паунов и г-жа Цвета Темелкова.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФТФ (Протокол №9/10.07.2018 г.) и избира проф. д-р Георги Атанасов Мишев за гост-преподавател през учебната 2018/2019 г. към Физико-технологичния факултет на 1/3 щат.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Педагогическия факултет (Протокол №9/26.06.2018 г.) и избира за гост-преподавател по чл. 68, ал. 1, т. 2 за извършване на определена работа за учебната 2018/2019 година проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова – на 1/2 щат към катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №202/11.06.2018 г.) проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев да бъде избран за гост-преподавател с код НКП: 2311 в Катедрата по романистика и германистика за академичната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №202/11.06.2018 г.) да бъде запазен лекторатът към ÖeAD (Австрийска служба за академичен обмен) и да бъде продължен трудовият договор на австрийския лектор маг. Тобиас Фок до края на академичната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №202/11.06.2018 г.) да бъде запазен италианският лекторат и да бъде продължен трудовият договор на италианския лектор д-р Роберто Адинолфи до края на академичната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ЮФ (Протокол №62/25.06.2018 г.) за закриване на катедра „Международно право, международни отношения и право на ЕС“ поради несъответствие със законовите изисквания – липса на минимален седемчленен академичен състав на основен трудов договор.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС признава на Антон Николаев Влайков (завършил Университетски колеж Утрехт в Нидерландия на 29.02.2012 г.) ОКС „Бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „а“, „Професионален бакалавър по ...“ от ЗВО, специалност „Физика“ от професионално направление 4.1. Физически науки; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФТФ (Протокол №9/10.07.2018 г.) учебен план на магистърската програма „Медицинска радиационна физика и техника“ (след ОКС „Професионален бакалавър“) редовна и задочна форма на обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФТФ (Протокол №9/10.07.2018 г.) такси на магистърски програми и на курсове за СДК към Физико-технологичния факултет за учебната 2018/2019 година, както следва:

 

 

Магистърска програма

 

Такси

1.

Телекомуникационни и информационни системи

1400 лв. (редовно обучение – специалисти, 2 семестриални такси по 700 лв.)

1200 лв. (задочно обучение – специалисти, 2 семестриални такси по 600 лв.)

2800 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 700 лв.)

2400 лв. (задочно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 600 лв.)

2.

Телекомуникационни и информационни системи след ОКС Професионален бакалавър

2800 лв. (редовно обучение, 4 семестриални такси по 700 лв.)

2400 лв. (задочно обучение, 4 семестриални такси по 600 лв.)

3.

Information and communication systems (на английски език)

4000 лв. (2 семестъра по 2000 лв. на семестър)

4.

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

1400 лв. – за редовно обучение (2 семестъра по 700 лв. на семестър)

1200 лв. - за задочно обучение (2 семестъра по 600 лв. на семестър)

5.

Информационно и компютърно инженерство

1400 лв. (редовно обучение, 2 семестриални такси по 700 лв.)

1200 лв. (задочно обучение, 2 семестриални такси по 600 лв.)

6.

Физика на кондензираната материя

1200 лв. (редовно обучение  - специалисти, 2 семестриални такси по 600 лв.)

900 лв. (задочно обучение – специалисти, 2 семестриални такси по 450 лв.)

2400 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 600 лв.)

1800 лв. (задочно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 450 лв.)

7.

 Педагогика на обучението по физика

1000 лв. – за редовна форма (2 семестриални такси по 500 лв.)

800 лв. – за задочна форма (2 семестриални такси по 400 лв.)

8.

Учител по физика

1000 лв. (редовно обучение – специалисти, 2 семестриални такси по 500 лв.)

800 лв. (задочно обучение – специалисти, 2 семестриални такси по 400 лв.)

2000 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 500 лв.)

1600 лв. (задочно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 400 лв.)

9.

Медицинска радиационна физика и техника

1950 лв. (редовно обучение – специалисти, 3 семестриални такси по 650 лв.)

1650 лв. (задочно обучение – специалисти, 3 семестриални такси по 550 лв.)

2600 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 650 лв.)

2200 лв. (задочно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 550 лв.)

10.

 Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

1800 лв. (редовно обучение – специалисти , 3 семестриални такси по 600 лв.)

1350 лв. (задочно обучение – специалисти, 3 семестриални такси по 450 лв.)

2400 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 600 лв.)

1800 лв. (задочно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 450 лв.)

11.

Субатомна физика

1200 лв. (3 семестъра по 400 лв. на семестър)

12.

Физика на Земята и Геоекология

1800 лв. (редовно обучение – специалисти, 3 семестриални такси по 600 лв.)

1350 лв. (задочно обучение – специалисти, 3 семестриални такси по 450 лв.)

2400 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 600 лв.)

1800 лв. (задочно обучение - неспециалисти, 4 семестриални такси по 450 лв.)

13.

Фотоника и модерни оптични технологии

1200 лв. (редовно обучение, 2 семестъра по 600 лв. на семестър)

14.

Учител по инженерни дисциплини

1000 лв. (редовно обучение, 2 семестъра по  500 лв. на семестър)

15.

Информационна сигурност

1400 лв. (редовно обучение – специалисти , 2 семестриални такси по 700 лв.)

1200 лв. (задочно обучение – специалисти, 2 семестриални такси по 600 лв.)

2800 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 700 лв.)

2400 лв. (задочно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 600 лв.)

16.

Хардуерни и софтуерни системи

1400 лв. (редовно обучение – специалисти , 2 семестриални такси по 700 лв.)

1200 лв. (задочно обучение – специалисти, 2 семестриални такси по 600 лв.)

2800 лв. (редовно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 700 лв.)

2400 лв. (задочно обучение – неспециалисти, 4 семестриални такси по 600 лв.)

 

 

Учебен курс

 

Такса

1.

Основи на квантова теория на информацията

Хорариум: 20 часа

Лектор: доц. д-р Екатерина Писанова

100 лв. на човек

 

2.

AutoCAD – курс за начинаещи

Хорариум: 30 часа

Лектор: гл. ас. д-р Иван Бодуров

150 лв. на човек

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФМИ (Протокол №31/11.07.2018 г.) Доклад самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация на професионално направление 4.5. Математика, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 21.07.2014 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФМИ (Протокол №31/11.07.2018 г.) Доклад самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 02.06.2014 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ХФ с Протокол №198/22.06.2018 г. такси за допълнителни квалификации и краткосрочни курсове в Химическия факултет за учебната 2018/2019 година, както следва:

 

Допълнителни квалификации

Високоефективна течна хроматография

задочно (1 семестър)

700 лв.

Краткосрочни курсове

 

Курс “Базова статистика и метрология в химичния анализ”

8 часа

120 лв.

 

Курс “Вътрешно-лабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи”.

8 часа

120 лв.

 

Курс “Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи”

8 часа

120 лв.

 

Курс “Пламъков атомно-абсорбционен спектрален анализ (FAAS), аналитични характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

 

Курс “Електротермичен атомно-абсорбционен спектрален анализ (ETAAS), аналитични характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

 

Курс “Оптико емисионен анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), аналитични характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

 

Курс “Приложение на масспектрометричния анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)”

24 часа

360 лв.

 

Курс “Газова и течна хроматография”

25 часа

250 лв.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ХФ с Протокол №198/22.06.2018 г. промени в учебните планове на специалностите от ОКС „Бакалавър“, както следва:

       1) за специалност „Медицинска химия“

 • дисциплината Основи на химията в I семестър с хорариум 60/0/75 се преименува на Обща и неорганична химия – I част със същия хорариум и кредити;
 • дисциплината Неорганична химия във II семестър с хорариум 60/0/60 се преименува на Обща и неорганична химия – II част със същия хорариум и кредити.

       2) за специалност „Анализ и контрол“

 • дисциплината Основи на химията в I семестър с хорариум 60/0/60 се преименува на Обща и неорганична химия – I част със същия хорариум и кредити;
 • дисциплината Неорганична химия във II семестър с хорариум 60/0/60 се преименува на Обща и неорганична химия – II част със същия хорариум и кредити.

       3) за специалност „Химия с маркетинг“

 • дисциплината Основи на химията в I семестър с хорариум 60/0/60 се преименува на Обща и неорганична химия – I част със същия хорариум и кредити;
 • дисциплината Неорганична химия във II семестър с хорариум 60/0/60 се преименува на Обща и неорганична химия – II част със същия хорариум и кредити.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №126/09.07.2018 г.) Доклад самооценка за изпълнение препоръките на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност при Националната агенция по оценяване и акредитация, направени при програмната акредитация на професионалното направление 3.3. Политически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Педагогическия факултет (Протокол №9/26.06.2018 г.) за провеждане на обучение на студенти по договор „Заедно в час“ в магистърската програма „Начална училищна педагогика“ за неспециалисти (4 сем., 2 години) със семестриална такса в размер на 650 лева през учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на препоръките на НАОА през първите четири години след програмната акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Филологическия факултет (Протокол №202/11.06.2018 г.) актуализиран учебен план на магистърската програма „Културноисторическа славистика“ за учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет (Протокол №202/11.06.2018 г.) промяна в учебния план на специалност „Приложна линвгистика (с първи език немски език)“: дисциплината Основи на превода да се премести от I семестър на I курс във II семестър на I курс.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет (Протокол №202/11.06.2018 г.) промяна в учебните планове на специалностите „Френска филология“ и „Приложна лингвистика (с първи език френски език)“: дисциплината Педагогика да се премести от I курс II семестър във II курс III семестър поради сливането с потока на специалностите „Английска филология“, „Руска филология“, „Приложна лингвистика (с първи език английски език)“ и „Приложна лингвистика (с първи език немски език)“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Филологическия факултет (Протокол №202/11.06.2018 г.) допълнителни магистърски програми в учебната програма на Филологическия факултет за учебната 2018/2019 година, както следва:
 • „Лингвистика и превод“ (акредитирана) – редовна форма на обучение; двусеместриална; с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Веселина Койнакова.
 • „Превод и бизнес комуникация“ – редовна форма на обучение; двусеместриална; с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Веселина Койнакова.
 • „Language and Linguistics“ – редовна форма на обучение; двусеместриална; с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Веселина Койнакова.
 • „Английски език и управление в бизнеса“ – редовна форма на обучение; двусеместриална; с годишна такса от 1200 лв. (по 600 лв. на семестър). Ръководител – главен асистент д-р Росица Декова.
 • „Английски език и методика за специалисти“ (1-12 клас) – задочна форма на обучение; двусеместриална; с годишна такса от 1100 лв. (550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева
 • „Английски език и методика за РЧЕО“ – задочна форма на обучение; трисеместриална; с такса от 1200 лв. за целия курс на обучение (по 400 лв. на семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева.
 • „Английски език и методика- за неспециалисти“ (1-12 клас) – задочна форма на обучение; четирисеместриална; с такса от 1600 лв. за целия курс на обучение (по 400 лв. на семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) за разкриване на нова магистърска програма „Философия и литература“ от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата и приема учебния ѝ план, влизащ в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) за разкриване на нова магистърска програма „Гражданско образование“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... и приема учебния ѝ план, влизащ в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) за разкриване на нова магистърска програма „Православие – традиция и съвременност“ от професионално направление 2.4. Религия и теология и приема учебния ѝ план, влизащ в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) за разкриване на нова магистърска програма „Европеистика“ от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата и приема учебния ѝ план, влизащ в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) за промяна в наименованието на магистърска програма – от „Изследователски методи в социологията и маркетинга“ на МП „Маркетингови изследвания: практически приложения в бизнеса“, както и на професионалната квалификация – от „експерт емпирични изследвания“ на „експерт маркетингови изследвания“. Промените влизат в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) постоянни промени и актуализиран учебен план на магистърска програма „Археология и археологическо културно наследство“ (специалисти и неспециалисти), влизащи в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) постоянни промени и актуализиран учебен план на магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“, влизащи в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) магистърски програми във ФИФ за учебната 2018/2019 г. по акредитирани професионални направления и такси за тях, както следва:

1.„Археология и археологическо културно наследство“ – за специалисти: два семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър; за неспециалисти: четири семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър;
2.„Архивистика и документалистика. Защита на информацията“ – четири семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър;
3.„Биополитика и обществено здраве“ – за специалисти: два семестъра, за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;
4.„Българската история в балканския и европейския контекст“ – за специалисти: два семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър; за неспециалисти: три семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър;
5.„Гражданско образование“ – три семестъра, такса – 650,00 лева на семестър;
6.„Дипломация и международни отношения“ – четири семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър;
7.„Европеистика“ – три семестъра; такса за първи и втори семестър по 750,00 лв. и трети семестър по 400,00 лева;
8.„Маркетингови изследвания: практически приложения в бизнеса“ – два семестъра, такса – 800,00 лв. на семестър;
9.„История и цивилизации на Стария и Новия свят“ – за специалисти: два семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър;
10.„Културен мениджмънт“ – за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;
11.„Културен туризъм и културно проектиране“ – за специалисти: два семестъра, за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;
12.„Медии, общество, култура (журналистика, реклама, PR)“ – четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;
13.„Православие – традиция и съвременност“ – за специалисти: два семестъра, държавна поръчка от 300,00 лева на семестър и държавно платено обучение такса от 941,00 лв. на семестър( годишно 1882,00 лв.);
14.„Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции“ – четири семестъра, такса – 700,00 лв. на семестър;
15.„Социална медиация и комуникация“ – за специалисти: два семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;
16.„Социоанализа и междучовешки отношения“ – за специалисти: два семестъра, за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;
17.„Туризъм и културно наследство на Балканите“ (изнесено обучение във Филиала на Пловдивския университет „Любен Каравелов“, гр. Кърджали) два семестъра, такса – 600,00 лв. на семестър;
18.„Управление на иновациите и изследователската дейност“ – три семестъра; първи и втори семестър по 750,00 лв. и трети семестър по 400,00 лева;
19.„Философия и литература“ – за специалисти: два семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ:АС одобрява предложеното от ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №120/02.04.2018 г.) разкриване на нова бакалавърска програма „Гражданско образование и биология“ от ПН 1.3. Педагогика на обучението по ... и утвърждава учебния ѝ план, влизащ в сила от академичната 2018/2019 година.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на Философско-историческия факултет (Протокол №122/04.06.2018 г.) постоянни промени в учебни планове на докторски програми Етнология, Социална антропология и Науки за културата от ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата, влизащи в сила за зачислените редовни докторанти от 01.03.2018 година.

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Учебно-научния съвет при ПУ – Филиал „Любен Каравелов” – град Кърджали, (Протокол №2/18.06.2018 г.) УНСда изпълнява функциитеина Филиален съвет в състав:

 1. Проф. д-р Илиана Велчева
 2. Проф. д-р Велизар Гочев
 3. Доц. д-р Ваня Найденова
 4. Доц. д-р Дора Щерева
 5. Доц. д-р Елисавета Семерджиева
 6. Ас. д-р Костадинка Тодорова
 7. Ас. Величка Георгиева
 8. Олга Стоянова – главен счетоводител
 9. Татяна Иванова – началник на „Учебен отдел“
 10. Красимира Драгиева – УЧР
 11. Петя Зенгин – студентка.

 

35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Учебно-научния съвет при ПУ – Филиал „Любен Каравелов” – град Кърджали, (Протокол №2/18.06.2018 г.) за преструктуриране на катедрите във Филиала в съответствие с чл. 72, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на университета, както следва:

 • Катедра „Педагогически науки”
 1. Доц. д-р Ваня Найденова
 2. Доц. д-р Дора Щерева
 3. Гл. ас. д-р Даниела Димитрова
 4. Ас. Иванка Ставрева
 5. Ас. Николай Генков
 6. Ас. Маргарита Атанасова
 7. Ас. Величка Георгиева
 8. Ас. Янчо Станков
 9. Ас. Пламен Геров
 10. Ас. Светла Дамакова
 11. Ас. Иван Каев
 • Катедра „Природни и хуманитарни науки”
 1. Доц. д-р Елисавета Семерджиева
 2. Доц. д-р Иван Илиев
 3. Гл. ас. д-р Дамян Борисов
 4. Ас. д-р Костадинка Тодорова
 5. Ас. Детелина Дончева
 6. Ас. Галина Семерджиева
 7. Ас. Маргарита Георгиева
 8. Ас. Петър Хаджинаков
 9. Ас. Росен Михов
 10. Ас. Ангел Николов

 

36. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Учебно-научния съвет при ПУ – Филиал „Любен Каравелов” – град Кърджали, (Протокол №2/18.06.2018 г.) за избор на хонорувани преподаватели за нуждите на учебния процес в ПУ – Филиал „Л. Каравелов“ – Кърджали, за учебната 2018/20019 г. съгласно приложения на хартиен носител списък, съгласуван с решения на ФС на ФИФ (Протокол №122/04.06.2018 г.), ФС на БФ (Протокол №236/29.05.2018 г.), ФС на ФИСН (Протокол №126/09.07.2018 г.), ФС на ФФ (Протокол №202/11.06.2018 г.) и ФС на ПФ (Протокол №9/26.06.2018 г.).

 

37. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава списъчния състав на Филиалния съвет на ПУ, Филиал – Смолян, както следва:

1. проф. д-р Илиян Иванов Иванов

2. проф. д.ф.н. Елена Тодорова Николова

3. доц. д.н. Нина Димитрова Герджикова

4. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева

5. доц. д-р Георги Андреев Юручев

6. доц. д-р Мариана Ангелова Ламбова

7. доц. д-р Силвия Нагулова Младенова

8. гл. ас. д-р Малина Станкова Шиблова

9. Ева Александрова Георгиева – началник на „Учебен отдел“

10. Шинка Ангелова Марковска – главен счетоводител

11. Десислава Харизанова Гечева – председател на Студентския съвет.

 

38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от СД на ДКПРПС с Протокол №14/13.07.2018 година, както следва:

I. Такси

1. Такса за публикация в е-списанието на ДКПРПС „Е-списание Образование и развитие“, ISSN 2603-3577, в размер на 40,00 (четиридесет) лева за всяка публикация.

2. Такса в размер на 20,00 (двадесет) лв. за разкриване на процедура за придобиване на първа ПКС от лица, притежаващи образователната и научна степен „Доктор“ и отговарящи на изискванията на Наредба № 12 на МОН.

II. Специализация и допълнителна квалификация и учебни планове към тях

1. Програма за специализация „Супервизия при работещи с деца и юноши“ с продължителност от 1 година (12 месеца) и общ хорариум от 220 академични часа (Протокол № 09 от 26.06.2018 г. от ФС на ПФ);

2. Програма за допълнителна квалификация „Учител по икономически дисциплини“ с присъдена допълнителна професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“, продължителност от 1 година (12 месеца) и общ хорариум от 375 академични часа (Протокол №02 от 18.06.2018 г. от УНС на Филиал – Кърджали).

 

39. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава проекта за Индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя заедно с приетите корекции.

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                           ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                (Мария Зайкова)

 

Последна промяна на 31 Октомври 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол