web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 04.06.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 04.06.2018 г.

РЕШЕНИЯ

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 04.06.2018 година

(Протокол  №28)

                                                                                                                                 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилата за организация на учебния процес през учебната 2018/2019 година заедно с направените корекции.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №125/28.05.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Аксентия Иванова Замфирова за срок от една година, считано от 08.08.2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №125/28.05.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Йордан Атанасов Христосков за срок от една година, считано от 20.10.2018 година.

                       

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №57/29.01.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Иван Георгиев Стоянов и да бъде продължен за следващата 2018/2019 учебна година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №61/01.06.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Силви Василев Чернев и да бъде продължен за следващата 2018/2019 учебна година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №30/30.05.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от една година, считано от 03.08.2018 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №121/14.05.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.с.н. Кольо Видев Колев за срок от една година, считано от 26.10.2017 г., при досегашните условия (1/2 щат).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира (по предложение на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика с Протокол №30/30.05.2018 г.) като гост-професори на пълен щат и да бъдат сключени трудови договори със следните преподаватели от ФМИ:
 • проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от 10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен хорариум 360 часа;
 • проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа;
 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков към катедра „Компютърна информатика”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа;
 • проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева към катедра „Приложна математика и моделиране”, считано от 01.10.2018 г. до края на учебната 2018/2019 г., с годишен норматив 360 часа.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира като гост-преподаватели по чл. 68, ал.1, т. 2 – за извършване на определена работа за учебната 2018/2019 година – към катедра „Естетическо възпитание“ и по предложение на ФС на ПФ (Протокол №8/22.05.2018 г.) следните лица:
 • Доц. Иван Лилов Налбантов –  360 ч. в упр. 
 • Проф. д-р Александър Любенов Илиев – 360ч. в упр.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира за следващата учебна 2018/2019 година (по предложение на Факултетния съвет на Юридическия факултет с Протокол №61/01.06.2018 г.) като гост-преподавател проф. д-р Емилия Александрова Друмева с натовареност 1/3 годишен норматив.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №61/01.06.2018 г.) чл.-кор. д.ю.н. Цанка Тодорова Петрова-Цанкова да вземе участие в обявения на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН конкурс за избор на академици (действителни членове) на Българската академия на науките.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №8/22.05.2018 г.):
 • Доклад самооценка по процедура за програмна акредитация на професионално направление 2. Педагогика за специалности от ОКС „Бакалавър” – „Педагогика“ редовно обучение; „Специална педагогика“ редовно обучение; „Социална педагогика“ редовно обучение, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ редовно и задочно обучение; „Начална училищна педагогика и чужд език“ редовно обучение; „Начална училищна педагогика“ редовно обучение; „Предучилищна педагогика и чужд език“ редовно обучение; „Предучилищна педагогика“ редовно обучение и за специалности от ОКС „Магистър“ – „Комуникативни нарушения на развитието“ редовно и задочно обучение; „Специална педагогика – ресурсен учител“ задочно обучение; „Предучилищна и начална училищна педагогика“ задочно обучение за специалисти; „Предучилищна и начална училищна педагогика“ задочно обучение за неспециалисти; „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“ задочно обучение;
 • Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности от предходната процедура за програмна акредитация и от процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 2. Педагогика за специалности от ОКС „Бакалавър“.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №236/29.05.2018 г.) Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА в рамките на четиригодишния следакредитационен период при програмна акредитация на професионално направление 4.3. Биологически науки в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на ФТФ с Протокол №8/31.05.2018 г. Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.1. Физически науки със специалности от:

ОКС „Бакалавър“

 • „Инженерна физика“ – редовна и задочна форма на обучение;
 • „Информационна физика и комуникации“ – редовна и задочна форма на обучение;
 • „Медицинска физика“ – редовна форма на обучение;
 • „Екоенергийни технологии“ – редовна форма на обучение;

ОКС „Магистър“

 • „Физика на кондензираната материя“ – за специалисти и неспециалисти, редовна и задочна форма на обучение;
 • „Физика на Земята и геоекология“ – за специалисти и неспециалисти, редовна и задочна форма на обучение;
 • „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“ – за специалисти и неспециалисти, редовна и задочна форма на обучение;
 • „Медицинска радиационна физика и техника“ – за специалисти и неспециалисти, редовна и задочна форма на обучение;
 • „Фотоника и модерни оптични технологии“ – редовна форма на обучение;

в едно с учебната документация, включваща учебни планове и квалификационни характеристики на специалностите.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на ФТФ с Протокол №8/31.05.2018 г. Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Физика на кондензираната материя“ – редовна и задочна форма на обучение, от Професионално направление 4.1. Физически науки заедно с учебната документация, включваща учебни планове на програмата.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на ФТФ с Протокол №8/31.05.2018 г. Доклад самооценка за програмна акредитация на дистанционна форма на обучение на специалност „Телекомуникационни и информационни системи“, ОКС „Бакалавър“, на английски език, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника заедно с учебната документация, включваща учебен план и квалификационна характеристика на специалността.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на ФТФ с Протокол №8/31.05.2018 г. Доклад самооценка за програмна акредитация на дистанционна форма на обучение на специалност „Телекомуникационни и информационни системи“, ОКС „Магистър“, на английски език, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника заедно с учебната документация, включваща учебен план и квалификационна характеристика на специалността.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на ФТФ с Протокол №8/31.05.2018 г. Доклад самооценка за програмна акредитация на дистанционна форма на обучение на специалност „Информационна физика и комуникации“, ОКС „Магистър“, професионално направление 4.1. Физически науки заедно с учебната документация, включваща учебен план и квалификационна характеристика на специалността.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФТФ (Протокол №8/31.05.2018 г.) учебни планове, както следва:
 • учебен план на специалността „Хардуерни и софтуерни системи“ за ОКС „Магистър“, редовна и задочна форма на обучение, ПН 3. Комуникационна и компютърна техника;
 • учебен план на специалността „Хардуерни и софтуерни системи“ за ОКС „Магистър“ (неспециалисти), редовна и задочна форма на обучение, ПН 3. Комуникационна и компютърна техника;
 • учебен план на специалността „Информационна сигурност“ за ОКС „Магистър“ редовна и задочна форма на обучение, ПН 3. Комуникационна и компютърна техника;
 • учебен план на специалността „Информационна сигурност“ за ОКС „Магистър“ (неспециалисти), редовна и задочна форма на обучение, ПН 3. Комуникационна и компютърна техника;
 • учебен план на специалността „Машиностроителна техника и технологии“ за ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма на обучение;
 • учебен план на специалността „Автомобилна техника“ за ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма на обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №236/29.05.2018 г.) промяна в учебния план на специалност „Приложна и индустриална екология“, ОКС „бакалавър“, в сила от учебната 2017/2018 г.: дисциплината Биоорганична химия (с хорариум 30/0/30) да се премести от 1-ви във 2-ри семестър, а замяната да се направи с дисциплината Аналитична химия с инструментални методи за анализ (с хорариум 30/0/30).
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава прием в магистърска програма „Екология и устойчиво развитие на селищни системи“, за специалисти, редовна форма, срок на обучение два семестъра, една година, семестриална такса 600 лв., за учебната 2018/2019 г., във Филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали по предложение на Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №236/29.05.2018 г.).

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №236/29.05.2018 г.) магистърски програми (включително форми на обучение и такси), по които Биологическият факултет ще провежда обучение през учебната 2018/2019 г., както следва:

 

 

Магистърска програма

Направление

Форма на обучение

Срок на обучение

Семестриална такса

 1.

Антропогенетика и родословие

 

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

неспециалисти

редовно

2 години, 

4 семестъра

750 лв.

 2.

Антропология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

650 лв.

 3.

Биодиагностика

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

900 лв.

неспециалисти

редовно

2 година, 

4 семестъра

900 лв.

 4.

Биоинформатика

специалисти

редовно

1 година,

 2 семестъра

790 лв.

 5.

Биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

600 лв.

6. 

Биология  и психология на развитието

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

 7.

Биотехнологична микробиология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

 8.

Биофармацевтична биохимия

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

 9.

 

Биоразнообразие, екология и консервация

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

 10.

Генетика

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

910 лв.

 11.

Екология и опазване на екосистемите

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

 12.

Екология и опазване на екосистемите - на английски език

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 евро

 13.

Екология, управление и контрол на околната среда

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

неспециалисти

редовно

2 години, 

4 семестъра

750 лв.

14. 

Лечебни и етерични растения

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

 15.

Медицинска биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

800 лв.

 16.

Микробиологичен контрол и безопасност на храни

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

 17.

Молекулярна биология и биотехнология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

790 лв.

 18.

Паразитология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

850 лв.

 19.

Репродуктивна биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

неспециалисти

редовно

2 година, 

2 семестъра

950 лв.

 20.

Управление на иновациите в биоиндустриите

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

900 лв.

 21.

Учител по биология

специалисти,без педагогическа квалификация

редовно

1 година, 

2 семестъра

600 лв.

Допълнителна професионална квалификация

1.

Учител по биология

задочно обучение

1 година, 2 семестъра

500 лв.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №235/17.04.2018 г. и Протокол №236/29.05.2018 г.) учебни планове за ОКС „Магистър“ в сила от учебната 2018/2019 г., както следва:
 • актуализирани учебни планове на специалност „Медицинска биология“, за специалисти и неспециалисти;
 • нов учебен план на специалност “Биология“, за специалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Екология и опазване на екосистемите“, за специалисти и неспециалисти;
 • нов учебен план на специалност „Екология и опазване на екосистемите“, за специалисти, на английски език;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Екология, управление и контрол на околната среда“, за специалисти и неспециалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Биотехнологична микробиология“, за специалисти и неспециалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Биодиагностика“, за специалисти и неспециалисти;
 • актуализиран учебен план на специалност „Генетика“, за специалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Биология и психология на развитието“, за специалисти и неспециалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Управление на иновациите в биоиндустриите“, за специалисти и неспециалисти;
 • актуализиран учебен план на специалност „Антропология“, за специалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Биофармацевтична биохимия“, за специалисти и неспециалисти;
 • актуализиран учебен план на специалност „Паразитология“, за специалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Репродуктивна биология“, за специалисти и неспециалисти;
 • актуализирани учебни планове на специалност „Биоразнообразие, екология и консервация“, за специалисти и неспециалисти;
 • ачебен план на нова специалност „Антропогенетика и родословие“, за специалисти, една година, два семестъра и неспециалисти, две години, четири семестъра, редовна форма на обучение, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки. Семестриална такса 750 лв.;
 • актуализиран учебен план на специалност „Учител по биология“;
 • актуализиран учебен план на допълнителна квалификация „Учител по биология“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИСН (Протокол №123/30.04.2018 г.) промени в учебните планове на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за учебната 2018/2019 г., както следва:

ОКС „Бакалавър“

 • Финанси
 • Маркетинг
 • Счетоводство
 • Международни икономически отношения
 • Макроикономика
 • Мениджмънт на туристическия бизнес
 • Стопанско управление
 • Публична администрация
 • Политология
 • Национална сигурност

ОКС „Магистър“

 • Бизнес администрация
 • Бизнес комуникации и връзки с обществеността
 • Управление на човешките ресурси
 • Корпоративно управление
 • Финансов мениджмънт
 • Бизнес психология
 • Международна търговия
 • Маркетинг
 • Застраховане
 • Счетоводство и анализ
 • Приложен политически анализ
 • Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи
 • Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм
 • Икономическо моделиране и бизнес анализ
 • Бизнес икономика
 • Счетоводство
 • Финанси.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ФИСН (Протокол №123/30.04.2018 г.) годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти през учебната 2018/2019 г. за специалност „Национална сигурност“, ОКС „Бакалавър“, както следва:
 • Редовно обучение - 1940.40 лв.
 • Задочно обучение -   00 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на ФМИ (Протокол №30/30.05.2018 г.) семестриални такси за платените форми на обучение за учебната 2018/2019 година във Факултета по математика и информатика, както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 810 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 810 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“ във ФМИ на ПУ) – две такси по 290 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) – две такси по 290 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА 

 • за провеждане на 40-часов курс – 290 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 540 лв.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на ФМИ (Протокол №30/30.05.2018 г.) редуцирани такси за обучение за учебната 2018/2019 година при прием в двугодишните магистърски програми от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, както следва:
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми  „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 355 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 405 лв. за учебната 2018/2019 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №8/22.05.2018 г.) магистърски програми за учебната 2018/2019 година, както следва:
 • „Спорт в училище” – редовно обучение в два семестъра и семестриална такса – 500 лв. за специалисти;
 • „Спорт в училище” – редовно обучение в четири семестъра и семестриална такса – 500 лв. за неспециалисти;
 • „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ (неспециалисти) – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;
 • „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ (специалисти) – 1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.
 • „Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище“ за завършили специалност „Педагогика на обучението по музика“ – 1 година, 2 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв. ;
 • „Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище“ за завършили ОКС „Бакалавър“, професионално направление Музикално и танцово изкуство –1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв. ;
 • „Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище“ за завършили ОКС „Бакалавър“, професионално направление Педагогика – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв;
 • „Ръководство на вокални и инструментални състави“ – 1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
 • „Музикално-изпълнителско изкуство“ - 1 година, 2 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.
 • „Образователен мениджмънт“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 600 лв.;
 • „Комуникативни нарушения на развитието“ – задочно обучение, 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 600 лв.
 • „Комуникативни нарушения на развитието“ – редовно обучение, 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;
 • „Специална педагогика – ресурсен учител“ – задочно обучение, 4 семестъра, с такса на семестър 500 лв.;
 • „Училищна психология“ – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
 • „Училищна психология“ за филиала в град Смолян – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.;
 • „Училищна психология“ за филиала в град Кърджали – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.;
 • „Психология на управлението“ – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
 • „Приложна  психология“ – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
 • „Позитивна психология“ – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика“, след ОКС „Бакалавър” задочно обучение, срок на обучение: 5 семестъра – за неспециалисти, такса за обучение: 650 лв. на семестър.
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика“, след ОКС „Бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение 3 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, и Филиал „Любен Каравелов” – гр.Кърджали. Ако групата във филиала е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 650 лв. на семестър.
 • „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“, след ОКС „Бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение 2 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Такса за обучение: 650 лв. на семестър.
 • „Мениджмънт на социалните организации” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;
 • „Социален мениджмънт и социално предприемачество” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №8/22.05.2018 г.) допълнителни квалификации за учебната 2018/2019 година, както следва:
 • обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиал – гр. Кърджали, на специалност „Предучилищна педагогика” (Допълнителна квалификация), квалификация – педагог-детски учител, за учебната 2018/2019 г. с форма на обучение задочна, семестриална такса 550 лв., срок на обучение от 1 год. и 6 мес. (три семестъра). Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека.
 • обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиал – гр. Кърджали, на специалност „Начална училищна педагогика“ (Допълнителна квалификация), задочно обучение, срок на обучение 1,5 години (три семестъра), квалификация – педагог-начален учител, за учебната 2018/2019 г. Такса за обучение: 550 лв. на семестър. Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) промяна в учебния план на специалност „Приложна лингвистика“ І курс, а именно: Факултативната дисциплина 2 (методическа) от 15 часа семинари (0:15) да стане 15 часа лекции (15:0) и да се провежда в поток с ФД1 на специалност „Английска филология“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) еднократна промяна за учебната 2018/2019 год. в учебния план на специалност „Българска филология“, ІV к., редовно обучение, като дисциплината История на новобългарския книжовен език бъде преместена от VІІІ в VІІ семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) промяна в учебния план на специалност „Английска филология“, І курс, а именно: дисциплината Практическа фонетика от 2-ри семестър да бъде преместена в 3-ти семестър на мястото на ИД 2, която от 3-ти семестър да отиде във 2-ри, като кредитите се запазват в семестрите.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с ИТ“, ІV курс, а именно: да се подмени дисциплината Европейски езикови стандарти, изучавана в 7-ми семестър, с нова дисциплина Симултанен и консекутивен превод със същия хорариум поради факта, че съдържанието ѝ до голяма степен се дублира със съдържанието на дисциплината Английски език в официалните документи на Европейския съюз, която студентите изучават в 3-ти курс.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) промяна в учебния план на специалност „Приложна лингвистика“, І курс, а именно: аудиторната заетост в дисциплината Основи на социолингвистиката в 5-ти семестър да бъде 30 часа – 15 часа лекции и 15 часа семинари (15:15), както е заложена в специалности „Приложна лингвистика с 1-ви език немски“ и „Приложна лингвистика с 1-ви език френски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) учебни планове на специалностите „Български език и гражданско образование“ и „Приложна лингвистика с първи чужд език испански“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) учебен план на новата бакалавърска програма „Английски език и културно наследство”, съответстваща на държавните стандарти и изисквания единствено в условията на администриране от страна на Филологическия факултет.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) еднократна промяна за учебната 2018/2019 год. в учебния план на специалност „Български език и китайски език“: дисциплината Историческа лингвистика (История на китайския език) с общ хорариум 30 часа лекции (разпределени по учебен план по 15 часа в пети и шести семестър) да бъде преместена съответно в седми и осми семестър само за студентите от випуск 2015 – 2016 г., които да посещават лекционния курс в поток със студентите от випуск 2916 – 2017 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира предложения от ФС на ФФ (Протокол №201/26.04.2018 година) Кирякос Панайотис Кирицопулос за лектор по новогръцки език към Катедра „Общо езикознание и история на българския език” за учебната 2017/2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Учебно-научния съвет на ПУ – Филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали (10.05.2018 г.) График на учебния процес за учебната 2018/2019 година, както следва:

Първи семестър: 10.09.2018 г. – 21.12.2018 г. (15 седмици)

Коледна ваканция: 24.12.2018 г. – 01.01.2019 г.

Редовна изпитна сесия първи семестър: 02.01.2019 г. – 27.01.2019 г.

Поправителна сесия първи семестър: 28.01.2019 г. – 10.02.2019 г.

Ликвидационна сесия за специалности НУПЧЕ и ПУПЧЕ: 11.02.2019 г. – 17.02.2019 г.

Втори семестър: 18.02.2019 г. – 31.05.2019 г. (15 седмици)

Великденска ваканция: 26.04.2019 г. – 29.04.2019 г.

Редовна изпитна сесия втори семестър: 01.06.2019 г. – 01.07.2019 г.

Редовна изпитна сесия за специалности „Биология и опазване на околната среда“ и „Биология и управление на природните ресурси“: 24.06.2019 г. – 21.07.2019 г.

Поправителна сесия втори семестър: 02.07.2019 г. – 28.07.2019 г.

Поправителна сесия втори семестър за специалност БООС: 22.07.2019 г. – 28.07.2019 г.

Ликвидационна сесия: 26.08.2019 г. – 08.09.2019 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава препоръката на НАЦИД и признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Образователно консултиране“ на Мартина Христова Жекова (завършила Университет Гринуич, Великобритания, на 22.06.2017 г.).

 

 

 

Вярно с оригинала:                                      ПРОТОКОЛЧИК:

(Р. Гайдажиева)                                      (Мария Зайкова)

 

 

 

Последна промяна на 09 Юли 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол