web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 23.04.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 23.04.2018 г.

РЕШЕНИЯ

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 23.04.2018 година

(Протокол  №27)

                                           

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №120/02.04.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Бойко Герчев Белегов за срок от една година, считано от 02.06.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №7/17.04.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Галена Стоянова Иванова за срок от една година, считано от 25.09.2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №7/17.04.2018 г.) актуализиран учебен план за специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ – редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, I курс, учебна 2018/2019 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №7/17.04.2018 г.) учебни планове за ОКС „Бакалавър“ за обучението във филиал гр. Кърджали по специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“ в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №60/13.04.2018 г.) актуализирани учебни планове за специалност „Право“ – редовно и задочно обучение, които влизат в сила от учебната 2018/2019 година, както следва:

Нови задължителни учебни дисциплини: 

 • Римско право 120 ч.(90/30) с вкл. на РЧП и РПП, 1-ви сем.;
 • Екологично право – 90 часа(с отпадане на двете ИД), 3-ти сем.;
 • Юридически английски – общо 90 часа(30л./30 у/30у.), 3-ти и 4-ти сем.;
 • Административно право – спец. част – 60 ч. лекции, 4-ти сем.;
 • Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър – 45 ч. лекции, 8-ми сем.

Трансформиране на задължителни учебни дисциплини в избираеми:

 • Международни отношения
 • Обща теория на държавата

Намаляване/промяна в хорариум на учебни дисципилни

 • Конституционно право (семинарни занятия) – от 80 на 75 часа;
 • Латинска правна терминология и казуистика (лекции) – от 60 на 30 часа;
 • Криминалистика– от 90 часа/75/15/ на 90 часа 60/30/

Увеличаване хорариум на учебни дисциплини:

 • Наказателно право (лекции) – от 90 на 150, 3-ти и 4-ти сем.;
 • Наказателен процес: от 130 на 165 часа 120/45/, 5-ти и 6-ти сем.;
 • Граждански процес (лекции) – от 150 на 180 часа, 9-ти и 10-ти сем.;
 • Трудово право (лекции) – от 105 на 120 часа, 7-ми и 8-ми сем.;
 • Осигурително право (лекции) – от 60 на 75 часа.
 • Защита правата на човека (лекции) – от 30 часа на 75 часа, 7-ми сем.
 • История на българската държава и право (лекции) – от 60 на 90 часа;
 • Несъстоятелност – от 60 на 90 часа 60/30;
 • Данъчно право – от 45 на 60 часа, 10-ти сем.

Отпадане на семинарни занятия по учебни дисциплини

 • История на българската държава и право
 • Право на интелектуална собственост
 • Право на държавна служба.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол №60/13.04.2018 г.) актуализиран учебен план на магистърска програма „Публична администрация“, които влиза в сила от учебната 2018/2019 година, както следва:

При задължителните учебни дисциплини:

 • Въвеждане на учебната дисциплина „Конституционни основи на държавното управление“ (30 уч. часа лекции – 4 кредита), която да замени „Конституционни основи на публичната администрация“ – в 1-ви семестър;
 • Въвеждане на нова учебна дисциплина „Основи на управлението“ (30 уч. часа лекции – 5 кредита – в 1-ви семестър);
 • Отпадане на учебната дисциплина „Гражданско състояние“ – в 1-ви семестър;
 • Въвеждане на нова учебна дисциплина „Управление на човешките ресурси“ (30 уч. часа лекции – 4 кредита)– във 2-ри семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина „Българско гражданство и гражданство на ЕС“ – във 2-ри семестър;
 • Въвеждане на нова учебна дисциплина „Управление на проекти“ (30 уч. часа лекции – 4 кредита) – в 3-ти семестър;
 • Въвеждане на нова учебна дисциплина „Управление на публичните финанси“ (30 уч. часа лекции – 5 кредита) – в 3-ти семестър;
 • Въвеждане на нова учебна дисциплина „Управление на публичната и частната собственост“ (30 уч. часа лекции – 4 кредита) – в 3-ти семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина „Висша държавна администрация“ – в 3-ти семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина „Право на собственост“ – в 3-ти семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина „Данъци и данъчна администрация“ – в 3-ти семестър;

При избираемите учебни дисциплини:

 • Въвеждане на учебната дисциплина “Управление на здравеопазването“ (20 уч. часа лекции – 3 кредита), която да замени „Администрация в здравеопазването“ – в 1-ви семестър;
 • Въвеждане на учебната дисциплина “Превенция на престъпленията в публичната администрация“ (20 уч. часа лекции – 3 кредита), която да замени „Криминология (противодействие на корупционни практики в публичната администрация)“ – в 1-ви семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина „Администрация на църквата и религиозните общности“ – в 1-ви семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина „Европейска политика за сигурност и стабилност“ – в 1-ви семестър;
 • Въвеждане на нова учебна дисциплина „Управление при бедствия, аварии и кризи“ (20 уч. часа лекции – 3 кредита) – във 2-ри семестър;
 • Въвеждане на нова учебна дисциплина „Протокол и връзки с обществеността“ (20 уч. часа лекции – 3 кредита) – във 2-ри семестър;
 • Въвеждане на учебна дисциплина „Управление на обществения ред“ (20 уч. часа лекции – 3 кредита), която да замени „Полицейско право и администрация“ – във 2-ри семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина “Географски и демографски измерения на сигурността“ – във 2-ри семестър;
 • Въвеждане на учебна дисциплина „Финансови институции“ (20 уч. часа лекции – 3 кредита), която да замени „Банки и банкова администрация“ – в 3-ти семестър;
 • Отпадане на учебната дисциплина “Икономически и социални политики и фондове“ – в 3-ти семестър.

Академичният съвет на Пловдивския университет  утвърждава сумата от 2400 лв. (по 800 лв. на семестър) като такса за обучение в Магистърската програма „Публична администрация“ за учебната 2018 – 2019 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №120/02.04.2018 г.) нови и актуализирани учебни планове, влизащи в сила за учебната 2018/2019 година, както следва:
 2. Актуализирани учебни планове:
 • УП „Социология и науки за човека“ – випуск 2016 и 2017 г., ОКС „Бакалавър“ професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
 • УП „Социология на правото, икономиката и иновациите“, ОКС „Бакалавър“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
 • УП „Социална антропология“ – випуск 2016 г., ОКС „Бакалавър“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
 • УП „Етнология“ – випуск 2016 г., ОКС „Бакалавър“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
 • УП „Културен туризъм“ – випуск 2016 г., ОКС „Бакалавър“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
 • УП „Гражданско образование и чужд език“ – випуск 2017 г., ОКС „Бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …;
 • УП „Археология“ – випуск 2016 и 2017 г., ОКС „Бакалавър“, професионално направление 2.2. История и археология.
 1. Нови учебни планове:
 • УП „Английски език и културно наследство“, ОКС „Бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…;
 • УП „География, технологии и предприемачество“, ОКС „Бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…;
 • УП „Гражданско образование и биология“, ОКС „Бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… .

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) актуализирани учебни планове на специалност „Археология“ – 2016/2017 година и 2017/2018 година, влизащи в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №197/17.04.2018 г.) документи във връзка с програмната акредитация на професионално направление 4.2. Химически науки:

1. Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.2. Химически науки за ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалности, както следва:

 • ОКС „Бакалавър“

специалност „Химия“ – редовно и задочно обучение

специалност „Компютърна химия“ – редовно обучение

специалност „Медицинска химия“ – редовно обучение

специалност „Химия с маркетинг“ – редовно обучение

специалност „Анализ и контрол“ – редовно обучение

 • ОКС „Магистър“

магистърска програма „Медицинска химия“ – редовно и задочно обучение

магистърска програма „Медицинска химия“ (за неспециалисти) – редовно и задочно обучение

магистърска програма „Спектрохимичен анализ“ – редовно и задочно обучение

магистърска програма „Спектрохимичен анализ“ (за неспециалисти) – редовно и задочно обучение

магистърска програма „Компютърна химия“ – редовно и задочно обучение

магистърска програма „Хранителна химия“ – редовно и задочно обучение

магистърска програма „Химия и екология“ – редовно и задочно обучение

2. Доклад за изпълнение на препоръките от предходната акредитация и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 4.2. Химически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №197/17.04.2018 г.) документи във връзка с програмната акредитация на докторска програма „Органична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки:

1. Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Органична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки
2. Доклад за изпълнение на препоръките от предходната акредитация.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №197/17.04.2018 г.) документи във връзка с програмната акредитация на докторска програма „Аналитична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки:

  1. Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Аналитична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки
  2. Доклад за изпълнение на препоръките от предходната акредитация.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №197/17.04.2018 г.) документи във връзка с програмната акредитация на докторска програма „Неорганична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки:
 1. Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Неорганична химия“ от професионално направление 2. Химически науки
 2. Доклад за изпълнение на препоръките от предходната акредитация.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №197/17.04.2018 г.) квалификационна характеристика и учебен план за специалност „Химия и английски език“ – редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №197/17.04.2018 г.) квалификационна характеристика и учебен план за специалност „Химия и физика“ – редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №197/17.04.2018 г.) актуализирани общи учебни планове за докторски програми от професионално направление 4.2. Химически науки, влизащи в сила от учебната 2018/2019 година, а именно:
 • Неорганична химия;
 • Аналитична химия;
 • Органична химия.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №193/12.12.2017 г.) промени в учебните планове на специалностите от ОКС „Бакалавър“, влизащи в сила от учебната 2018/2019 год., както следва:

  1. За специалност „Медицинска химия“
 • хорариумът на дисциплината Основи на химията в I семестър от 60/15/60 се променя на 60/0/75 със запазване на кредитите;

  2. За специалност „Анализ и контрол“
 • хорариумът на дисциплината Основи на химията в I семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 със запазване на кредитите;
 • хорариумът на дисциплината Неорганична химия във II семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 със запазване на кредитите;

  3. За специалност „Химия с маркетинг“
 • хорариумът на дисциплината Основи на химията в I семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 със запазване на кредитите;
 • хорариумът на дисциплината Неорганична химия във II семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 със запазване на кредитите;

  4. За специалност „Компютърна химия“
 • хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия I част в I семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 със запазване на кредитите;
 • хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия II част във II семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 със запазване на кредитите.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №193/12.12.2017 година) промени в учебните планове на магистърската програма „Спектрохимичен анализ“, влизащи в сила от учебната 2018/2019 год., а именно:

  1. За редовно обучение (специалисти)
 • дисциплината Пробоподготовка – методи за разлагане, разделяне и концентриране в I семестър с хорариум 30/0/30 отпада;
 • въвежда се нова задължителна дисциплина Комбинирани хроматографски техники в I семестър с хорариум 30/0/30, с 5 кредита;
 • въвежда се нова избираема дисциплина Съвременни тенденции в пробоподготовката в списъка, който се предлага на студентите през I семестър с хорариум 30/0/30;
 • избираемата дисциплина Комбинирани хроматографски техники, която се предлага на студентите в I семестър, отпада.
 1. За редовно обучение (неспециалисти)
 • промените, описани в т. 1. се въвеждат за III семестър.
 1. За задочно обучение (специалисти)
 • дисциплината Пробоподготовка – методи за разлагане, разделяне и концентриране в I семестър с хорариум 20/0/20 отпада;
 • въвежда се нова задължителна дисциплина Комбинирани хроматографски техники в I семестър с хорариум 20/0/20, с 5 кредита;
 • въвежда се нова избираема дисциплина Съвременни тенденции в пробоподготовката в списъка, който се предлага на студентите през I семестър с хорариум 20/0/20;
 • избираемата дисциплина Комбинирани хроматографски техники, която се предлага на студентите в I семестър, отпада.
 1. За задочно обучение (неспециалисти)
 • промените, описани в т. 3. се въвеждат за III семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №194/25.01.2018 година) нови учебни планове на магистърската програма „Учител по химия“, влизащи в сила от учебната 2018/2019 год., а именно:
 • Учител по химия – редовно и задочно обучение;
 • Учител по химия (за неспециалисти) – редовно и задочно обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №192/21.11.2017 година) еднократна промяна в учебния план на специалност „Компютърна химия“, която се отнася за випуск 2016, а именно: дисциплината Алгоритми и обектно-ориентирано програмиране от IV семестър се премества в VI семестър със запазване на хорариума и кредитите.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №193/12.12.2017 година) такси за магистърски програми в Химическия факултет за учебната 2018/2019 година, както следва:

 

Наименование

Форма на обучение

Семестриална такса

Магистърска програма

Медицинска химия

задочно (2 семестъра)

800 лв.

Медицинска химия

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

800 лв.

Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

850 лв.

Спектрохимичен анализ

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

1 година - 800 лв.

2 година - 850 лв.

Химия и екология

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Хранителна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Компютърна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Учител по химия

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

800 лв.

Учител по химия

редовно (2 семестъра)

800 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФТФ (Протокол №5/08.02.2018 г. и Протокол №6/22.03.2018 г.) учебни планове и такси, както следва:

  Учебни планове в ОКС „Бакалавър“:
  1. Специалност „Медицинска физика“ – редовно форма на обучение в професионално направление 4.1. Физически науки. 
  2. Специалност „Информационна физика и комуникации“ – редовна и задочна форма на обучение в професионално направление 4.1. Физически науки.

  Учебен план и такса в ОКС „Магистър“:
  1. Специалност „Фотоника и модерни оптични технологии“ – такса 600 лв. на семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия факултет (Протокол №234/20.03.2018 г.) учебни планове на специалности във Филиала на ПУ в гр. Смолян, влизащи в сила от учебната 2018/2019 година, както следва:

  1. Учебен план на нова специалност „Биология с екотуризъм“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение.
  2. Промяна в действащия учебен план на специалност „Биология, човешко поведение и здраве“, а именно: задължителната дисциплина Химическа комуникация в живата природа с общ хорариум 45 часа (30/15) се заменя с Химия на лекарствените вещества с общ хорариум 30 часа (30/0).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ФИСН с Протокол №122/26.03.2018 г. семестриални такси за платено обучение в специалност „Национална сигурност“, ОКС „Бакалавър“, както следва:
 • редовно обучение – 650 лв.
 • задочно обучение – 400 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФФ (Протокол №200/19.03.2018 година) Доклад за изпълнение на препоръките в рамките на четиригодишния следакредитационен период на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 26.02.2014 г. при програмна акредитация на професионално направление 2.1. Филология в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обособява самостоятелно звено „Център за технологии“ в структурата на ПУ „Паисий Хилендарски“, разположено в сградата на университета, намираща се на ул. „Костаки Пеев“ №21.
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №7/17.04.2018 г.) актуализирани учебни планове за магистърска програма „Спорт в училище“ – редовно обучение, ОКС „Магистър”, за специалисти и неспециалисти.

 

 

 

Вярно с оригинала:                                        ПРОТОКОЛЧИК:

              (Р. Гайдажиева)                                           (Мария Зайкова)

Последна промяна на 12 Юни 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол