web accessibility bulgarian flag english flag

Гражданско образование и биология

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация:  учител по философия и гражданско образование и учител по биология

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

Специалността Гражданско образование и биология е нова за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Формално тя е разработена като отговор на въвеждането на дисциплината „гражданско образование” в учебния план на средните училища от 2020 г. Същинската причина за създаването й обаче е дълбоко съдържателна: тя има за цел да подготвя експерти, които да могат да решават ефективно въпросите, пораждани от съвременните режими на управление на живота, съчетаващи компетенции в областта на биологията, социологията и философията. Те ще бъдат необходими навсякъде, където публични институции, неправителствени организации или медицински инстанции ще трябва да взимат управленски решения, чийто залог е животът. Наред с това ние живеем в общество на неизброими рискове и предизвикателства, за справянето с които са ни нужни съвършено нови умения като част от гражданската образованост на 21 век: креативност, иновативност, адаптивност, критическо мислене. Затова обучението в специалността се извършва в два основни, равнопоставени помежду си модула: 1) Гражданско образование и 2) Биология.

Завършилите успешно специалност Гражданско образование и биология могат да се реализират като:

  • учители по философия, по гражданско образование и по биология в основните и средните училища;
  • педагози в сферата на биологичното образование и възпитание при разнообразните организационни форми и дейности – класно-училищни и извънучилищни; като учител–възпитател в основни училища, ръководител на школи, кръжоци и други ученически групи, към Общински центрове и различни неправителствени организации;
  • методисти, експерти и др. административно-управленски длъжности в системата на образованието;
  • експерти в организации в гражданския/неправителствен сектор в областта на социалната и културната политика, политическо представителство и участие, неформалното и гражданско образование;
  • експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и решения в областта на съвременното здравеопазване, съчетаващо здравните грижи с биотехнологии, хигиенни практики, статистика, капитал, политики на управление на раждаемостта, смъртността, заболеваемостта, продължителността на живота и други показатели за жизнеността на едно национално, локално или социално детерминирано население;
  • консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, в социална работа и консултиране, социалните грижи и социални дейности, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена;
  • консултанти в сферата на образованието, преквалификацията и обучението през целия живот;

Успешно дипломираните могат да продължат своето обучение в магистърски и докторски програми към професионални направления 2.3. „Философия“, 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, 4.3„Биологически науки“ и 1.3„Педагогика на обучението по ...”, в магистърски и докторски програми в европейски и други чуждестранни университети, да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

 

Последна промяна на 19 Април 2018