web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 26.03.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 26.03.2018 г.

РЕШЕНИЯ

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 26.03.2018 година

(Протокол  №26)

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава следните предложения, приети с Протокол от 19.03.2018 год. на Бюджетната комисия при ПУ „Паисий Хилендарски“:

 

1. АС приема за 2018 г. „Вътрешен фонд финансиране, структурни и ценови несъответствия“ да се формира на база 8% от средствата за финансиране на образователната дейност на отделните факултети – к. 14 от Таблица 5.

2. АС да приема отчета на бюджета по факултети за 2017 г. и плана на бюджета за 2018 г.

3. АС приема при нормално протичане на изпълнението на бюджета за 2018 година, факултетите и звената с положителен баланс при изпълнение на бюджета за 2017 г. и положителен баланс по план за 2018 г. да изплатят допълнителни трудови възнаграждения, както следва:

 • Факултет по математика и информатика - 315 000 лв.
 • Педагогически факултет - 270 000 лв.
 • Филологически факултет - 150 000 лв.
 • Факултет по икономически и социални науки - 135 000 лв.
 • Юридически факултет - 30 000 лв.
 • Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти -     5 000 лв.
 • Физическо възпитание -   65 000 лв.

АС дава право на горепосочените факултети и звена за начисляване и изплащане на фактически положени наднормени часове по правилата от решението на Академичния съвет за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 година.

4. АС приема Биологическият факултет да начисли и изплати фактически положени наднормени часове по правилата от решението на АС за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 година.

5. АС приема разпределение на приходите от магистърски програми, курсове, специализации, дарения, КСК и други допълнителни приходи, формирани във факултетите и звената, в съотношение 70% за факултетите (звената) и 30% за финансиране на общите разходи на Университета, считано от 01.01.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема:
 • отчета за касово изпълнение на бюджета за 2017 година – общо за Пловдивския университет и поделенията му: Университет – гр. Пловдив, Филиал – гр. Смолян, Филиал – гр. Кърджали, ТК – гр. Смолян
 • годишния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет и поделенията му за 2017 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ за 2017 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на УТБ „Паисий Хилендарски“ – Пампорово, за 2017 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на Гражданско дружество „Екотехнологии 21“ за 2017 г.
 • Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ да не разпределя дивиденти
 • счетоводната политика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за 2018 година.

След проверка и заверка на ГФО от Сметната палата информацията от сборния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да се публикува в сайта на Университета.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС подкрепя проекта за нов Правилник за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“, който ще бъде предложен за приемане от Общото събрание на университета на 16.04.2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

            професор по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Теория на международните отношения) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика – Обща и популационна генетика) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Алгоритми и приложения) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по чужд език – английски език) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика в детска градина и начален етап на СУ) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно право) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско процесуално право) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление – Основи на управлението, Икономика на предприятието) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия – Колоидна химия) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Компютърна графика) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информационни технологии) – 2 (две) места, със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия – Икономическа политика) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник; 

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг – Комуникационна политика) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;         

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг – Маркетингови изследвания) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;         

            главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник – за нуждите на Филиала в Кърджали;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Режещи инструменти) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №200/19.03.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен за срок от една година, считано от 26.10.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №200/19.03.2018 г.) да бъде продължен трудовият договор на лектора по сръбски език ас. Дарка Хербез с една година, считано от 01.09.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава кандидатурата на номинираната от ФС на ФМИ (Протокол №26/21.03.2018 г.) проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева за член на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика към Акредитационния съвет на НАОА.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава кандидатурите на номинираните от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) за членове на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана (отговаряща за области на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата и 9. Сигурност и отбрана) на Националната агенция по оценяване и акредитация, както следва:
 1. Проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер
 2. Проф. д.с.н. Кольо Видев Коев
 3. Проф. д-р Иво Ангелов Христов

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава кандидатурите за членове на ПКОВО към НАОА, предложени от Педагогическия факултет, както следва:
 1. Проф. д-р Галин Борисов Цоков – Постоянна комисия по педагогически науки и социални дейности
 2. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов – Постоянна комисия по хуманитарни науки и изкуства.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава кандидатурата на номинираната от ФС на ФТФ (Протокол №5/08.02.2018 г.) проф. д-р Росица Желязкова Донева за член на Постоянната комисия по технически науки към Акредитационния съвет на НАОА.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на БФ (Протокол №234/20.03.2018 г.) учебен план на нова специалност „Биоинженерство“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение. Обучението се провежда съвместно с Физико-технологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) за разкриване на специалност „Документалистика и архивистика“ (ОКС „Бакалавър“ редовно обучение) от учебната 2018/2019 г. и приема учебния ѝ план.

                                 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) за разкриване на специалност „География, технологии и предприемачество“ в направление 1.3. Педагогика на обучението по... (ОКС „Бакалавър“ редовно обучение) от учебната 2018/2019 г. и приема учебния ѝ план.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) еднократна промяна в учебния план на специалност „Археология“ – 2016/2017 г. – и в учебния план на специалност „Археология“ – 2017/2018 г.: дисциплината Старобългарски език се мести от VІ семестър в V семестър, с хорариум 30/15 ч. и 5 кредита.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) еднократна промяна в учебните планове на МП „Археология и археологическо културно наследство“ (за специалисти и неспециалисти) за 2 семестър на учебната 2017/2018 г., като хорариумът на дисциплината Археология и информационни технологии от 45/15 се променя на 0/60 часа упражнения.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) еднократна промяна в учебния план на специалност „Етнология“ (випуск 2016), ОКС „Бакалавър“, за учебната 2017/2018 година, като дисциплината Спорт с хорариум 0/30 се мести от 3 семестър в 5 семестър при запазени хорариум и кредити.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) промени в учебния план на бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, както следва:

Постоянни промени за випуск 2017

 1. Включва се учебна дисциплина Спорт, с хорариум 0/30, 1 кредит в трети и четвърти семестър
 2. ИО на учебна дисциплина Количествени изследвания, изучавана в трети семестър, се променя от 105 на 75, а кредитите на дисциплината – от 6 на 5;
 3. ИО на учебна дисциплина Социология на социалната политика, изучавана в четвърти семестър, се променя от 135 на 105, а кредитите на дисциплината – от 7 на 6;

Еднократна промяна за випуск 2014

 1. ИД Социология на информационното общество от 7 семестър се мести в 8 семестър, като се запазват хорариум и кредити: 30/15 и 5 кредита

Промените влизат в сила от учебната 2017/2018 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №119/19.03.2018 г.) постоянни промени в учебните планове на бакалавърските програми „Социология и науки за човека“ (випуск 2016) и „Гражданско образование и чужд език“ (випуск 2017), влизащи в сила от учебната 2017/18 година, както следва:
 1. Дисциплината Историческа социология на икономиката – 1 част заменя дисциплината Социология на тялото, която е включена в учебния план на 2 курс на бакалавърска програма „Социология и науки за човека“;
 2. Дисциплината Социология на образователните институции заменя дисциплината Социология на тялото, включена в учебния план на студентите от 1 курс на бакалавърска програма „Гражданско образование и чужд език“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №5/13.03.2018 г.) за организиране на кандидатстудентски курс за специалностите „Графичен дизайн с реклама“ (ОКС „Бакалавър“), „Графичен дизайн с реклама и мултимедия“ (ОКС „Магистър“) и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ (ОКС „Бакалавър“), който да се проведе през втората част на м. юни в рамките на 8 дни. Общата цена на курса да бъде 300 лв. (съкратен тридневен вариант с цена 140 лв.). Мястото за провеждане на курса да бъда в 103 с.з. в Педагогическия факултет.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №5/13.03.2018 г.) за включване на нови теми в избираеми и факултативни дисциплини към учебния план на специалност „Начална училищна педагогика“ (неспециалисти) по проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, задочно обучение, ОКС „Магистър“, за учебна 2017/2018 г., както следва:
 • ІІ курс ІІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІІ част – хорариум 0+0+20 – Мултимедийният урок в началното обучение по математика;
 • ІІ курс ІV семестър – Избираеми дисциплини ІV част – хорариум 0+0+20 – Портфолио на учителя;
 • ІІ курс ІІІ семестър – Факултативни дисциплини ІІІ част – хорариум 20+0+0 – Мултимедийният урок в началното обучение по БЕЛ;
 • ІІ курс ІV семестър – Факултативни дисциплини ІV част – хорариум 20+0+0 – Приобщаващи практики в обучението по човекът и природата в начален етап на СУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №200/19.03.2018 г.) еднократна промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с маркетинг” с 2 чужди езика (с руски език като втори чужд), както следва: дисциплината Странознание на Русия да бъде преместена от ІV в V семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема право на намалена семестриална такса, равняваща се на 50% от семестриалната такса за всяка специалност, да имат вторият и всеки следващ член на едно семейство (братя, сестри, родители, деца и съпрузи), ако се обучават едновременно в ПУ по държавна поръчка. Тези студенти представят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях.

Решението влиза в сила от учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС присъжда почетното звание „Професор емеритус“ на д-р Зигфрид Волф за неговите заслуги в областта на спорта и приносът му към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетото от ръководството на Филиала на ПУ в гр. Смолян с Протокол №1/09.03.2018 г. ново длъжностно разписание на ПУ, Филиал – Смолян, във връзка с намалелия обем на дейност и с цел оптимизиране структурата на Филиала.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от СД на ДКПРПС с Протокол №12/23.03.2018 година професионално-педагогически специализации, допълнителна квалификация и учебните планове към тях, както следва:

Учебни планове на професионално-педагогически специализации:

 • Педагогически факултет
 1. „Информационно-комуникационни технологии в началния етап на средното училище“

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 225 академични часа

Условия за кандидатстване: учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: доц. д-р Владимира Ангелова

 1. „Съвременни технологии в началното образование“

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 225 академични часа

Условия за кандидатстване: учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: доц. д-р Владимира Ангелова

 Учебен план на допълнителна квалификация:

 • Педагогически факултет
 1. „Учител по техника и технологии/технологии и предприемачество“

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 225 академични часа

Условия за кандидатстване: лица, отговарящи на изискванията на Наредба № 12 на МОН

Ръководител на програмата: проф. д-р Марина Иванова

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава препоръките на НАЦИД, както следва:

1. На Владимир Михайлович Волков (завършил МАТИ – Руски държавен технологически университет „К. Е. Циолковки“, Руска федерация, на 16.09.2003 г.) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Проектиране и технология на електронни средства“.

2. На Наталия Сергеевна Милова (завършила „Санкт-Петербургски търговско-икономически институт“, Руска федерация, на 27.06.2003 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Икономика и управление на предприятия от сектори търговия и обществено хранене“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на ФИФ (Протокол №119/19.03.2018 г.) и признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „История“ на Анжела Димитрова Димитрова (завършила Университет „Алкала“ в Испания на 25.01.2017 г.).

 

Вярно с оригинала: (Р. Гайдажиева)      ПРОТОКОЛЧИК: (Мария Зайкова)

 

Последна промяна на 02 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол