web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 26.02.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 26.02.2018 г.

 

РЕШЕНИЯ

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 26.02.2018 година

(Протокол  №25)

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните такси за кандидатстване и обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2018/2019 година:

І. Такси за кандидатстване за учебната 2018/2019 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.

II. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.

ІІІ. Такси за обучение за учебната 2018/2019 г. на:

 

            № по ред

 

Области на висше образование, професионални направления и специалности 

Образователно-квалификационна степен

 

Докторанти

В евро

Професио-нален бакалавър

 

Бакалавър

 

Магистър

Магистър след бакалавър

Р

З

Р

З

Р

З

Р

З

Р

З

 

 

Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП   (в лева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Педагогика

 

 

500

440

500

440

500

440

660

560

 

2.

Педагогика на обучението по ...

 

 

500

440

500

440

500

440

660

560

 

 

Теория и управление на образозованието

 

 

500

440

500

440

500

440

660

560

 

4.

Администрация и управление

 

 

460

400

460

400

460

400

660

560

 

5.

Икономика

 

 

460

400

460

400

460

400

660

560

 

6.

Туризъм

 

 

460

400

460

400

460

400

660

560

 

7.

Филология

 

 

600

480

600

480

600

480

660

560

 

8.

История и археология

 

 

600

480

600

480

600

480

660

560

 

9.

Философия

 

 

600

480

600

480

600

480

660

560

 

10.

Религия и теология

 

 

600

480

600

480

600

480

660

560

 

11.

Социология, антропология и науки за културата

 

 

600

480

600

480

600

480

660

560

 

12.

Психология

 

 

600

480

600

480

600

480

660

560

 

13.

Политически науки

 

 

600

480

600

480

600

480

660

560

 

14.

Социални дейности

   

600

480

600

480

600

480

660

560

 
15.

Право

    600 480 600 480 600 480 660 560  
16.

Природни науки, математика и информатика и технически науки

640 520 640 520 640 520 640 520 860 660  
17.

Изкуства

    660 560 660 560 660 560 860 660  
  Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)
 

Всички
направления

3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 4000 3000  
 

Езиков курс

                    3000

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №120/21.02.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.с.н. Марта Здравкова Сугарева за една година, считано от 31.03.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №120/21.02.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Николай Димитров Тенев за една година, считано от 26.03.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/20.02.2018 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. Леонард Моис Капон за една година до 13.11.2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема неусвоените конкурси за докторанти за всяка учебна година да се обявяват отново в Държавен вестник през месец февруари. За целта е необходимо факултетите да зачислят докторантите от първата сесия до тридесет и първи януари и до втори февруари да подадат доклад в отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ за местата, които желаят да се преобявят. Документацията от допълнителната сесия да се представи в отдела до двадесети юли. Докторантите от втората сесия да се зачислят от първи август и до тази дата да се приемат индивидуалните им учебни планове.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разпределяне на средствата от субсидията за присъщата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ научна и художественотворческа дейност за 2018 г., както следва:

ПЛАН ЗА  КОНКУРСИТЕ
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
от субсидията за присъщата на ПУ "Паисий Хилендарски"
научноизследователска дейност през 2018 г.

Видове дейности и конкурси

ПЛАН

2018 г.

лв.

                                                                               ОБЩО:

434 871.00

 1. Научноизследователска дейност

397 000.00

1.1. Научноизследователски конкурси с проекти:

397 000.00

 1.1.1. Конкурс за проекти за научни изследвания в областите на науката, в които ПУ подготвя студенти и докторанти 2017-2018

241 000.00

 1.1.2. Конкурс за проекти "Млади учени и докторанти" 2017-2018

60 000.00

 1.1.3. Конкурс за проекти за частично финансиране на научни и творчески форуми 2018

20 000.00

1.1.4. Конкурс за проекти  ПРОФИ/САНИ 2017-2018

20 000.00

 1.1.5. Конкурс за проекти „Патенти“ 2017-2018

20 000.00

 1.1.6. Конкурс за проекти „Студентски проекти“ 2017 – 2018

26 000.00

 1.1.7. Конкурс за проекти „Проекти за публикации“ 2018

10 000.00

 1. Партида "Текущо финансиране"

0.00

 1. Хонорари за рецензенти

7 400.00

 1. Административно осигуряване на конкурсите:

43 487.10

4.1. Административно обслужване до 10% от субсидията

43 487.10

                                                                                       ОБЩО:

447 887.10

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/20.02.2018 г.) за откриване и осъществяване на процедура за програмна акредитация на докторска програма „Социална психология” от професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от Закона за висше образование и приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/20.02.2018 г.) за откриване и осъществяване на процедура за програмна акредитация на докторска програма „Позитивна психология” от професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, съгласно чл. 81, ал. 1,т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от Закона за висше образование приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии. Обучението ще се провежда на български и английски език.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/20.02.2018 г.) нови теми на избираеми дисциплини към учебните планове по специалности, както следва:
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – редовно обучение, І курс, І семестър – Избираеми дисциплини 1 – хорариум 15+0+15 – Интеркултурно образование;
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – задочно обучение, І курс, І семестър – Избираеми дисциплини 1 – хорариум 15+0+0 – Интеркултурно образование;
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – редовно обучение, І курс, ІІ семестър – Избираеми дисциплини 2 – хорариум 15+0+15 – Теории за привързаността;
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – задочно обучение, І курс, ІІ семестър – Избираеми дисциплини 2 – хорариум 15+0+0 – Теории за привързаността.
 • за Филиал Смолян – Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 3 сем. /специалисти/, задочно обучение, ОКС „Магистър“ – І курс, ІІ семестър – Избираеми дисциплини 2 – хорариум 10+0+10 – Образът на "Другия" в процеса на образование.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/20.02.2018 г.) семестриални такси за обучение на магистърски програми „Начална училищна педагогика“ и „Училищна педагогика – учител по...“ в размер на 500 лв. Таксите до края на обучението им /за магистърска програма „Училищна педагогика – учител по...“ за 2 семестъра; за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за 3 семестъра/ ще бъдат заплатени от студентите магистри в двете специалности, отпаднали от проект „Нов път за нови таланти в преподаването“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на БФ (Протокол №232/30.01.2018 г.) за преобявяване на конкурсите за незаети докторантски места за учебната 2017/2018 г., както следва:
 • Методика на обучението по биология – редовна докторантура, 2 бр.
 • Молекулярна биология – редовна докторантура, 1 бр.
 • Физиология на растенията – редовна докторантура, 1 бр.
 • Биохимия – редовна докторантура, 1 бр.
 • Микробиология – редовна докторантура, 2 бр.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема проф. д.ю.н. Никола Андреев Манев да бъде номиниран за участие в предстоящия мандат на Постоянната комисия по Социални и правни науки, сигурност и отбрана, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Философско- историческия факултет (Протокол №117/29.01.2018 г.) нови учебни планове за професионална квалификация „Учител по история“ и предложените такси, както следва:

1. Професионална квалификация “Учител по История” (специалисти, едновременно с придобиване на ОКС, редовно обучение), 4 семестъра, сем. такса: 150 лв.;

2. Професионална квалификация “Учител по История” (специалисти, след придобита ОКС, редовно обучение), 3 семестъра, сем. такса: 200 лв.

3. Професионална квалификация “Учител по История” (неспециалисти, редовно обучение), 3 семестъра, сем. такса: 600 лв.;

4. Професионална квалификация “Учител по История” (неспециалисти, задочно обучение), 3 семестъра, сем. такса: 300 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Философско- историческия факултет (Протокол №117/29.01.2018 г.) еднократна промяна в учебния план на специалност „История“ – 3 курс, з. о., випуск 2015 – като лекциите и упражненията по дисциплината История на България (1878 – 1944 г.) с хорариум 30/0 от шести семестър за учебната 2017/2018 г. се преместят в седми семестър на учебната 2018/2019 г. със същия хорариум и кредити.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №199/05.02.2018 г.) от учебната 2018/2019 година да бъде разкрито обучение в нова бакалавърска специалност „Приложна лингвистика с испански език като първи чужд език“ и като втори чужд език английски език, френски език, немски език и руски език в професионално направление „Филология“ със срок на обучение 4 години (8 семестъра), редовна форма на обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №199/05.02.2018 г.) еднократна промяна в учебните планове на специалности „Българска филология“ (з. о.) и „Български език и история“ (з. о.): лекциите по дисциплината Морфология на СБЕ, които по план трябва да се проведат в VI и VII семестър, да се проведат само в VII семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №199/05.02.2018 г.) еднократна промяна в учебните планове на специалности „Българска филология“ (з. о.), „Български език и руски език“ (з. о.) и „Български език и история“ (з. о.): лекциите по дисциплината Синтаксис на СБЕ, които по план трябва да се проведат в VI и VII семестър, да се проведат само в VII семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №199/05.02.2018 г.) еднократна промяна в учебния план на специалност „Български език и история“ (з. о.), III курс: лекциите и упражненията по дисциплината История на България (1878 – 1944 г.) с хорариум 15/15 да се преместят от втори семестър на учебната 2017/2018 г. в първи семестър на учебната 2018/2019 г. със същия хорариум.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №199/05.02.2018 г.) промяна в семестриалните такси за платено обучение на следните магистърски програми от учебната 2018/2019 година, както следва:
 • МП „Образованието по български език и литература в средното училище“ досегашната такса от 450.00 лв. да се промени на 500.00 лв.
 • МП „Методика на обучението по български език и литература“(за неспециалисти) досегашната такса от 450.00 лв. да се промени на 550.00 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава препоръките на НАЦИД, както следва:

1. На Алиса Викторовна Колядич (завършила Московски държавен открит университет „В. С. Черномидрин“, Руска федерация, на 07.03.2013 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Полигология“.

2. На Екатерина Александровна Головушкина (завършила Московски държавен открит педагогически университет, Руска Федерация, на 08.06.2001 г.), признава ОКС „Магистър“ по специалност „Английска филология“.

3. На Наталия Олейник Владимировна (завършила Актюбински педагогически институт „К. Жубанов“, Казахстан, на 30.06.1993 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Руски език и литература“.

4. На Наталия Николаевна Люлина (завършила „Тамбовски държавен университет „Г. Р. Державин“, Руска федерация, на 01.07.1997 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Руски език и литература“.

5. На Стефка Рангелова Павлова (завършила Университет на Валенсия, Испания, на 14.09.2012 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Психология“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС отказва признаване на дипломата за висше образование на Олеся Руслановна Дрюнина (с придобита специалност по „Мениджмънт на организацията“, издадена от Руски нов университет с място на провеждане филиал г. Орехово-Зуевск, Руска федерация, на 31.03.2009 г.) въз основа на направената справка от НАЦИД, установила следното: „Съгласно отговора на директора на руския ЕНИК център в периода 2003 – 2008 г. филиалът на Руския нов университет не е имал необходимата акредитация за обучение по специалност „Мениджмънт на организацията“ и издадената диплома на Вашата заявителка не е държавен образец.“

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложенията на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №4/20.02.2018 г.) и:

1. На Асмина Апостолу Баи (завършила Педагогически факултет на Университет Аристотел, Солун, специалност „Предучилищно възпитание и образование“, през 2013 г.) признава ОКС „Балакавър“ по специалност „Предучилищна педагогика“.

2. На Асмина Апостолу Баи (завършила Университет – Никозия, специалност „Образователни науки – специална педагогика“, придобита през 2017 г.) признава ОКС „Магистър“ по специалност „Специална педагогика“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от СД на ДКПРПС с Протокол №11/23.02.2018 г. професионално-педагогически специализации, специализации и учебнитепланове към тях, както следва:

 

I. Учебни планове на професионално-педагогически специализации:

 

 • ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

 1. Актуални проблеми на обучението по физика (Човекът и природата 5. – 6. клас и Физика и астрономия 7. – 12. клас)“

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 230 академични часа

Условия за кандидатстване: учители по природни науки (физика и астрономия)

Директор на програмата: доц. д-р Ж. Райкова

 

 1. „Актуални проблеми на обучението природни науки (Човекът и природата 5. – 6. клас)“

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 310 академични часа

Условия за кандидатстване: учители по природни науки

Директор на програмата: доц. д-р Ж. Райкова

 

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 1. “Управление на позитивната образователна организация”

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 215 академични часа

Условия за кандидатстване: директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Директор на програмата: проф. д-р Галин Цоков

 

 1. “Управление на иновациите в образователните организации”

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 215 академични часа

Условия за кандидатстване: директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Директор на програмата: проф. д-р Галин Цоков

 

 1. „Иновативни методи в специалното и приобщаващото образование“

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 215 академични часа

Условия за кандидатстване: директори на училища, заместник-директори на училища, педагогически специалисти и психолози

Директор на програмата: проф. д.п.н. Дора Левтерова

 

 

II. Учебни планове на специализации:

 

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 1. “Позитивно образование и развитие”

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 215 академични часа

Условия за кандидатстване: висше образование с придобита квалификация „Психолог“; ОКС “Бакалавър“ или ОКС “Магистър“ в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика (педагогически съветник); 3.2. Психология; висше образование с придобита квалификация „Учител“

Директор на програмата: проф. д.п.н. Румен Стаматов

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните документи:
 1. Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии за институционална акредитация.
 2. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол.
 3. Доклад самооценка за създадената организация и среда за провеждане и поддържане на дистанционна форма на обучение по утвърдените от НАОА критерии.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните документи:
 1. Годишен отчет на КЕАЕ за календарната 2017 г. и план за дейността ѝ през 2018 г.
 2. Отчети за дейността на Университетската комисия за оценяване и акредитация за периода октомври 2016 г. – февруари 2018 г. и план за дейността ѝ до края на мандата.
 3. Отчети за дейността на Университетската комисия по учебни дейности за периода октомври 2016 г. – февруари 2018 г. и план за дейността ѝ до края на мандата.
 4. Отчет за извършените капиталови разходи за 2017 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ и план за развитие на МТБ до края на мандата.

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                           ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                 (Мария Зайкова)

Последна промяна на 06 Март 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол