web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2018 г. » Решения на Академичния съвет от 29.01.2018 г.

Решения на Академичния съвет от 29.01.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 29.01.2018 година

(Протокол  №24)

 

1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Приема бюджета на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за 2018 година обобщен и по поделения, разпределен по параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
 2. Утвърждава годишен лимит за представителни цели и посрещане на гости за 2018 г. в размер на 15 000 лв.
 3. Утвърждава бюджета на Студентския съвет за 2018 г. в размер на 80 000 лв.

 

2. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Приема план за числеността на персонала за 2018 г., както следва:
 • за ПУ – 994 човека (910 за ПУ плюс 34 за бившия ТК – Смолян);
 • за Филиал – Смолян – 45 човека;
 • за Филиал – Кърджали – 55 човека;

Общо 1044 човека.

 1. Приема увеличение на началната работна заплата на работниците и служителите с основно образование (чистачки и портиери) от 460 лв. на 510 лв. във връзка с промяната на минималната работна заплата за страната от 01.01.2018 г. (Промяната да се отрази във Вътрешните правила за работна заплата.)

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Правила за приемане на студенти след завършено средно образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ през академичната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ФМИ с Протокол №24/24.01.2018 г., както следва:
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултета по математика и информатика за учебната 2018/2019 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултета по    математика и информатика за учебната 2018/2019 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ЮФ с Протокол №55/24.11.2017 г. за промяна в наименованието на катедра, както следва: от „Международно и сравнително право“ в „Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ЮФ с Протокол №57/29.01.2018 г. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет на НАОА от предходната процедура по акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление относно ОСК „Магистър“ по „Публична администрация“ в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №119/29.01.2018 г.) Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА в рамките на тригодишния следакредитационен период при програмната акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №119/29.01.2018 г.) учебен план и квалификационна характеристика на двусеместриалната магистърска програма „Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи“, предназначена за студенти, завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.3. Политически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИФ с Протокол №117/29.01.2018 за разкриване на нова бакалавърска специалност „Английски език и културно наследство“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и учебен план, влизащ в сила от 2018/19 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъдат хонорувани следните преподаватели за обезпечаване на учебния процес във Филиал „Любен Каравелов” в Кърджали през втория семестър на учебната 2017/2018 година:
 1. доц. д-р Симеон Кацаров – 30 часа лекции по "Нова обща история", VI семестър с БЕИ, III к.;
 2. проф. д-р Румен Младенов – 60 ч. лекции по дисциплината „Ботаника” с „Биология и управление на природните ресурси”, I к.;
 3. гл.ас. д-р Пламен Стоянов – 30 ч. Теренни упражнения по „Систематика на растенията”, с „Биология и ООС”, II к.;
 4. докторант Красимир Тодоров – 30 ч. упр. по Ботаника, с „Биология и управление на природните ресурси”, I к.; 30 ч. упр. по „Систематика на растенията”, с „Биология и ООС”, II к.; 30 ч. Теренни упражнения по „Ботаника” с „Биология и управление на природните ресурси”, I к.
 5. доц. д-р Аспарухов – 30 часа лекции по „Стара английска литература“, IV семестър с БЕАЕ, II к.
 6. проф. д.п.н. Дора Лефетрова – 15 ч. лекции по „Приобщаващо образование”, II сем., с НУПЧЕ и ПУПЧЕ, I к. в поток;
 7. доц. д-р Катя Митева – 30 часа упражнения по дисциплината „Счетоводство“, IV сем. със специалност  „Стопанско управление“ и 15 часа упражнения с „Туризъм“, IV семестър.
 8. доц. д-р Иван Калимперов – 30 часа лекции по „Туристическа политика“, VIII  семестър с „Туризъм“ IV k.; 30 часа лекции по „Икономика на туристическото предприятие“, VIII семестър с „Туризъм“ IV k.; 30 часа лекции по „Управление на качеството и сертифициране в туризма“, IV  семестър с „Туризъм“, II к.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава удостоверението, издадено от НАЦИД, и на Радина Атанасова Атанасова (завършила Университет на Единбург във Великобритания през май 2015 г., специалност „Науки за екологията и за околната среда“) признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Екология и опазване на околната среда“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде стартирана процедура по прекратяване използването на „Общежитие 1“, намиращо се на ул. „Булаир“ №12 в гр. Кърджали, стопанисвано от Филиал „Любен Каравелов“, поради отпаднала необходимост.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Физико-технологичния факултет от Университетската комисия по оценяване и акредитация

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №117/29.01.2018 Доклад самооценка за докторска програма „Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм“ от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

 

 

Вярно с оригинала:                                                           ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                 (Мария Зайкова)

 

Последна промяна на 20 Февруари 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол