web accessibility bulgarian flag english flag

Технологии в телекомуникациите

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер-физик по технологии в комуникациите

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

Технологиите в телекомуникациите са една от най-динамично развиващите се области на физиката и техниката в днешно време. Това са области, в които се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании, в които има постоянна нужда от квалифицирани кадри.

Специалността  „Технологии в телекомуникациите“ е съвременна специалност, която комбинира физика с елементи на електронна, телекомуникационна техника и информационни технологии.

Обучението по специалността осигурява широкопрофилна подготовка в областта на физиката и телекомуникациите, придобиват способността чрез самоподготовка да усъвършенстват знанията и уменията си, да овладяват компютърни технологии и получават подготовка на нивото на съвременните изисквания на информационното общество.

През първите 2 години студентите получават базова подготовка по информационни технологии, физика и математика. През третата и четвъртата година се дава профилирана подготовка със специализиращи дисциплини от областта на оптичните и безжични телекомуникации, компютърни мрежи, влакнесто-оптични технологии, квантова теория на информацията, физични свойства на средите за комуникации.

През третата и четвъртата година в обучението се включват и избираеми специализирани курсове, разделени на две групи – в областта на програмирането и приложния софтуер, както и в областта на физичните основи на телекомуникационните технологии.

Завършилите специалността „Технологии в телекомуникациите“ могат да се реализират във всички частни, корпоративни и държавни фирми, държавната администрация, службите за сигурност и отбрана, чийто предмет на дейност е в областта на физиката и телекомуникациите.

Последна промяна на 17 Януари 2019