уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Управление
 4. »
 5. Документи
 6. »
 7. Решения на Академичния съвет
 8. »
 9. от 2017 г.
 10. »
 11. Решения на Академичния съвет от 29.05.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 29.05.2017 г.

РЕШЕНИЯ

 на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 29. 05. 2017 година

(Протокол  №19)

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №195 / 09. 05. 2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова за срок от една година, считано от 07. 07. 2017 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на ФМИ (Протокол №18 / 17. 05. 2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от една година, считано от 03. 08. 2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на Физическия факултет (Протокол №193 / 18. 05. 2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Даринка Минчева Манова за срок от една година, считано от 20. 07. 2017 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №195 / 09. 05. 2017 г.) да бъде сключен трудов договор с проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев, гост-професор към Катедрата по романистика и германистика за учебната 2017/2018 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на ФМИ (Протокол №18 / 17. 05. 2017 г.) проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев да бъде избран за гост-професор към Катедра „Компютърни технологии“ за учебната 2017/2018 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол № 195 / 09. 05. 2017 г.) учебни планове на специалности, притежаващи педагогически модул, актуализирани и съобразени с изискванията на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация „учител“ (приета с ПМС № 289 от 07.11.2016), влизащи в сила от учебната 2017-2018 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол № 195 / 09. 05. 2017 г.) корекции и промени в действащите учебни планове на специалностите Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с маркетинг и Лингвистика с информационни технологии. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол № 195 / 09. 05. 2017 г.) нови магистърски програми и такси за обучение през учебната 2017/2018 година, както следва:
 • Английски език и методика за специалисти (1-12 клас) – задочна форма на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв. (550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева.
 • Английски език и управление в бизнеса - редовна форма на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1200 лв. (по 600 лв. на семестър). Ръководител – главен асистент д-р Росица Декова.
 • Езиково обслужване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на руски, английски, френски, немски, испански, италиански или китайски език) – редовна форма, двусеместриална, с годишна такса от 1100 лв. (550 лв. на семестър).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол № 195 / 09. 05. 2017 г.) текущи магистърски програми и такси за обучение през учебната 2017/2018 година, както следва:

         1. Лингвистика и превод (акредитирана): програмата е с редовна форма на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Веселина Койнакова.

         2. Превод и бизнес комуникация: програмата е с редовна форма на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Веселина Койнакова.

         3. Language and Linguistics: редовна форма на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). Ръководител – асистент Веселина Койнакова.

         4. Английски език и методика за РЧЕО: задочна форма на обучение; трисеместриална с такса от 1200 лв. за целия курс на обучение (по 400 лв. на семестър). Ръководител – асистент Сашко Павлов. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол № 195 / 09. 05. 2017 г.) текуща магистърска програма Английски език и методика – за неспециалисти (1-12 клас) - задочна форма на обучение, четирисеместриална с такса от 1600 лв. за целия курс на обучение (по 400 лв. на семестър) и промени в учебния план, както следва:

          - редукция в курса по практически английски (устен) – за всеки семестър са предвидени 30 часа, вместо съществуващите досега 50 часа;

          - преобразуване на две от текущите ИД в интердисциплинарни;

          - преобразуване на една ФД от текущите в методическа. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС прие предложението от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол № 194 / 27. 03. 2017 г.) за разкриване на допълнителна професионална квалификация „Учител по английски език“, за студенти от специалностите „Лингвистика с маркетинг“, „Лингвистика с информационни технологии“ и „Лингвистика с бизнес администрация“ (английски език и втори чужд език), паралелно с обучението им в ОКС „бакалавър“. Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език“ след успешно дипломиране в основната специалност. Таксата за обучение е в размер на една допълнителна семестриална такса. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС прие предложението от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол № 194 / 27. 03. 2017 г.) в рамките на специалност „Славистика“ да се допусне възможността за паралелно обучение след втори курс в „Славистичен модул“ и в „Българистичен модул“. Успешно завършилите студенти получават свидетелство за професионална квалификация и по двете специалности. Желаещите паралелно обучение студенти заплащат една допълнителна семестриална такса. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол № 7 / 18. 05. 2017 г.) нови учебни планове за специалности, както следва:

          - „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение;

          - „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“ за ОКС „магистър“ (неспециалисти) задочно обучение;

          - „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“ за ОКС „магистър“, (специалисти) задочно обучение.

Учебните планове влизат в сила от учебната 2017/2018 година. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол № 7 / 18. 05. 2017 г.) промени в учебни планове, както следва:

         1) еднократна промяна в учебния план за специалност „Социални дейности”, ОКС  «бакалавър», редовно обучение, за учебната 2017/2018 г., а именно:

 • дисциплината Основи на социалното управление от първи семестър се премества в трети семестър, а дисциплината Комуникационни умения се премества в първи семестър, като кредитите, хорариума и формата на оценяване се запазват;
 • във втори семестър дисциплината Социална симеотика от 30/0/0 се заменя с дисциплината Спорт с хорариум 0/0/30, като се променя самоподготовката от 90 на 30, а кредитите от 4, стават 2;
 • във втори семестър дисциплината Методи за изследвания в социалните и поведенческите науки се променя самоподготовката от 75 на 105, а кредитите от 4 стават 5;
 • във втори семестър дисциплината Законодателна защита на хора в неравностойно положение се променя самоподготовката от 75 на 105, а кредитите от 4 стават 5;
 • дисциплината Социални дейности за хора с увреждания от пети семестър се премества в шести семестър, а дисциплината Управление на човешките ресурси в социалната сфера от шести семестър се премества в пети семестър, като кредитите, хорариума и формата на оценяване се запазват;
 • дисциплината Социална работа в интеркултурна среда се премества в шести семестър, а дисциплината Социална рехабилитация се премества в пети семестър, като кредитите, хорариума и формата на оценяване се запазват;
 • в пети семестър Практическа дисциплина – тренинг по избор, хорариума се променя от 0/30/0 на 0/0/30;
 • в пети семестър Практикум по социално подпомагане, хорариума се променя от 0/30/0 на 0/0/30.

         2) еднократна промяна в учебния план на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език”:

 • дисциплината „Лингвистични особености при усвояване на чужд език в начална училищна възраст” с хорариум 30/30/0, форма на контрол изпит, извънаудиторна заетост 90 и кредити 5 от V семестър се премества в VІ семестър за учебната 2017/2018 година.

         3) промени в учебния план на магистърска програма „Превантивна педагогика“ – 3 семестъра, след ОКС „бакалавър“, задочно обучение, както следва:

            Предложените промени се отнасят до прецизиране наименованието на някои учебни дисциплини без да се променя техния хорариум, извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпит.

 • учебната дисциплина „Законодателни основи и организация на превантивната работа с деца и младежи“ се променя на „Организация и дейност на институциите в системата за превенция и корекция на девиантното поведение“;
 • учебната дисциплина „Теории и системи на социално учене и познание“ се замества с учебната дисциплина „Семейна педагогика“;
 • учебната дисциплина „Превантивна и възпитателна дейност с малолетни и непълнолетни“ се променя на „Превантивни програми за работа с деца и младежи“;
 • учебната дисциплина „Проблеми на ресоциализацията посткорекционен период“ се променя на „Ресоциализацията на в посткорекционен период“;
 • избираема дисциплина „Превантивна работа с деца в неравностойно положение“ се променя на „Превантивна работа на деца с риск“;
 • факултативна дисциплина „Етнопедагогика“ се променя на „Социално педагогическа работа с лица от етнически малцинства и мигранти“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол № 7 / 18. 05. 2017 г.) магистърски програми, такси за обучение през учебната 2017/2018 година и учебни планове по т. 5, 7, 22, 23 и 26, както следва:

      1. "Образователен мениджмънт" – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 600 лв.; 

      2. „Социално-педагогическа работа с правонарушители” - 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;

      3. "Комуникативни нарушения на развитието" – задочно обучение, 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 600 лв.

      4. "Комуникативни нарушения на развитието" - редовно обучение, 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;

      5. "Комуникативни нарушения на развитието" (за специалисти) – задочно обучение, 1 година, 2 семестъра, с такса на семестър 600 лв.;

      6. “Специална педагогика – ресурсен учител” – задочно обучение, 4 семестъра, с такса на семестър 500 лв.;

      7. Специална педагогика – ресурсен учител” (за специалисти) – задочно обучение, 2 семестъра, с такса на семестър 600 лв;

      8. Училищна педагогика – „Учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение”, задочно обучение. Обучението се извършва по проект в Еразъм +, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика, Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08) A New Way for New Talents in Teaching /Нови пътеки към учителската професия/  с участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация „Заедно в час“;

      9. Начална училищна педагогика – „Начален учител“, задочно обучение. Обучението се извършва по проект в Еразъм +, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика, Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08) A New Way for New Talents in Teaching /Нови пътеки към учителската професия/  с участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация „Заедно в час“;

     10. „Мениджмънт на социалните организации” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;

     11. „Социален мениджмънт и социално предприемачество” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра  за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;

     12. „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

     13. „Училищна психология” за филиал град Смолян – 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив;

     14. „Училищна психология” за филиал град Кърджали – 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив;

 1. „Психология на управлението” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
 2. „Приложна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
 3. Позитивна психология – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;
 4. „Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище“ (специалисти) - 1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
 5. „Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище“ (неспециалисти) - 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
 6. „Ръководство на вокални и инструментални състави“ - 1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
 7. „Музикално-изпълнителско изкуство“ - 1 година, 2 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
 8. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 3 семестъра, задочно обучение, след ОКС „бакалавър“, за завършили професионално направление Педагогика. Обучението се провежда на територията на ПУ„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, Филиал „Любен Каравелов” - гр. Кърджали и Филиал – гр. Смолян. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.
  Такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 9. „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“ – 2 семестъра, задочно обучение, след ОКС „бакалавър“, за завършили специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 10. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, след ОКС „бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение: 5 семестъра – за неспециалисти, такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 11. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, след ОКС „Професионален бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение: 4 семестъра – за професионални бакалаври от направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив и на територията на филиал „Любен Каравелов” на ПУ, гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 12. „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“ – задочно обучение, след ОКС „бакалавър“ за учебната 2017/2018 год., срок на обучение: 2 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от специалностите „Предучилищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“, такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 13. „ПРЕВАНТИВНА ПЕДАГОГИКА“, задочно обучение, срок на обучение: 3 семестъра – за бакалаври с диплома за завършена ОКС „бакалавър“, такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 14. „ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Срок на обучение - неспециалисти:

 • 3 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика, такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 • 3 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика, такса за обучение: 600 лв. на семестър.

Срок на обучение - специалисти:

 • 2 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 • 2 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“,такса за обучение: 600 лв. на семестър.
 1. „Спорт в училище” – редовно обучение в два семестъра и семестриална такса – 500 лв. за специалисти, магистърска програма „Спорт в училище” – редовно обучение в четири семестъра и семестриална такса – 500 лв. за неспециалисти;
 2. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 450.00 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол № 7 / 18. 05. 2017 г.) допълнителни квалификации и курсове през учебната 2017/2018 година, както следва:
 • обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиал – гр. Кърджали в Допълнителна квалификация „Начална училищна педагогика”, задочно обучение, срок на обучение 1,5 години, квалификация – педагог-начален учител, за учебната 2017/2018 г. Обучението се провежда при сформиране на група от минимум 15 човека. Такса за обучение: 550 лв. на семестър;
 • обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиал – гр. Кърджали на Допълнителна квалификация „Предучилищна педагогика”, задочно обучение, срок на обучение 1,5 години, квалификация – педагог-детски учител, за учебната 2017/2018 г. Обучението се провежда при сформиране на група от минимум 15 човека. Такса за обучение: 550 лв. на семестър.
 • провеждане на курс за придобиване на професионална квалификация „Помощник-възпитател“, като обучението е в 2 семестъра, а таксата на обучение е:
 • за работещи в детска градина и курса се провежда в Университета – 150 лв.;
 • за работещи в детска градина, а курса се провежда извън Университета – 180 лв.;
 • за не работещи в детска градина и курса се провежда в Университета – 180 лв. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложените от Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол № 7 / 18. 05. 2017 г.) избираеми и факултативни дисциплини за специалност Музика през учебната 2017/2018 година, както следва:

     - ИД I част  „Музикални формации“ – 30 ч. упражнения в I курс, I сем.

     - ИД II част „Въведение в тонрежисурата“ – 30 ч. упражнения в I курс, II сем.

     - ИД III част „Джаз хармония - I“  – 30 ч. упражнения  в II курс, III сем.

     - ИД IV част „Джаз хармония - II“ – 30 ч. упражнения в II курс, IV сем.

     - ИД V част „Теория на джаза“ - 30 ч. упражнения в III курс, V сем.

     - ИД VI част „Аранжиране за джаз и поп формации - I“ - 30 ч. упражнения в III курс, VI сем.

     - ИД VII част „Аранжиране за джаз и поп формации - II“ - 30 ч. упражнения в IV курс, VIII сем.

     - ИД VIII част „Джаз импровизации“ - 30 ч. упражнения в IV курс, VIII сем.

     - ФД I част „Дикция с микрофонна техника“ - 30 ч. лекции в III курс, V сем.

     - ФД II част „Интеграция между българския музикален фолклор, джазовата и популярната музика“ - 30 ч. лекции в IV курс, VIII сем.

     - ФД III част „Вокална постановка в поп пеенето“ - 30 ч. лекции в IV курс, VIII сем. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 226 / 19. 05. 2017 г.) комплект документи за програмна акредитация на професионално направление 5.11. Биотехнологии, както следва:

     - доклад-самооценка за акредитация на професионално направление 5.11. Биотехнологии, ОКС „бакалавър“, специалност „Фармацевтични биотехнологии“ редовно и задочно обучение и ОКС „магистър“, специалност „Микробни биотехнологии“, редовно обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;

     - доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по технически науки от процедурата за оценяване на проект за разкриване на професионално направление 5.11. Биотехнологии, за ОКС „бакалавър“, специалност „Фармацевтични биотехнологии“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 226 / 19. 05. 2017 г.) учебен план на специалност „Фармацевтични биотехнологии“, задочно обучение, ОКС „бакалавър“ от професионално направление 5.11. Биотехнологии. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 226 / 19. 05. 2017 г.) актуализиран учебен план на ОКС „бакалавър“, специалност „Биология и управление на природните ресурси“ във филиала на Пловдивския университет в гр. Кърджали, който да влезе в сила от учебната 2017/2018 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 226 / 19. 05. 2017 г.) актуализиран учебен план на ОКС „бакалавър“, специалност „Биология, човешко поведение и здраве“ във филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян, който да влезе в сила от учебната 2017/2018 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 226 / 19. 05. 2017 г.) актуализирани учебни планове, както следва:

за ОКС „магистър“ по специалност:

 • Микробни биотехнологии
 • Учител по биология

за допълнителна професионална квалификация „Учител по биология“. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 226 / 19. 05. 2017 г.) магистърски програми и семестриални такси за обучение през учебната 2017/2018 година, както следва:

 

Магистърска програма

Направление

Форма на обучение

Срок на обучение

Семестри-ална такса

1.

Антропология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

650 лв.

2.

Биодиагностика

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

990 лв.

3.

Биоинформатика

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

790 лв.

4.

Биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

600 лв.

5.

Биология  и психология на развитието

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

700 лв.

6.

Биология  и психология на развитието

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

700 лв.

7.

Биотехнологична микробиология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

8.

Биофармацевтична биохимия

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

9.

Биоразнообразие, екология и консервация

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

10.

Биоразнообразие, екология и консервация

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

11.

Генетика

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

910 лв.

12.

Екология и опазване на екосистемите

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

13.

Екология и опазване на екосистемите

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

14.

Екология, управление и контрол на

околната среда

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

15.

Екология, управление и контрол на

околната среда

неспециалисти

редовно

2 години, 

4 семестъра

750 лв.

16.

Екология и устойчиво развитие на селищни системи

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

17.

Екология и устойчиво развитие на селищни системи

неспециалисти

редовно

2 години, 

4 семестъра

750 лв.

18.

Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

19.

Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства

неспециалисти

редовно

2 години, 

4 семестъра

750 лв.

20.

Лечебни и етерични растения

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

21.

Лечебни и етерични растения

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

22.

Медицинска биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

800 лв.

23.

Медицинска биология

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

800 лв.

24.

Микробиологичен контрол и безопасност на храни

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

25.

Молекулярна биология и биотехнология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

790 лв.

26.

Паразитология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

850 лв.

27.

Репродуктивна биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

28.

Управление на иновациите в

Биоиндустриите

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

900 лв.

29.

Учител по биология

специалисти, без педагогическа квалификация

редовно

1 година, 

2 семестъра

600 лв.

30.

Биологично образование

специалисти,

с педагогическа квалификация

редовно

1 година, 

2 семестъра

600 лв.

Допълнителна професионална квалификация

1.

Учител по биология

задочно

1 година,

2 семестъра

500 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 226 / 19. 05. 2017 г.) учебни курсове, които да се извеждат на английски език за обучение на студенти по програма Еразъм от учебната 2017/2018 година: Екологичен мониторинг, Екология, Принципи на ландшафната екология, Палеонтология, Екологична токсикология, Въведение в биоинформатиката, Молекулярна висусология, Регулация на генната експресия, Молекулярна биология, Биологични мембрани, Молекулярна растителна патология, Основи на биотехнологиите, Биохимия, Ензимология. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложенията, приети от Факултетния съвет на ФМИ (Протокол № 18 / 17. 05. 2017 г.) за провеждане на летни практики и стажове в извънучебно време във Факултета по математика и информатика:

       1) Практиката по специалността в 3. курс и преддипломният стаж в 4. курс за студентите от бакалавърските специалности по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки могат да бъдат проведени под формата на съответни летни практики и стажове във фирми, като с това се замества обучението, предвидено в академичния календар. Летните практики и стажове могат да се проведат във фирми, с които Пловдивският университет има сключен Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти и ако, след преценка на Деканското ръководство на ФМИ, се установи, че са налице необходимите условия за организация и изпълнение на цялостния процес на практическото обучение в съответствие с хорариума в учебния план и Договора за партньорство.

       2) Академичните наставници, участващи в провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време, могат да отчитат часове за учебна практика в индивидуалния си план за следващата учебна година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на ФМИ (Протокол № 18 / 17. 05. 2017 г.) семестриални и редуцирани такси за платените форми на обучение през учебната 2017/2018 година във Факултета по математика и информатика:

     1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 800 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 800 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.

    2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси
  по 500 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 500 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“ във ФМИ на ПУ). Две такси по 280 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ). Две такси по 280 лв.

    3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 280 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 520 лв.

   4) РЕДУЦИРАНИ ТАКСИ ПРИ ПРИЕМ В ДВУГОДИШНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)или „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 година;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв.за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 350 лв.за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.)от професионално направление3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 400 лв. за учебната 2017/2018 г. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС прие предложението на Факултетния съвет на ФМИ (Протокол № 18 / 17. 05. 2017 г.) в комисията по учебна работа на ПУ „П. Хилендарски“, като представител на ФМИ, да бъде включен доц. д-р Иван Илиев Шотлеков. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Физическия факултет (Протокол № 193 / 18. 05. 2017 г.) актуализирани учебни планове на специалностите от ОКС „Бакалавър“, както следва:
 2. Редовно обучение:
 • Инженерна физика;
 • Екоенергийни технологии;
 • Информационно и компютърно инженерство;
 • Телекомуникации и информационни системи;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Физика и астрономия;
 • Физика и математика.
 1. Задочно обучение:
 • Инженерна физика.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Физическия факултет (Протокол № 193 / 18. 05. 2017 г.) актуализиран учебен план на специалност „Фотоника и модерни оптични технологии“ в ОКС „Магистър“, професионално направление: 4.1. Физически науки. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Физическия факултет (Протокол № 193 / 18. 05. 2017 г.) учебни курсове за следдипломна квалификация, както следва:

      1. „Основи на квантова теория на информацията“

Хорариум: 20 часа

Лектор: доц. д-р Екатерина Писанова

Цена на курса: 100 лв. на човек

 1. „AutoCAD – курс за начинаещи“

Хорариум: 30 часа

Лектор: гл. ас. д-р Иван Бодуров

Цена на курса: 150 лв. на човек

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол № 110 / 15. 05. 2017 г.) магистърски програми и семестриални такси за обучение през учебната 2017/2018 година, както следва:

     1. „Археология и археологическо културно наследство“ - за специалисти - два семестъра, такса - 921,03 лв. на семестър; и неспециалисти – четири семестъра, такса – 921,03 лв. на семестър.

     2. „Архивистика и документалистика. Защита на информацията“ – четири семестъра, такса - 921,03 лв. на семестър;

     3. „Биополитика и обществено здраве“ - за специалисти: два семестъра, за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;

     4. „Българската история в балканския и европейския контекст“ ”– за специалисти: два семестъра, такса - 921,03 лв. на семестър; за неспециалисти: три семестъра, такса по 921,03 лв. на семестър;

     5. „Дипломация и международни отношения“ четири семестъра, такса – 921,03 лв. на семестър;

     6. „Изследователски методи в социологията и маркетинга“ два семестъра, такса – 800,00 лв. на семестър;

     7. „История и цивилизации на Стария и Новия свят“ - за специалисти: два семестъра, такса - 921,03 лв. на семестър;

     8. „Културен мениджмънт“ - за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;

     9. „Културен туризъм и културно проектиране“ за специалисти: два семестъра, за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;

   10. „Медии, общество, култура (журналистика, реклама, PR)“ - за специалисти: два семестъра, за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;

   11. „Обучението по история и цивилизация“ - за специалисти: два семестъра, такса - 660,00 лв. на семестър.

   12. „Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции“- четири семестъра, такса – 921,03 лв. на семестър.

   13. „Социална медиация и комуникация“ за специалисти: два семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;

   14. „Социоанализа и междучовешки отношения“ - за специалисти: два семестъра, за неспециалисти: четири семестъра, такса – 650,00 лв. на семестър;

   15. „Туризъм и културно наследство на Балканите“ (изнесено обучение във Филиала на Пловдивския университет „Любен Каравелов“, гр. Кърджали) два семестъра, такса - 600,00 лв. на семестър;

   16. „Управление на иновациите и изследователската дейност“ първи и втори семестър по 700,00 лв и трети семестър по 500,00 лева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол № 110 / 15. 05. 2017 г.) доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет/ Постоянната комисия по социални и  правни  науки,  сигурност  и  отбрана (ПКСПНСО) от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на  професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, образователно-квалификационна степен “Бакалавър” Социология на правото, икономиката и иновациите. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол № 110 / 15. 05. 2017 г.) доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет/ Постоянната комисия по социални и  правни  науки,  сигурност  и  отбрана (ПКСПНСО) от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на  професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, образователно-квалификационна степен “Бакалавър” Социология и науки за човека. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол № 110 / 15. 05. 2017 г.) доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет/ Постоянната комисия по социални и  правни  науки,  сигурност  и  отбрана (ПКСПНСО) от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на  професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, образователно-квалификационна степен “Бакалавър” Социална антропология. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол № 110 / 15. 05. 2017 г.) доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет/ Постоянната комисия по социални и  правни  науки,  сигурност  и  отбрана (ПКСПНСО) от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на  професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, образователно-квалификационна степен “Бакалавър” Етнология. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол № 110 / 15. 05. 2017 г.) актуализирани учебни планове за специалности от професионално направление 4.2 Химически науки, ОКС „Бакалавър“, които да влязат в сила от учебната 2017/2018 година, както следва:
 • “Медицинска химия” – редовно обучение;
 • “Химия с маркетинг” – редовно обучение;
 • “Компютърна химия” – редовно обучение;
 • „Анализ и контрол“ – редовно обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол № 52 / 23. 05. 2017 г.) комплект документи за програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Право“, образователно-квалификационна степен „магистър“, както следва:
 • Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Право“, образователно-квалификационна степен „магистър“ в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, по утвърдените от НАОА критерии;
 • Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет на НАОА от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Факултетния съвет на Физическия факултет (Протокол № 193 / 18. 05. 2017 г.) доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика в рамките на четиригодишния следакредитационен период от програмната акредитация на професионално направление 4.1. Физически науки във Физическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от КУНС на Техническия колеж - Смолян (Протокол № 6 / 25. 05. 2017 г.) Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, в област на висше образование 5. Технически науки. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от КУНС на Техническия колеж - Смолян (Протокол № 6 / 25. 05. 2017 г.) квалификационна характеристика и учебни планове на специалност „Електроенергийна ефективност“ за ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Съвета на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (Протокол № 6 / 22. 05. 2017 г.) учебен план за професионално-педагогическа специализация за трета ПКС “Тенденции и иновации в педагогическата практика”, задочно обучение, срок на обучение 1 година (12 месеца), хорариум 225 академични часа, за учители, директори на училища, заместник-директори на училища, експерти в РУО и МОН, с придобита IV ПКС. Ръководител на специализацията: доц. д-р Дора Щерева. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложенията на Университетската комисия по признаване на чуждестранни дипломи, както следва:
 • по препоръка от НАЦИД
  1. На Даяна Методиева Маринова, (завършила Университет Форо Италико Рим, Италия) се признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Физическо възпитание и спорт“.
  2. На Елена Константиновна Плюто, (завършила Московски институт по управление „Серго Орджоникидзе“, Руска Федерация) се признава ОКС „магистър“ по специалност „Организация на управление на производството в машиностроителната промишленост“.
  3. На Анастасия Владимировна Ковалская, (завършила Московски държавен психолого-педагогически университет, Руска Федерация) се признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)“.
  4. На Наталия Василиевна Голованова, (завършила Московски градски психолого-педагогически университет, Руска Федерация) се признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)“.
 • по предложение на ФС на ПФ с Протокол № 6 / 18. 04. 2017 г.
 1. На Ирина Викторовна Емелянова, (завършила Московски градски психолого-педагогически университет, Руска Федерация) се признава ОКС „бакалавър“ по професионално направление 3.2. Психология, специалност „Психология“.
 2. На Ирина Викторовна Емелянова, (завършила Московски градски психолого-педагогически университет, Руска Федерация) се признава ОКС „магистър“ по професионално направление 3.2. Психология, специалност „Психолого-педагогическо образование“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на филиалите на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян и гр. Кърджали от Университетската комисия по оценяване и акредитация.

 

 

Вярно с оригинала:                                                      ПРОТОКОЛЧИК:

(Р. Гайдажиева)                                                        (Ирина Керина)

Последна промяна на 03 Юли 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол