web accessibility bulgarian flag english flag

Приложна и индустриална екология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: еколог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Бакалавърската специалност „Приложна и индустриална  екология“ има за цел да подготви специалисти в областта на практическото прилагане на екологичната наука. В момента, екологичната наука е приоритетно направление, с модерни интердисциплинарни подходи и с все по-голяма насоченост към практиката и прилагане на придобитите знания в производствени процеси и системи свързани с опазването на околната среда, познаване и ограничаване въздействието на човешките дейности и по-специално управление на екосистемите и тяхното опазване от замърсяване.

    Подготовката на добри специалисти в областта на приложната екологията и свързаното с нея управление на околната среда, които да прилагат екологични практики, щадящи околната среда в процеса на развитието на индустрията се гарантира от балансирания учебен план, капацитетът на преподавателите, организацията на учебния процес, включването на много практически занятия и задачи в хода на обучението на студентите.

    Целта на програмата е студентите да получат фундаментална подготовка по основни дисциплини, като биохимия, микробиология, процеси и апарати, ботаника, зоология, екология, клетъчна биология и др. Профилиращите дисциплини като климатология и хидрология, почвознание и замърсяване на почвите, биоресурси, замърсяване и пречистване на водите, екологично законодателство и норми, замърсяване и пречистване на въздуха, биологичен контрол, екологичен мониторинг, биоремедиация,  индустриална биокатализа осигуряват приложните аспекти на науката.

    Завършилите специалността могат да работят като еколози в областта на приложната и индустриална екология. Те могат да се реализират успешно като: специалисти в аналитични държавни и частни лаборатории, общински структури, промишлени предприятия и фирми; експерти и ръководители в системата на Министерството на околната среда и водите; в териториалните административни служби към РИОСВ; научни и преподавателски кадри.

    Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

 

Последна промяна на 15 Май 2017