web accessibility bulgarian flag english flag

Приложна и индустриална екология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: еколог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     Специалността „Приложна и индустриална екология“ има за цел да подготви специалисти в областта на индустриалното приложение на екологичната наука. В настоящия етап от развитието на производствените технологии и обществото тя е приоритетно направление със съвременни интердисциплинарни подходи и с все по-голяма насоченост към практиката и прилагане на придобитите знания в производствени процеси и системи, свързани с опазването на околната среда, познаване и ограничаване на въздействието на човешките дейности и по-специално управление на екосистемите и тяхното опазване от замърсяване. Понастоящем все повече внимание се обръща на икономическите, политическите и управленските аспекти на въпросите, свързани с околната среда, поради което фирмите и промишлените предприятия се нуждаят от квалифицирани специалисти, които да прилагат екологичните практики, щадящи околната среда в процеса на развитието на индустрията. 

     Подготовката на специалисти в областта на приложната екология и свързаното с нея управление на околната среда, отговаряща на съвременните търсения на пазара на труда, се гарантира от капацитета на преподавателите, организацията на учебния процес, включването на много практически занятия в хода на обучението на студентите.

     Специалността дава възможност за подготовка на висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти с умения за работа, свързана с планиране и управление на природни ресурси, мониторинг на околната среда, устойчиво развитие в национални и международни екологични звена, научни лаборатории и промишлени предприятия.

     Завършилите специалността могат да работят като еколози в областта на приложната и индустриалната екология. Те могат да се реализират успешно като: специалисти в промишлени предприятия и фирми, в аналитични държавни и частни лаборатории, общински структури; експерти и ръководители в системата на Министерството на околната среда и водите; в териториалните административни служби към РИОСВ; научни и преподавателски кадри. Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

    Специалността „Приложна и индустриална екологияе в професионално направление 4.3. Биологически науки, акредитирано с висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Последна промяна на 16 Януари 2019