web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2017 г. » Решения на Академичния съвет от 13.03.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 13.03.2017 г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 13.03.2017 година

    (Протокол  №17)     

 

1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава следните предложения, приети с Протокол от 13.03.2017 год. на Бюджетната комисия при ПУ „Паисий Хилендарски“:

       1. АС приема за 2017 година „Вътрешен фонд финансиране, структурни и ценови несъответствия“ да се формира на база 8% от средствата за финансиране на образователната дейност на отделните факултети – к. 14 от Таблица 5.

       2. АС приема отчета на бюджета по факултети за 2016 година и плана на бюджета за 2017 година.

       3. АС при нормално протичане на изпълнението на бюджета за 2017 година, факултетите и звената с положителен баланс при изпълнение на бюджета за 2016 г. и положителен баланс по план за 2017 г. да изплатят допълнителни трудови възнаграждения, както следва:

 • Факултет по математика и информатика             - 300 000 лв.
 • Педагогически факултет                                    - 255 000 лв.
 • Факултет по икономически и социални науки     - 180 000 лв.
 • Юридически факултет                                        -  60 000 лв.
 • Департамент за езикова и специализирана

      подготовка на чуждестранни студенти                    -   15 000 лв.

 • Физическо възпитание                                       -   60 000 лв.

      АС дава право на горепосочените факултети и звена за начисляване и изплащане на фактически положени наднормени часове по правилата от решението на Академичния съвет за организация на учебния процес през учебната 2016/2017 година.

 1. АС дава право на Биологическия и Филологическия факултети да начислят и изплатят фактически положени наднормени часове по правилата от решението на АС за организация на учебния процес през учебната 2016/2017 година.
 2. АС приема разпределението на приходите от магистърски програми, курсове, специализации, дарения, КСК и други допълнителни приходи, формирани във факултетите и звената, в съотношение 70% за факултетите (звената) и 30% за финансиране на общите разходи на Университета, считано от 01.01.2017 г.

Приложения: Таблици № 5 и 6.

 2. РЕШЕНИЕ: АС приема:

 • отчета за касово изпълнение на бюджета за 2016 г. – общо за Пловдивския университет и поделенията му: Университет – гр. Пловдив, Филиал – гр. Смолян, Филиал – гр. Кърджали, ТК – гр. Смолян
 • годишния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет и поделенията му за 2016 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ за 2016 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на УТБ „Паисий Хилендарски“ – Пампорово, за 2016 г.
 • годишния финансов отчет и баланс на Гражданско дружество „Екотехнологии 21“ за 2016 г.
 • Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ да не разпределя дивиденти
 • счетоводната политика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за 2017 година.

След проверка и заверка на ГФО от Сметната палата информацията от сборния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да се публикува в сайта на Университета.

 3. РЕШЕНИЕ: АС приема:

 1. Считано от 01.04.2017 г. да се увеличат основните месечни работни заплати (ОМЗ) на работещите  по трудови правоотношения в Пловдивския университет, както следва:
 • професори                –       от 1125 лв. на 1200 лв.
 • доценти                    –       от 973 лв. на 1030 лв.
 • гл. асистенти             –       от 818 лв. на 860 лв.
 • асистенти                  –       от 737 лв. на 774 лв.
 • непреподавателски състав – 5%
 • добавката към ОМЗ за ръководна длъжност – 5%.

      2. На основание чл. 8, ал. 7 от ВПРЗ на ПУ увеличението за преподавателите със завишени ОМЗ да бъде 5% към началните работни заплати.

      3. Според финансовите си възможности филиалите на ПУ сами определят увеличението на ОМЗ.

 4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава модулно обучение по практически български език за чужди граждани с хорариум от 60 часа на модул и цена 280 лева за всеки модул в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти.

 5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от СД на ДКПРПС (Протокол №3/27.02.2017 г.) учебен план на професионално-педагогическата специализация „Управление на училищната организация в информационното общество“ (за III ПКС), лектор проф. д-р Галин Цоков; хорариум 215 академични часа; форма на обучение задочна; продължителност 1 година (12 месеца).

Условия за кандидатстване: директори на училища, заместник-директори на училища, експерти в РУО и МОН, придобита IV ПКС.

 6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от СД на ДКПРПС (Протокол №4/07.03.2017 г.) такси за извършване на образователни услуги в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, както следва:

 • за обучение, реализирано в рамките на 16 академични часа (от които поне 8 в присъственa форма), завършващо с присъждането на 1 квалификационен кредит – за един обучаван се заплащат 75 лева;
 • за обучение, реализирано в рамките на 32 академични часа (от които поне 16 в присъственa форма), завършващо с присъждането на 2 квалификационни кредита – за един обучаван се заплащат 135 лева;
 • за обучение, реализирано в рамките на 48 академични часа (от които поне 24 в присъственa форма), завършващо с присъждането на 3 квалификационни кредита – за един обучаван се заплащат 195 лева.

Горните такси са валидни при група от най-малко 12 обучаеми.

Курсове за квалификация, които се предлагат от СД с различни такси на обучение, ще се одобряват допълнително от АС.

 7. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ (Протокол №15/01.03.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от една година, считано от 23.04.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 8. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ (Протокол №14/25.01.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов за срок от една година, считано от 02.04.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 9. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №5/21.02.2017 г.) да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов за срок от една година, считано от 21.07.2017 г.

 10. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №5/21.02.2017 г.) да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Камелия Бориславова Галчева за срок от една година, считано от 27.03.2017 г.

 11. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН (Протокол №110/30.01.2017 г.) да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д-р Марта Здравкова Сугарева за срок от една година, считано от 31.03.2017 г.

 12. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН (Протокол №110/30.01.2017 г.) да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Николай Димитров Тенев за срок от една година, считано от 26.03.2017 г.

 13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФИФ (Протокол №102/14.11.2016 г.) промяна в учебния план на МП „Социоанализа и междучовешки отношения“, като на мястото на избираемата дисциплина Модални логики на практиката и социоанализа да се изучава избираемата дисциплина Психиатрия и режими на субективиране.

  Промяната е постоянна и влиза в сила от учебната 2016/2017 година.

 14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №103/12.12.2016 г.) нови учебни планове на магистърската програма „Археология и археологическо културно наследство“ – за специалисти и неспециалисти, влизащи в сила от 2017/2018 учебна година.

 15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №103/12.12.2016 г.) учебен план на специалност „История и чужд език“ (редовно обучение), в направление 1.3. Педагогика на обучението по …, ОКС „Бакалавър“.

     Същата да бъде администрирана от катедра „История и археология“, като учебният план е съгласуван с Филологическия факултет.

 16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ (Протокол №104/16.01.2017 г.) от учебната 2017/2018 година да няма прием в МП „Управление на културното наследство“ от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, тъй като по същата МП не е бил осъществяван прием през учебните 2015/2016 и 2016/2017 година.

 17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №104/16.01.2017 г.) промени в учебните планове на специалностите „Етнология“ и „Социална антропология“, както следва:

 • еднократна промяна в учебния план на специалност „Социална антропология“, випуск 2016, като дисциплината Антропология на религиите от 2 семестър да се изучава през 4 семестър (учебната 2017/2018) със същия хорариум (30/15) и брой кредити (6);
 • еднократна промяна в учебния план на специалност „Етнология“, випуск 2015, като дисциплината Антропология на религиите от 4 семестър да се изучава през 6 семестър (учебната 2017/2018) със същия хорариум (30/15) и брой кредити (4).

 18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната приета от ФС на ФИФ (Протокол №104/16.01.2017 г.) постоянна промяна в учебния план на специалност „Социална антропология“ за учебните планове на випуски 2016, 2015, 2014 и 2013, 8 семестър: дисциплината Антропология на киберпространството  с хорариум 30/15 и брой кредити 3 се заменя с ИД със същия хорариум и кредити.

     Постоянната промяна влиза в сила от учебната 2016/2017 година.

 19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №104/16.01.2017 г.) нов учебен план на специалност „История“ – редовно и задочно обучение, влизащ в сила от учебната 2017/2018 година.

 20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №104/16.01.2017 г.) нов учебен план на специалност „Археология“ – редовно обучение, влизащ в сила от учебната 2017/2018 година.

 21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната приета от ФС на ФИФ (Протокол №104/16.01.2017 г.) еднократна промяна в учебния план на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“: на мястото на дисциплината Антропология на религиите – 2 част“ (хорариум 30/15, 4 кредита) в осми семестър да се изучава дисциплината Съвременни рискови общества – социологически анализ с хорариум 30/30, 5 кредита.

      Промяната е в сила за учебната 2016/2017 година.

 22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №107/16.03.2017 г.), както следва:

 • Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства при Националната агенция по оценяване и акредитация от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 2. История и археология;
 • Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 2. История и археология в едно с представената учебна документация.

 23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №107/16.03.2017 г.) постоянни промени в учебния план на магистърската програма „История и цивилизации на Стария и Новия свят“:

 • избираемата дисциплина Музейни структури и културен туризъм да се замени с Eвропейски културни политики за наследство без промяна в хорариума;
 • избираемата дисциплина Големите буржоазни революции и новият ред в Европа (в края на ХVІІІ – ХІХ в.) да се замени с История и теория на конституционализма (XVIII – XIX в.) без промяна в хорариума.

            Промяната влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

 24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №107/16.03.2017 г.) нов учебен план на специалност „Теология“ (редовно и задочно обучение), влизащ в сила от учебната 2017/2018 година и съобразен с НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, обн. в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година , приета с ПМС №289 от 07.11.2016 г.

 25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Химическия факултет с Протокол №186/31.01.2017 година такси за магистърски програми в Химическия факултет за учебната 2017/2018 година, както следва:

 

Наименование

Форма на обучение

Семестриална такса

Магистърска програма

Медицинска химия

задочно (2 семестъра)

800 лв.

Медицинска химия

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

800 лв.

Химия и екология

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Хранителна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

850 лв.

Компютърна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Учител по химия

задочно (2 семестъра)

400 лв.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Химическия факултет с Протокол №186/31.01.2017 година промени в учебния план на специалност „Компютърна химия“, влизащи в сила от учебната 2016/2017 г. и важащи за випуск 2015 година:

 • дисциплината Хемометрия от четвърти семестър с хорариум 30/0/30 се премества в пети семестър със запазване на хорариума и кредитите;
 • дисциплината Избираема дисциплина от пети семестър с хорариум 30/0/0 се премества в четвърти семестър със запазване на хорариума и кредитите.

 27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Химическия факултет с Протокол №186/31.01.2017 година еднократни промени в учебния план на специалност „Компютърна химия“, отнасящи се за випуск 2015 година:

 • дисциплината Бази данни и основи на програмирането от трети семестър се премества в четвърти семестър със запазване на хорариума и кредитите;
 • дисциплината Алгоритми и обектно-ориентирано програмиране от четвърти семестър се премества в пети семестър със запазване на хорариума и кредитите.

 28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет (Протоколи №189/25.01.2017 г. и №191/07.03.2017 г.) учебни планове на следните специалности:

 • „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“ – РО и ЗО, ОКС „Магистър“ по направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника;
 • „Телекомуникационни и информационни системи“ – РО и ЗО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ по направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника;
 • „Екоенергийни технологии“ – РО, ОКС „Бакалавър“ по направление 4.1. Физически науки;
 • „Компютърни и комуникационни системи“ – РО, ОКС „Бакалавър“ по направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника;
 • „Хардуерни и софтуерни системи“ – РО, ОКС „Бакалавър“ по направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

 29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет (Протоколи №189/25.01.2017 г. и №191/07.03.2017 г.) промяна в наименованието на специалност „Телематика“ за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в „Информационно и компютърно инженерство“, както и учебния план на специалността.

 30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава по предложение на ФС на Филологическия факултет (Протокол №193/06.02.2016 г.) следните нови специалности във Филологическия факултет за периода 2017/2021 година:

 • в рамките на специалността „Приложна лингвистика“: Английски език с португалски език, Английски език с чешки език, Английски език с полски език, Английски език със сръбски и хърватски език, Английски език с новогръцки език, Английски език с турски език, Френски език с португалски език;
 • в рамките на специалността „Лингвистика с бизнес администрация“: Английски език с чешки език, Английски език с полски език, Английски език със сръбски и хърватски език, Английски език с новогръцки език, Английски език с турски език;
 • в рамките на специалността „Лингвистика с маркетинг“: Английски език с чешки език, Английски език с полски език, Английски език със сръбски и хърватски език;
 • в рамките на специалността „Лингвистика с информационни технологии“: Английски език с чешки език, Английски език с полски език, Английски език със сръбски и хърватски език.

 31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава по предложение на ФС на Филологическия факултет (Протокол №193/06.02.2016 г.) следните промени в учебни планове:

   I. За специалност „Лингвистика с информационни технологии“:

 • дисциплината Бизнес умения (преговори, управление, лидерство) с хорариум 15 часа лекции в IV курс VII семестър отпада, като се замества с дисциплината Аутсорсинг на бизнес информационни услуги със същия хорариум в IV курс VIII семестър

  II. За специалност „Български език и новогръцки език“ в учебен план, влязъл в сила от 2016 година:

 • дисциплината Старогръцка литература с хорариум 60 часа лекции се преименува на Антична литература с хорариум 45 часа лекции и 15 часа упражнения, като се чете в I курс II семестър в поток със специалността „Българска филология“
 • дисциплината Антична и западноевропейска литература се преименува на Западноевропейска литература със същия хорариум, като се чете в поток със специалностите „Български език и чужд език“

 III. За специалностите „Лингвистика с бизнес администрация (английски език и испански език)“ и „Лингвистика с маркетинг (английски език и испански език)“, считано от учебната 2017/2018 година:

 • дисциплината Странознание на Испания от II курс IV семестър се премества в III курс V семестър

 IV. За специалностите „Лингвистика с информационни технологии“, „Лингвистика с бизнес администрация“ и „Лингвистика с маркетинг (с втори чужд език френски език)“, влизаща в сила от II семестър на учебната 2016/2017 година (включително и действащите учебни планове):

 • дисциплината Теория на превода в III курс VI семестър с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения се променя на Превод с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения

  V. За специалностите „Лингвистика с информационни технологии“, „Лингвистика с бизнес администрация“ и „Лингвистика с маркетинг (с втори чужд език руски език)“, влизащи в сила от II семестър на учебната 2016/2017 година:

 • дисциплината Странознание (Втори чужд език) във II курс IV семестър с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения да се премести в I курс II семестър на мястото на дисциплината Съвременен чужд език (Фонетика) със същия хорариум, която отпада
 • дисциплината Теория на превода (Втори чужд език) с хорариум 30 часа лекции се премества от III курс VI семестър във II курс IV семестър на мястото на дисциплината Странознание (Втори чужд език) със същия хорариум и брой кредити
 • на мястото на дисциплината Теория на превода (Втори чужд език) в III курс VI семестър с хорариум 30 часа лекции се въвежда дисциплината Съвременен чужд език (Синтаксис) със същия хорариум и брой кредити
 • названието на дисциплината Съвременен чужд език (Морфосинтаксис) с хорариум 60 часа (30 часа лекции и 30 часа упражнения) се променя на Съвременен чужд език (Морфология)

  VI. За специалност „Лингвистика с информационни технологии“, влизащи в сила от учебната 2017/2018 година:

 • дисциплината Иформационни технологии в хуманитаристиката се преименува на Информационни технологии и анализ на устната реч
 • дисциплината Машинен превод се преименува на Информационни технологии и превод
 • дисциплината Операционни системи се преименува на Информационни технологии и езиково обучение
 • дисциплината Дигитални езикови ресурси се преименува на Информационни технологии и автоматична обработка на естествените езици“.

 32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава по предложение на ФС на Филологическия факултет (Протокол №193/06.02.2016 г.) следните еднократни промени в учебни планове на магистърски програми:

    I. За магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация“ за учебната 2016/2017 година:

 • задължителната дисциплина Интеркултурни взаимодействия – въпроси и решения се заменя с Религии и религиозни конфликти с лектор доц. д-р Надя Чернева

   II. За магистърска програма „Методика на обучението по български език и литература (неспециалисти)“ за учебната 2016/2017 година:

 • двете избираеми езиковедски дисциплини от I курс II семестър се преместват в I курс I семестър, за да могат да се съчетаят с учебния план на магистърска програма „Актуална българистика“.

 33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава по предложение на ФС на Филологическия факултет (Протокол №193/06.02.2016 г.) следните еднократни промени в учебни планове:

    I. За специалност „Балканистика“:

 • дисциплината Увод в балканистиката от I курс II семестър на учебната 2016/2017 г. се отлага и изнася в I курс II семестър на учебната 2017/2018 година, като се слуша заедно от първи и втори курс спец. „Балканистика“

  II. За специалност „Български език и история“:

 • лекциите по дисциплината Историография с хорариум 10 часа лекции от втори семестър на учебната 2016/2017 година се преместват в първи семестър на учебната 2017/2018 година

 34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ФИСН (Протокол №110/30.01.2017 г.) учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Застраховане“.

 35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Актьорство за драматичен театър“, приета от ФС на ПФ с Протокол №5/21.02.2017 г.: дисциплината Пластични изкуства (Античност – Ренесанс) с хорариум 15-0-0, изучавана през първи семестър, да се прехвърли във втори семестър на първи курс.

 36. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ (Протокол №5/21.02.2017 г.) за откриване на обучение по магистърска програма „Приобщаващо образование“, задочна форма. Обучението ще се извършва след подписан договор с Московския държавен психолого-педагогически университет (МГППУ) от гр. Москва, Руска федерация.

 37. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №5/21.02.2017 г.) за организиране на кандидатстудентски курс за специалностите „Графичен дизайн с реклама“ (ОКС „Бакалавър“), „Графичен дизайн с реклама и мултимедия“ (ОКС „Магистър“) и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ (ОКС „Бакалавър“). Курсът да се проведе през втората половина на м. юни в рамките на 7 дни с обща цена от 300 лв. и място на провеждане 103 с.з. в Педагогическия факултет.

 38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на Факултета по математика и информатика (Протокол № 14 от 25.01.2017 г.), както следва:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2017/2018 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2017/2018 година.

 39. РЕШЕНИЕ: АС признава ОКС „Магистър“ по специалност „Медицина“ на Свантйе Петерсен (завършил Университет Шефилд, Великобритания) по препоръка на НАЦИД (писмо вх. №П-1283/22.12.2016 год.).

 40. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава:

 1. План за конкурсите и разпределение на средствата от субсидията за присъщата на ПУ „Паисий Хилендарски“ научноизследователска и художественотворческа дейност през 2017 г. (Приложение 1)
 2. ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научноизследователска дейност в ПУ „Паисий Хилендарски “ за 2017 г. съгласно Наредба на МОН (Обн. ДВ, бр. № 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (Приложение 2)
 3. УКАЗАНИЯ за подготовка на предложенията за финансиране на научноизследователски проекти за конкурс:
 • „Факултетни проекти“ (Приложение 3)
 • „Университетска база данни АЛУМНИ“ (Приложение 4)
 • „Млади учени и докторанти“ (Приложение 5)
 • „Студентски проекти“ (Приложение 6)
 • „Патенти“ (Приложение 7)
 • „Проекти за частично финансиране на научни и творчески форуми“ (Приложение 8)

     4. Карта за експертна оценка на проект към Фонд НИ при ПУ за конкурс:

 • „Факултетни проекти” (Приложение 9)
 • „Университетска база данни АЛУМНИ“ (Приложение 10)
 • „Млади учени и докторанти” (Приложение 11)
 • „Студентски проекти“ (Приложение 12)
 • „Патенти“ (Приложение 13)
 • „Проекти за частично финансиране на научни и творчески форуми“ (Приложение 14)

 41. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Управителния съвет на Поделение „Научна и приложна дейност“ при ПУ (Протокол №4/14.12.2016 г.) за редуциране на списъчния състав на поделението, както следва

 • Проф. д-р Станимир Стоянов от Факултета по математика и информатика да бъде освободен като член на УС на НПД при ПУ.
 • Гл. ас. д-р Димитър Деков от Юридическия факултет да бъде освободен като член на УС на НПД при ПУ и да бъде заменен от доц. д-р Петя Неделева.

 42. РЕШЕНИЕ: АС приема актуализираните:

 • Правилник за устройството и дейността на Университетската библиотека при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
 • Правила за обслужване на читателите в Университетската библиотека при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

 43. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на ФИФ от Университетската комисия по оценяване и акредитация.

 44. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава състав на Комисия по етика и академично единство към ПУ „Паисий Хилендарски“, както следва:

 

Звено

Представител

ФИСН

доц. д-р Маргарита Русева

ФилФ

доц. д-р Димитър Кръстев

ПФ

доц. д-р Елена Събева

ХФ

проф. дхн Пламен Пенчев

ФИФ

гл. ас. д-р Мартина Минева

ФзФ

гл. ас. д-р Анелия Дакова

БФ

проф. д-р Галина Якубян

ФМИ

доц. д-р Боян Златанов

ЮФ

гл. ас. д-р Георги Ганчев

Филиал Кърджали

доц. д-р Елисавета Семерджиева

Филиал Смолян

доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева

 

  

Вярно с оригинала:                                                               ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                    (Мария Зайкова)

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 28 Април 2017
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол