web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2016 г. » Решения на Академичния съвет от 16.05.2016 г.

Решения на Академичния съвет от 16.05.2016 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 16.05.2016 година

     (Протокол  №10)     

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава:
 1. Приемът на студенти на основание чл. 9, ал. 3, т.6, буква „б“ срещу заплащане да става по специалности по низходящ ред на бала, без разделение на квоти за мъже и жени.
 2. Приетите и записани за студенти на основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ срещу заплащане продължават и завършват записаната специалност при условията и реда, по които са приети (т.е. срещу заплащане).
 3. Приетите и записани за студенти на основание чл. 21, ал. 2 и 3 (в съответствие с капацитета на Университета и професионалните направления) срещу заплащане (т.нар. платено обучение) продължават и завършват записаната специалност при условията и реда, по които са приети (т.е. срещу заплащане).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните административни такси за изготвяне на анотиран учебен план (на български език):
 • 300 лева – за учебни планове, по които е провеждано обучение до 5 години преди датата на заявлението;
 • 500 лева – за учебни планове, по които е провеждано обучение над 5 години преди датата на заявлението.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава участието на ПУ „Паисий Хилендарски“ като учредител на Сдружение „Аграрно-технологичен иновационен клъстер Евмолпия“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава във връзка с разпределяне на средствата от субсидията за присъщата на ПУ „Паисий Хилендарски“ научноизследователска дейност за 2016 година, както следва:
 1. План за Конкурсите и разпределение на средствата от субсидията за присъщата на ПУ „Паисий Хилендарски“ научноизследователска дейност за 2016 година (Приложение 1).
 2. Правила за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор (Приложение 2).
 3. Формуляр за кандидатстване по конкурс „Проекти за публикации“ 2016 г. (Приложение 3).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ЮФ (Протокол №45/04.05.2016 г.) да не бъдат прекратявани трудовите договори на следните преподаватели:
 • проф. д.ю.н. Цветана Николаева Каменова – за учебната 2016/2017 година,
 • проф. д-р Жасмин Николова Попова – за учебната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ХФ (Протокол №180/10.05.2016 г.) да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Елена Георгиева Хорозова за срок от 1 година, считано от 07.09.2016 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Факултета по математика и информатика (Протокол №7/27.04.2016 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Кирил Христов Коликов за срок от една година, считано от 29.08.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Факултета по математика и информатика (Протокол №7/27.04.2016 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Неделчо Велев Милев за срок от една година, считано от 11.11.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Факултета по математика и информатика (Протокол №7/27.04.2016 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Андрей Иванов Захариев за срок от една година, считано от 06.12.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №184/09.05.2016 г.) проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната 2016/2017 година, считано от 01.09.2016 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №184/09.05.2016 г.) проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев да бъде избран за гост-преподавател с код НКП: 2311 в Катедрата по романистика и германистика за академичната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №184/09.05.2016 г.) да бъде продължен трудовият договор на лектора по полски език д-р Йоанна Млечко с една година, считано от 01.07.2016 г.

           

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №184/09.05.2016 г.) да бъде продължен трудовият договор на лектора по сръбски език ас. Дарка Хербез с една година, считано от 01.09.2016 г.

                                                                                                                                        

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №184/09.05.2016 г.) да бъде запазен лекторатът към ÖeAD (Австрийска служба за академичен обмен) и да бъде продължен трудовият договор с австрийския лектор маг. Тобиас Фок до края на академичната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №184/09.05.2016 г.) да бъде запазен италианският лекторат и да бъде продължен трудовият договор с италианския лектор д-р Роберто Адинолфи до края на академичната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет с Протокол №183/27.04.2016 г. учебни планове на следните специалности:
 1. „Телекомуникационни и информационни системи”, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационни и компютърни техники;
 2. „Телекомуникации с мениджмънт”, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационни и компютърни техники;
 3. „Физика и математика”, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...
 4. актуализирания учебен план на „Физика и астрономия”, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… .

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Химическия факултет с Протокол №180/10.05.2016 година такси за магистърски програми и допълнителни квалификации в Химическия факултет за учебната 2016/2017 година, както следва:

 

Наименование

Форма на обучение

Семестриална такса

Магистърска програма

Медицинска химия

задочно (2 семестъра)

800 лв.

Медицинска химия

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

800 лв.

Химия и екология

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

800 лв.

700 лв.

Хранителна химия

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

800 лв.

650 лв.

Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

850 лв.

Компютърна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Учител по химия

задочно (2 семестъра)

400 лв.

Допълнителни квалификации

Високоефективна течна хроматография

задочно (1 семестър)

700 лв.

Учител по химия

редовно (3 семестъра)

задочно (3 семестъра)

200 лв.

150 лв.

Учител по химия

за неспециалисти

задочно (3 семестъра)

300 лв.

Учител по “Човекът и природата”

задочно (2 семестъра)

400 лв.

Допълнителни и следдипломни квалификации стартират при сформиране на група от минимум 7 броя кандидати

Краткосрочни курсове

Курс “Активно обучение по природни науки”

- когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 5 учебни часа

20 лв.

- когато курсът се провежда в други градове – 5 учебни часа.

25 лв.

Курс “Рефлексия и обучение по природни науки”

- когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 4 учебни часа

20 лв.

- когато курсът се провежда в други градове – 4 учебни часа.

25 лв.

Курс “Екологично възпитание чрез обучението по природни науки”

- когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 5 учебни часа

25 лв.

- когато курсът се провежда в други градове – 5 учебни часа.

30 лв.

Курс “Базова статистика и метрология в химичния анализ”

8 часа

120 лв.

 

Курс “Вътрешно-лабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи”.

8 часа

120 лв.

 

Курс “Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи”

8 часа

120 лв.

 

Курс “Газова и течна хроматография”

25 часа

250 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на краткосрочни квалификационни курсове, предложени от ФС на ХФ с Протокол №180/10.05.2016 г., както следва:
 • “Пламъков атомно-абсорбционен спектрален анализ (FAAS), аналитични характеристики и приложения”;
 • “Електротермичен атомно-абсорбционен спектрален анализ (ETAAS), аналитични характеристики и приложения”;
 • “Оптико емисионен анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), аналитични характеристики и приложения”;
 • “Приложение на масспектрометричния анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)”.

Курсовете са с продължителност 24 часа, такса 360 лв. и завършват с издаване на сертификат.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. актуализирани списъци с избираеми и факултативни дисциплини, както и промените в учебните планове, предложени от Филиала на ПУ в град Смолян.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. актуализиран учебен план на специалност „Френска филология“ със следните промени от техническо естество:
 • І курс  І семестър

Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава”

Латински език – т.о. се променя в „продължава”

 • І курс ІІ семестър

Физическо възпитание – т.о. се променя в „продължава” с 0 кр.

 • ІІ курс ІІІ семестър

Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава”

Физическо възпитание – т.о. се променя в „продължава” с 0 кр.

 • ІІ курс ІVсеместър

Съвременен френски език (Морфология) - т.о. се променя в „продължава”

 • ІІІ курс V семестър

Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава”

 • ІІІ курс VІ семестър

Съвременен френски език (Синтаксис) - т.о. се променя в „продължава”

 • ІVкурс VІІ семестър

Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава”

 • ІVкурс VІІІ семестър

Факултативна дисциплина 4 – Интензивни методи за обучение по чужд език се променя в Теория и практика на дидактическите тестове по чужд език.

           

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. промяна в учебните планове на специалностите „Руска филология“, „Френска филология“, „Английска филология“, „Приложна лингвистика“, „Лигвистика с бизнес администрация“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с инфорамционни технологии“, както следва: в учебните планове да бъдат включени избираемите дисциплини Българския свят в концепти и идеи и Българска литература и етнокултура, конкуриращи се помежду си, в VI семестър III курс, с хорариум 30 часа лекции, завършващи с текуща оценка.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. промени в учебните планове на специалностите „Български език и корейски език“ и „Приложна лингвистика (английски език и корейски език)“, както следва:

       1. Дисциплината Съвременен корейски език (морфология) с хорариум 30 часа лекции в V семестър III курс да бъде заменена с Подготовка за сертификат (topic) – 30 часа семинарни занятия и в двете специалности.

       2. Дисциплината Корейска литература (19-и век) с хорариум 15 часа лекции и 15 часа семинарни занятия в V семестър III курс да бъде заменена с дисциплината Корейска литература (20-и век) с хорариум 30 часа лекции и 15 часа упражнения в специалност „Български език и корейски език“.

       3. В VII и VIII семестър на IV курс дисциплината Корейска литература (20-и век) отпада.

       4. Дисциплината Фонетика на корейския език в специалност „Приложна лингвистика“ да бъде преместена от III семестър II курс в II семестър I курс, влизайки в поток със специалност „Български език и корейски език“.

           

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. еднократна промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с информационни технологии“: дисциплината Информационни технологии в ономастиката от II семестър на III курс да бъде преместена в I семестър на IV курс поради софтуерен проблем със системата ОНОМА СОФТ, с която работят студентите.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. промяна в учебния план на специалност „Балканистика“, която да влезе в сила от учебната 2015/2016 година: дисциплината Втори балкански език в X семестър на V курс, водена от хоноруван преподавател, да се трансформира в Практикум по субтитриране (новогръцки език), която да се води от щатен преподавател. Хорариумът от 30 часа упражнения и броят кредити (3) се запазват непроменени.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. промяна в регламента за прием в магистърска програма „Английски език и методика за РЧЕО“: от академичната 2016/2017 година приемът в програмата да се разшири със студенти, завършили професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по... (езици) и 2.1. Филология (с учителска правоспособност).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. промени в семестриалните такси на магистърските програми в Катедрата по английска филология:
 • Лингвистика и превод (р.о., 2 семестъра) – от 500.00 лева на 550.00 лева на семестър.
 • Превод и бизнес комуникация (р.о., 2 семестъра) – от 500.00 лева на 550.00 лева на семестър.
 • Language and Linguistics (р.о., 2 семестъра) – от 500.00 лева на 550.00 лева на семестър.
 • Английски език и методика (з.о., 4 семестъра) – от 375.00 лева на 400.00 лева на семестър.
 • Английски език и методика за РЧЕО (з.о., 3 семестъра) – от 375.00 лева на 400.00 лева на семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. коригирани учебни планове на следните редовни магистърски програми към Катедрата по английска филология:
 1. Лингвистика и превод;
 2. Превод и бизнес комуникация;
 3. Language and Linguistics.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. промяна: в учебните планове на специалностите „Приложна лингвистика“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с информационни технологии“ да бъдат включени 30 часа упражнения по СБЕ с практикум по Езикова култура.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Филологическия факултет с Протокол №184/09.05.2016 г. промени в учебни планове, както следва:
  1. В учебните планове на специалностите „Български език и чужд език“, „Приложна лингвистика“, „Лингвистика с информационни технологии“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с бизнес администрация“ от следващата учебна година общият брой часове по Практически чужд език (първи) да се унифицира на 720 часа – по 90 часа всеки семестър.
  2. В учебните планове на специалностите „Приложна лингвистика“, „Лингвистика с информационни технологии“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с бизнес администрация“ от следващата учебна година общият брой часове по Практически чужд език (втори) да се унифицира на 750 часа, като през първия и втория семестър те са по 105 часа, а в останалите – по 90 часа.
  3. Всички учебни планове на специалностите по направление Педагогика на обучението по... (Български език и чужд език) да се приравнят в рамките на двата на езика по сега съществуващия базов план.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. нов учебен план на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“, който влиза в сила от учебната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. нов учебен план на бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, който влиза в сила от учебната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. учебен план на новата магистърска програма „Изследователски методи в социологията и маркетинга“ за учебната 2016/2017 г., с координатор гл. ас. д-р Светослав Славов. Програмата ще се провежда в два семестъра. Приемът в магистърската програма ще се осъществява два пъти годишно: есенно/зимен семестър (октомври) и пролетно/летен семестър (февруари).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. промени в учебния план на магистърската програма „Археология и археологическо културно наследство” (за неспециалисти), както следва:

      1. В I курс І семестър:

 • Въвежда дисциплината Археологическа документация с хорариум 15/15.
 • Хорариумът на дисциплината Антична археология – І ч. от 45/0 се намалява на 30/0.
 • Хорариумът на дисциплината Средновековна българска археология – І ч. от 45/0 се намалява на 30/0.

      2. В I курс ІI семестър:

 • Въвежда се дисциплината Теренна археологическа практика с хорариум 0/60.
 • Хорариумът на дисциплината Антична археология – ІІ ч. от 45/0 се намалява на 30/0.
 • Хорариумът на дисциплината Средновековна българска археология – ІІ ч. от 45/0 се намалява на 30/0.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. учебни планове на новата магистърска програма „Обучението по история и цивилизация“ за специалисти (два семестъра) и за неспециалисти (четири семестъра).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. промени в учебните планове на магистърските програми, както следва:

    I. „Българската история в балкански и европейски контекст” (специалисти)

Първи семестър

 1. Учебната дисциплина Българският иредентизъм (1878 – 1918) от избираема става задължителна;
 2. Към избираемите учебни дисциплини се добавя Жените в пурпур (византийските императрици);

Втори семестър

 1. Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина Електронен документооборот – европейски опит и българска практика;
 2. От задължителна учебната дисциплина Динамика на елитите в Югоизточна Европа става избираема;

Промяната влиза в сила от учебната 2016/2017 г.

   II. „Българската история в балкански и европейски контекст” (неспециалисти)

Втори семестър

 1. Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина Електронен документооборот – европейски опит и българска практика;
 2. Към избираемите учебни дисциплини се прибавя Жените в пурпур (византийските императрици);

Трети семестър

 1. Учебната дисциплина Българският иредентизъм (1878 – 1918) от избираема става задължителна;
 2. Към избираемите учебни дисциплини се добавя Жените в пурпур (византийските императрици);

Промяната влиза в сила от учебната 2016/2017 г.

   III.  „ Дипломация и международни отношения”

Трети семестър

 1. Учебната дисциплина Етносите на Балканите от избираема става задължителна, а отпада учебната дисциплина Музейни структури и етнокултурни идентичности.

Промяната влиза в сила от учебната 2016/2017 г.

   IV. „ Архивистика и документалистика. Защита на информацията”

Втори семестър

 1. Учебната дисциплина Електронен документооборот – европейски опит и българска практика се премества от ІІІ във ІІ семестър;
 2. Учебната дисциплина Европейската дипломация и Балканите (1878 – 1944) от избираема става задължителна на мястото на Динамика на елитите в ЮИЕвропа.

Трети семестър

 1. Учебната дисциплина Документи и архиви в съвременното информационно и гражданско общество от втори се премества в трети семестър;
 2. Учебната дисциплина Балкански проекции в модерната европейска история от избираема става задължителна и се мести от втори в първи семестър на мястото на Музейни структури и етнокултурни идентичности.

Промените влизат в сила от учебната 2016/2017 г.

     V. „Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции”

            Няма промени.

Няма промени в общия хорариум и кредити!

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. учебен план за получаване на допълнителна професионална квалификация „Учител по история“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №99/09.05.2016 г. магистърски програми и такси за учебната 2015/2016 г., както следва:
 1. „Управление на иновациите и изследователската дейност“; срок на обучение 3 семестъра; такса – 1900 лева, разпределена, както следва: за 1 и 2 семестър – по 700 лв. на семестър, 3 семестър – 500 лв. на семестър; приемът в магистърската програма се осъществява два пъти годишно: есенно/зимен семестър (октомври) и пролетно/летен семестър (февруари);
 2. „Изследователски методи в социологията и маркетинга“; срок на обучение 2 семестъра; такса – 1600 лева, разпределена, както следва: за 1 и 2 семестър – по 800 лв. на семестър; приемът в магистърската програма се осъществява два пъти годишно: есенно/зимен семестър (октомври) и пролетно/летен семестър (февруари);
 3. „Социоанализа и междучовешки отношения“; срок на обучение – 2 семестъра (за специалисти) /  4 семестъра (за неспециалисти), такса 650 лв. на семестър;
 4. „Биополитика и обществено здраве“; срок на обучение – 2 семестъра (за специалисти) / 4 семестъра (за неспециалисти), такса 650 лв. на семестър;
 5. „Българската история в балкански и европейски контекст“; срок на обучение: за специалисти – 2 семестъра, такса 834,40 лв. на семестър; за неспециалисти 3 семестъра, такса 834,40 лв. на семестър;
 6. „Архивистика и документалистика. Защита на информацията“; срок на обучение 4 семестъра, такса 834,40 лв. на семестър;
 7. „Дипломация и международни отношения“; срок на обучение 4 семестъра, такса 590 лв. на семестър;
 8. „Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции“; срок на обучение 4 семестъра, такса 834,40 лв. на семестър;
 9. „Археология и археологическо културно наследство“ (за специалисти), срок на обучение 2 семестъра, такса 834,40 лв. на семестър;
 10. „История и цивилизации на Стария и Новия свят“ (за специалисти); срок на обучение 2 семестъра, такса по такса по 834,40 лв. на семестър;
 11. „Обучението по история и цивилизация“; за специалисти: срок на обучение 2 семестъра, такса по 590 лв. на семестър; за неспециалисти: 4 семестъра, такса 590,00 лв. на семестър.
 12. „Медии, общество, култура (Журналистика, реклама, PR)“; срок на обучение 4 семестъра, семестриалната такса е 650 лв. на семестър.
 13. „Етнология (общности, идентичности, култура)“; срок на обучение 2 семестъра, семестриалната такса е 650 лв. на семестър;
 14. „Управление на културното наследство“; срок на обучение 3 семестъра; семестриалната такса е 650 лв. на семестър;
 15. „Културен туризъм и културно проектиране“; срок на обучение 2 семестъра за специалисти и 4 за неспециалисти; семестриалната такса е 650 лв. на семестър;
 16. „Социална медиация и комуникация“; срок на обучение 2 семестъра; семестриалната такса е 650 лв. на семестър;
 17. „Културен мениджмънт“; срок на обучение 4 семестъра; семестриалната такса е 650 лв. на семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на ФМИ (Протокол №8/11.05.2016 г.) семестриални и редуцирани такси за платените форми на обучение за учебната 2016/2017 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Софтуерни технологии“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 790 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 790 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 690 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 490 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 490 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“ във ФМИ на ПУ). Две такси по 270 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация „Учител по информатика и информационни технологии“ във ФМИ на ПУ). Две такси по 270 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 270 лв.
 • за провеждане на 80-часов курс – 500 лв.

4) РЕДУЦИРАНИ ТАКСИ ПРИ ПРИЕМ В ДВУГОДИШНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии“ (2 г.) от професионално направление 6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв.за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 345 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.)от професионално направление3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 395 лв. за учебната 2016/2017 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия с Протокол №215/10.05.2016 г. промени в учебния план на магистърска програма „Лечебни и етерични растения“ за специалисти и неспециалисти, който да влезе в сила от учебната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия с Протокол №215/10.05.2016 г. магистърски програми и семестриални такси за обучение на студенти в Биологическия факултет през учебната 2015/2016 година:

 

Магистърска

програма

Направление

Форма на обучение

Срок на

обучение

Семестри-ална такса

1.

Антропология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

 650 лв.

2.

Биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

600 лв.

3.

Биоинформатика

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

790 лв.

4.

Биодиагностика

специалисти

редовно

1 година,

2 семестъра

 990 лв.

5.

Биология  и психология на развитието

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

700 лв.

6.

Биология  и психология на развитието

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

700 лв.

7.

Биоразнообразие, екология

и консервация

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

8.

Биоразнообразие, екология

и консервация

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

9.

Биотехнологична микробиология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

10.

Биофармацевтична

биохимия

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

11.

Генетика

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

910 лв.

12.

Биологично образование

специалисти, с

педагогическа квалификация

редовно

1 година, 

2 семестъра

550 лв.

13.

Екология, управление и

контрол на околната среда

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

    750 лв.

14.

Екология, управление и

контрол на околната среда

неспециалисти

редовно

2 години, 

4 семестъра

    750 лв.

15.

Екология и опазване на екосистемите

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

16.

Екология и опазване на екосистемите

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

17.

Екология на селищни системи

специалисти, за нуждите на филиал гр. Кърджали

редовно

1 година, 

2 семестъра

600 лв.

18.

Лечебни и етерични

растения

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

750 лв.

19.

Лечебни и етерични

растения

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

750 лв.

20.

Медицинска биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

800 лв.

21.

Медицинска биология

неспециалисти

редовно

2 години,

4 семестъра

800 лв.

22.

Молекулярна биология и биотехнология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

790 лв.

23.

Микробиологичен контрол

и безопасност на храни

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

24.

Паразитология  

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

850 лв.

25.

Репродуктивна биология

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

950 лв.

26.

Учител по биология

специалисти, без педагогическа квалификация

редовно

1 година, 

2 семестъра

550 лв.

27.

Управление на иновациите

и биоиндустриите

специалисти

редовно

1 година, 

2 семестъра

900 лв.

 

 

Допълнителна професионална квалификация

1.

Учител по биология

Задочно обучение

1 година,

2 семестъра

400 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия с Протокол №215/10.05.2016 г. актуализирани в съответствие с НЕДИ за придобиване на висше образование с професионална квалификация „Учител“ учебни планове за ОКС „Бакалавър“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, на специалности „Биология и химия“ и „Биология и английски език“ за І курс, считано от учебната 2016/2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава квалификационната характеристика и учебния план на магистърската програма „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“, приети от ФС на ФИСН с Протокол №104/25.04.2016 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №9/26.04.2016 г.) и утвърждава за учебната 2016/2017 г. обучение и учебни планове по т. 24. и 37. на магистърски програми, както следва:

      1. „Образователен мениджмънт“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;

      2. „Мениджмънт на социално-педагогическата работа“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;

      3. „Социално-педагогическа работа с правонарушители” – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.;

      4. „Комуникативни нарушения на развитието“ – задочно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 550 лв. и редовно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.;

      5. „Приобщаващо образование“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 400 лв.;

      6. “Специална педагогика – ресурсен учител” – задочно обучение, 4 семестъра, с такса на семестър 400 лв.;

      7. „Училищна педагогика” – 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 600 лв.;

      8. „Социално-образователна работа с лица с увреждания” – задочно обучение, 4 семестъра, с такса за семестър 550 лв.;

      9. „Училищна педагогика – Учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение”, задочно обучение. Обучението ще се извършва по проект в Еразъм плюс, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика, Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08) A New Way for New Talents in Teaching /Нови пътеки към учителската професия/ с участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация „Заедно в час“;

     10. „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

     11. „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, държавна поръчка;

     12. „Училищна психология” за филиала в град Смолян – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

     13. „Психология на управлението” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

     14. „Психология на управлението” – 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, държавна поръчка;

     15. „Приложна психология“ – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

     16. „Приложна психология“ – 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, държавна поръчка;

     17. „Позитивна психология“ – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

     18. „Мениджмънт на социалните организации” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;

    19. „Социален мениджмънт и социално предприемачество” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;

    20. „Превантивна педагогика“, задочно обучение, 3 семестъра – за бакалаври с диплома за завършена ОКС „бакалавър“, такса за обучение: 500 лв. на семестър;

    21. „Иновационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ“ , задочно обучение; срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика, такса за обучение: 500 лв. на семестър

    22. „Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за предучилищно образование“;

Срок на обучение – неспециалисти: 3 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика Такса за обучение: 500 лв. на семестър;

- 3 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика Такса за обучение: 750 лв. на семестър. Срок на обучение за специалисти: – 2 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Такса за обучение: 500 лв. на семестър;

- 2 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС „бакалавър“ от специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Такса за обучение: 750 лв. на семестър;

 1. „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и началния етап на СОУ“. Срок на обучение: – 4 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика, такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 2. Учебен план и обучение по магистърска програма „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика”, задочно обучение, за учебната 2016/2017 г.: - 2 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 3. „Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ“, задочно обучение – 4 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика, такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 4. „Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст“, задочно обучение. Срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика, такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 5. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение, 5 семестъра – за неспециалисти, такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 6. „Начална училищна педагогика и чужд език“, задочно обучение, 4 семестъра – за бакалаври от направления: Филология (с английски език) и Педагогика на обучението по ... (с английски език), такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 7. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, след ОКС „Професионален бакалавър”, задочно обучение. Срок на обучение: 4 семестъра – за професионални бакалаври от направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив и на територията на филиал „Любен Каравелов” на ПУ, гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 8. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, след ОКС „бакалавър”, задочно обучение. Срок на обучение: 3 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на Филиал „Любен Каравелов” в гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 500 лв. на семестър;
 9. „Начална училищна педагогика /неспециалисти/“, задочно обучение. Обучението ще се извършва по проект в Еразъм плюс, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика,Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08) A New Way for New Talents in Teaching /Нови пътеки към учителската професия/ с участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация „Заедно в час“;
 10. „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СОУ” – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
 11. „Ръководство на вокални и инструментални състави“ – 3 семестъра за специалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.;
 12. „Музикално изпълнителско изкуство” – 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, 2 семестъра за специалисти – задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;
 13. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.;
 14. „Спорт в училище” – редовно обучение в два семестъра и семестриална такса – 500 лв. за специалисти, магистърска програма „Спорт в училище” – редовно обучение в четири семестъра и семестриална такса – 500 лв. за неспециалисти;
 15. Учебен план и обучение по магистърска програма „Управление на приобщаващото образование“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №9/26.04.2016 г.) и утвърждава обучение и учебни планове по т. 8., 9., 11., 16. и 17. по следните допълнителни квалификации, курсове и специализации за учебната 2016/17 година:

     1. Допълнителна квалификация “Педагогика на лица с умствена изостаналост” – 1 година, задочно обучение, 2 такси по 500 лв.

     2. Допълнителна квалификация “Логопедия” – 2 години, задочно обучение, 4 такси по 500 лв.

     3. Допълнителна квалификация “Слухово-речева рехабилитация” – срок на обучение – 1 година, задочно (индивидуално) обучение, 2 такси по 500 лв.

     4. Допълнителна професионална квалификация „учител” по учебен предмет за участници с висше образование след завършена ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър” без придобита професионална квалификация „учител”, обучение – индивидуално-задочно, срок на обучение 12 месеца, 2 такси по 600 лв.

     5. Допълнителна професионална квалификация „учител” по учебен предмет за участници с висше образование след завършена ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър” без придобита професионална квалификация „учител, обучение – групово-задочно, срок на обучение 12 месеца, 2 такси по 500 лв.

     6. Допълнителна професионална квалификация „Учител по английски език”, групово обучение, 1 година, с една такса от 500 лв. и втора такса от 330 лв.

     7. Допълнителна квалификация „Ресурсен учител“ – 1 година, задочно обучение, 2 такси по 500 лв.

     8. Допълнителна професионална квалификация „Управление на образованието“ – 1 година, задочно обучение, 2 такси по 500 лв.

     9. Допълнителна професионална квалификация „Технологичен мениджър в училище“ – 1 година, задочно , 2 такси по 500 лв.

    10. Специализация „Съдебна психология“ – 2 семестъра, задочно обучение, такса за семестър 500 лв.

    11. Специализация „Консултативна психология“ – 2 семестъра за специалисти и 3 семестъра за неспециалисти, задочно обучение, такса за семестър 750 лв.

    12. Допълнителна квалификация по „Предучилищна педагогика” с квалификация педагог – детски учител, с форма на обучение – индивидуална и групова, семестриална такса за индивидуално обучение от 450 лв., а за групово обучение от 500 лв., срок на обучение от 1 год. и 6 мес., в три семестъра. Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека.

    13. Обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиала в гр. Кърджали към специалност „Предучилищна педагогика” (допълнителна квалификация), задочно обучение, срок на обучение 1,5 години, квалификация – педагог – детски учител, за учебната 2016/2017 г. Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека. Такса за обучение: 500 лв. на семестър.

    14. Професионална квалификация „Помощник-възпитател“, като обучението е в 2 семестъра, а таксата на обучение е:

 • за работещи в детска градина и курса се провежда в Университета  – 150 лв.;
 • за работещи в детска градина, а курса се провежда извън Университета – 180 лв.;
 • за не работещи в детска градина и курса се провежда в Университета – 180 лв
 1. Провеждането на обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиала в гр. Кърджали на специалност „Начална училищна педагогика” /Допълнителна квалификация/, задочно обучение, срок на обучение 1,5 години, квалификация – педагог – начален учител, за учебната 2016/2017 г. Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека. Такса за обучение: 500 лв. на семестър.
 2. Допълнителна професионална квалификация „Управление и консултиране в образованието и социално-педагогическите дейности“ – 1 година, задочно , 2 такси по 650 лв.
 3. Допълнителна професионална квалификация „Управление на приобщаващото образование“ – 1 година, задочно, 2 такси по 500 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №9/26.04.2016 г.) и утвърждава промени в учебни планове на специалности в Педагогическия факултет, както следва:

      1. Въвеждането на дисциплини в спец. „Джаз и поп изпълнителско изкуство“, влизащи в сила от 2016/2017 учебна година, а именно:

 • ИД II част „Скали и акорди в джаз и поп музиката“ с хорариум 0+0+30, II курс, IV сем.;
 • ИД V част „Работа в звукозаписно студио“ – с хорариум 0+0+30, IVкурс, VII сем.;
 • ФД II част „Технологии за студиен звукозапис - I част“ – с хорариум 30+0+0, IVкурс, VII сем.;
 • ФД III част „Технологии за студиен звукозапис - II част“ – с хорариум 30+0+0, IVкурс, VIII сем.
 1. Промяна в хорариума на дисциплина „Маркетинг“, спец. „Педагогика на обучението по бит и технологии“ – от 15+0+15 да бъде заменено с 30+0+0.
 2. Промени в учебните планове на специалност „Специална педагогика“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Специална педагогика – ресурсен учител“ ОКС „магистър“, които да влязат в сила за всички курсове на учебната 2016/2017 година:

За специалност „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър:

 • Учебната дисциплина – ИД „Хиперактивност“ IV част, в 3 курс се променя като наименование в ИД IV част „Поведенчески и емоционални разстройства“.
 • Учебната дисциплина ИД „Генерализирани разстройства на развитието“ IV част, в 3 курс се променя като наименование в ИД IV част „Разстройства от аутистичния спектър“.
 • Учебната дисциплина „Организация и управление на специалните училища“ в 7 семестър се променя като наименование в „Организация и управление на специалните училища и РЦПОДУСОП“.
 • Учебната дисциплина „Диагностика на аномалното развитие“ в 6 семестър се променя като наименование в „Диагностика на атипичното развитие“.
 • Учебната дисциплина „Социална компетентност при хора с увреждания“ ИД V част преминава в ИД II част.
 • Учебната дисциплина „Практикум за формиране на комуникативни умения“ ИД III част в 6 семестър се променя като наименование в „Социални и комуникативни умения в специалната педагогика“.
 • Учебната дисциплина „Обща патология“ в 4 семестър се променя като наименование в „Благополучие при лица със СОП“.
 • Учебната дисциплина „Специална психология“ от 4 семестър преминава в 3 семестър, а учебната дисциплина „Психодиагностика“ от 3 семестър преминава в 4 семестър. Двете учебни дисциплини запазват хорариум и кредити.

Запазват се хорариумите, кредитите и самостоятелната подготовка на дисциплините.

За специалност „Специална педагогика – ресурсен учител“, ОКС „Магистър“:

 • Във втори семестър наименованието на учебната дисциплина „Особености на обучението при деца/ученици с обучителни трудности“ се променя на „Особености на обучението при деца/ученици със специфични нарушения на способностите за учене“.
 • Във втори семестър наименованието на учебната дисциплина „Особености на обучението при деца/ученици с генерализирани разстройства“ се променя на „Особености на обучението при деца/ученици с разстройства от аутистичния спектър“.
 • В трети семестър наименованието на учебната дисциплина „Особености на обучението при деца/ученици с хиперактивност“ се променя на „Особености на обучението при деца/ученици с емоционални и поведенчески разстройства“.

Запазват се хорариумите, кредитите и самостоятелната подготовка на дисциплините.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава закриването на Студентското общежитие и Студентския стол поради отпаднала необходимост от временно задоволяване на жилищни нужди и столово хранене на студентите от Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в град Смолян, считано от учебната 2016/2017 г.

  

 

Вярно с оригинала:                                                               ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                    (Мария Зайкова)

 

Последна промяна на 06 Юли 2016
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg