Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Обн., ДВ бр. 99 от 09.11.2004, приета с Постановление № 292 на Министерския съвет от 02.11.2004

Раздел I. Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република България.
(2) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.
(3) При дистанционната форма на обучение се използват аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.
Чл. 2. (1) Дистанционно обучение може да се организира само от висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование и получили програмна акредитация по съответното професионално направление, специалност от регулираните професии или научна специалност. Дистанционната форма на обучение се оценява по критерии, разработени от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование.
(2) Висшите училища могат да организират дистанционна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "специалист по ...", "бакалавър" и "магистър" и на образователна и научна степен "доктор", както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование.
(3) Висшите училища разработват програми за дистанционна форма на обучение за хора със специални образователни потребности.
Чл. 3. (1) Приемането на студенти и докторанти в дистанционната форма на обучение се извършва в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование.
(2) Приемът в дистанционната форма на обучение се осъществява съгласно държавните изисквания за приемане на студенти и докторанти.
Чл. 4. Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.

Раздел II. Организация на дистанционното обучение
Чл. 5. Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се уреждат в правилниците за дейността на висшите училища в съответствие с наредбата.
Чл. 6. (1) Дейността по планирането, организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се осъществява чрез специално създадено обслужващо звено на висшето училище - Център за дистанционно обучение.
(2) Центърът за дистанционно обучение осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението.
(3) Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява от основното звено, провеждащо съответното обучение.
Чл. 7. Дистанционната форма на обучение се организира и провежда от екип, който включва:
1. научно-преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл. 48 и 52 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "специалист", приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2002 г.; попр., бр. 85 от 2002 г.; доп., бр. 79 от 2003 г.);
2. администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите;
3. технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за осигуряването на безпрепятствена комуникация.
Чл. 8. (1) Дистанционната форма на обучение се организира въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението, и Центъра за дистанционно обучение.
(2) Учебната документация обхваща определената в чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование задължителна учебна документация, както и списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението, справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси, списък на техническите и комуникационните средства, система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури, и система за контрол на качеството на обучението.
Чл. 9. (1) Учебните материали и ресурси за самоподготовка, използвани в дистанционната форма на обучение по дадена специалност, осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма и се разработват по методика, която съответства на спецификата на специалността.
(2) Учебните материали и ресурси се класифицират в 4 равнища на технологична осигуреност:
1. първо равнище - учебни и методически материали на хартиен носител или техните електронни варианти;
2. второ равнище - мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронни носители, магнитни и оптически дискове, аудио- и видеосредства;
3. трето равнище - учебни материали и модули за обучение и оценяване, разположени на специализирани сървъри с гарантиран високоскоростен достъп до интернет;
4. четвърто равнище - учебни материали и ресурси за самоподготовка, разположени в базирана в интернет система за дистанционно обучение с гарантиран високоскоростен достъп.
(3) В базираната в интернет система по ал. 2, т. 4 се поддържат и:
1. организацията и провеждането на дистанционното обучение;
2. интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове.
(4) При организиране и провеждане на дистанционната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен се осигуряват не по-малко от 70 на сто от учебните материали и ресурсите за самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище.
Чл. 10. Висшите училища осигуряват предварителната технологична подготовка на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма на обучение.
Чл. 11. (1) Организацията на обучението на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма може да включва и присъствени периоди, когато това съответства на спецификата на специалността и на потребностите на обучаваните.
(2) Присъствените периоди по ал. 1 се провеждат в основни звена в структурата на висшето училище, създадени при условията на Закона за висшето образование.
(3) Присъствените периоди по ал. 1 не могат да надвишават 30 на сто от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план.

Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.