Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

Обн., ДВ, бр. 40 от 16 май 2000 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 7 септември 2004 г.


Раздел I

Общи положения

Чл. 1.. С наредбата се определят държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България след завършено средно образование и за изпращане на български студенти за обучение в чуждестранни висши училища.


Раздел II

Приемане на български граждани за студенти във висшите училища на Република България

Чл. 2.. (1) Във висшите училища на Република България могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища.

(2) (Доп.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Български граждани, в т. ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, завършили средното си образование в чуждестранни училища, представят при кандидатстването си във висшите училища на Република България диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.


Чл. 3.. (1) Приемането на студентите се извършва чрез конкурсни изпити в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование.

(2) Учебното съдържание за всеки конкурсен изпит се определя в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България.

(3) Знанията и уменията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система.

(4) Конкурсните изпити са анонимни.


Чл. 4.. (1) Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади по български език и литература, математика, информатика, руски език, испански език, физика, астрономия, химия, биология и философия, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност е в съответствие с предмета на олимпиадата.

(2) Когато конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда, установен в съответното висше училище.


Чл. 5.. Висшите училища определят и обявяват:

1. условията и реда за участие в конкурсните изпити;

2. кандидатстудентските документи и сроковете за тяхното подаване;

3. датите за провеждане на конкурсните изпити;

4. критериите и процедурите за оценяване и класиране;

5. документите и сроковете за записване на новоприетите студенти.


Чл. 6.. (1) Кандидат-студентите подават документите си във висшите училища в определените от тях срокове.

(2) Инвалидите с първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с документите по чл. 5, т. 2.


Чл. 7.. (1) Висшите училища обявяват утвърдения от Министерския съвет брой на приеманите за обучение студенти, а държавните висши училища-и по специалности.

(2) В рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование висшите училища приемат успешно участвалите в конкурсните изпити инвалиди с първа и втора група инвалидност, военноинвалиди, кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца и близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище и единият от тях е приет.

(3) Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование.


Чл. 8.. (1) Висшите училища провеждат конкурсните изпити и обявяват резултатите от тях.

(2) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.

(3) Технически грешки се отстраняват преди първото класиране при условия и по ред, определени в правилниците на висшите училища.


Чл. 9.. Младежите, които са приети за редовно обучение в български или чуждестранни висши училища, създадени по законоустановения ред, се отлагат от наборна военна служба до завършване на образованието си, но не по-късно от навършване на 27 години.


Раздел III

Изпращане на български студенти за обучение в чуждестранни висши училища

Чл. 10.. (1) Министерството на образованието и науката ежегодно обявява и провежда конкурси за местата за пълен и частичен срок на обучение в чуждестранни висши училища при условия, посочени в междуправителствени и междуведомствени спогодби за образователен, културен и научен обмен, и при допълнително определени от него изисквания.

(2) За пълен срок на обучение могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се в първи курс, а за частичен-съгласно условията на спогодбата.

(3) Министерството на образованието и науката уведомява висшите училища за всички студенти, които продължават обучението си по реда на ал. 1.

(4) Ако студенти, изпратени по реда на ал. 1 за пълен срок на обучение, прекратят подготовката си в чужбина, могат да продължат да се обучават във висшето училище и по специалността, по която са били приети в Република България.

(5) Студентите, изпратени по реда на ал. 1 за частичен срок на обучение, удостоверяват с документ пред висшето училище, в което са студенти в Република България, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.


Раздел IV

Приемане на чужденци за студенти във висшите училища на Република България

Чл. 11.. (1) (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Във висшите училища на Република България могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

(2) Чужденци могат да кандидатстват във висшите училища на Република България:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) при условията на чл. 95, ал. 6 и 7 на Закона за висшето образование.

(3) Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г.).

(4) Кандидат-студентите по ал. 3 се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.


Чл. 12.. (1) Чужденците подават следните документи:

1. (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни и висшите училища и специалностите, в които желаят да се обучават;

2. (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките-за кандидатите за пълен срок на обучение;

3. (Нова-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

4. (Предишна т.3.-изм., ДВ, бр. 78 от 2004 г.) академична справка-за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;

5. (Предишна т.4.-изм., ДВ, бр. 78 от 2004 г.) медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

6. (Нова-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) копие от документите за гражданство-за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

7. (Предишна т.5.-изм., ДВ, бр. 78 от 2004 г.) две снимки.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива-по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.


Чл. 13.. (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) (1) Кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 1 подават документите по чл. 12 в Министерството на образованието и науката чрез компетентните институции в страната, от която кандидатстват.

(2) Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определени в междуправителствените спогодби, след съгласуване със съответните висши училища.


Чл. 14.. Кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 2 подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и по реда, определени в съответния акт на Министерския съвет.


Чл. 15.. (1) (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 3 подават документите си в избрано от тях висше училище в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Решение за одобряване на кандидатите по ал. 1 се взема от съответното висше училище до 1 ноември в годината на кандидатстване.

(4) (Отм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.)

(5) (Отм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.)


Чл. 15а.. (Нов-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) (1) Висшите училища изпращат в Министерството на образованието и науката документите на одобрените от тях лица, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 6 от Закона за висшето образование, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване-виза вид "D", съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 49 от 2002 г.).

(2) При изпращането на документите по ал. 1 висшите училища посочват:

1. лични данни на кандидата-имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство;

2. наименование на специалността, образователно-квалификационна степен, форма и срок на обучение по утвърден учебен план;

3. информация за езиковата и специализираната подготовка-степен на владеене на български език, наименование на департамента, в който ще се проведе подготовката, продължителност на обучението;

4. семестриалната такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка;

5. номер на банковата сметка, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка.

(3) Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено уведомява Министерството на външните работи и дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи за това. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.

(4) Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 6 от Закона за висшето образование, заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид "D" и са пристигнали в Република България.


Раздел V

Езикова и специализирана подготовка на чужденците, кандидатстващи във висшите училища в Република България

(Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.)

Чл. 16.. (1) (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Висшите училища осигуряват езиковата и специализираната подготовка на чужденците, кандидатстващи във висшите училища в Република България.

(2) Езиковата и специализираната подготовка се организира на територията на Република България в департаменти на висшите училища, които отговарят на чл. 26а от Закона за висшето образование. Когато такива звена в структурата на висшето училище не съществуват, езиковата и специализираната подготовка се провежда в други висши училища, където са създадени департаменти, отговарящи на изискванията на Закона за висшето образование.


Чл. 17.. (1) Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни програми.

(2) Обучението за придобиване на езикови и специализирани знания е с продължителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, раз-пределени в две групи при минимален хорариум, както следва:

1. за хуманитарните специалности-български език-800 учебни часа;

2. за всички останали специалности-български език-650 учебни часа, и специализирани учебни дисциплини-350 часа.


Чл. 18.. (1) Обучението по български език завършва с писмен и устен изпит, който се полага пред комисия.

(2) (Нова-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Лицата по чл. 16, ал. 1, които владеят български език, могат да се явят на изпитите по ал. 1, без да са преминали езикова подготовка

(3) (Предишна ал.2.-изм., ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия.


Чл. 18.. (1) Обучението по български език завършва с писмен и устен изпит, който се полага пред комисия.

(2) (Нова-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Лицата по чл. 16, ал. 1, които владеят български език, могат да се явят на изпитите по ал. 1, без да са преминали езикова подготовка

(3) (Предишна ал.2.-изм., ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия.


Чл. 19.. (Изм.-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) На лицата, успешно завършили езиковата и специализираната подготовка, се издава свидетелство от висшето училище, провело подготовката.


Чл. 20.. (Нов-ДВ, бр. 78 от 2004 г.) (1) Висшите училища записват одобрените кандидати за студенти, след като те представят свидетелството по чл. 19.

(2) Висшите училища писмено уведомяват Министерството на образованието и науката за чужденците, които са се записали за студенти.

(3) Министерството на образованието и науката изпраща информацията по ал. 2 на Министерството на външните работи и на дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи.


Допълнителни разпоредби

§ 1.. Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на наредбата са лица, които са получили оценка отличен 6,00 на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.


§ 2.. Кандидат-студентите удостоверяват статута си на лауреати на национални и международни олимпиади с документ, издаден от Министерството на образованието и науката, който представят заедно с документите по чл. 5, т. 2.


§ 3.. (1) Когато в дипломата за средно образование на български гражданин по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето полага изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответния инспекторат по образованието на Министерството на образованието и науката. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния учебен предмет при условията и по реда на държавните зрелостни изпити.

(2) Лицето, издържало успешно изпита, получава удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, което е неразделна част от дипломата за средно образование.

(3) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата-от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

(4) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.


Заключителни разпоредби

§ 4.. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 10 от Закона за висшето образование.


§ 5.. Министърът на образованието и науката дава указания по прилагането на наредбата.