ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

(Обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.)

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

            Член единствен. Утвърждава Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления съгласно приложението.

            ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 1.  Отменя се Постановление № 86 на Министерския съвет от 1997 г. за утвърждаване на Държавен регистър на специалностите по образователно- квалификационни степени във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 42 от 1997 г., бр. 76 от 1998 г., бр. 39 и 86 от 1999 г. и бр. 31 от 2000 г.).

            § 2.  Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование.

            § 3.  Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

            

Приложение към член единствен:

 

КЛАСИФИКАТОР

НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Шифър

Области на висше образование

Шифър

Професионални направления

1. 

Педагогически науки   

1.1.  

Теория и управление на образованието

 

 

 

1.2.

Педагогика

 

 

1.3.  

Педагогика на обучението по ...

2.

Хуманитарни науки     

2.1.  

Филология

 

 

2.2.  

История и археология

 

 

2.3.  

Философия

 

 

2.4.  

Религия и теология

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1

Социология, антропология и науки за културата

 

 

3.2.  

Психология

 

 

3.3.  

Политически науки

 

 

3.4.  

Социални дейности

 

 

3.5.  

Обществени комуникации и информационни науки

 

 

3.6.  

Право

 

 

3.7.  

Администрация и управление

 

 

3.8.  

Икономика

 

 

3.9.  

Туризъм

4. 

Природни науки, математика и информатика           

4.1.  

Физически науки

 

 

4.2.  

Химически науки

 

 

4.3.  

Биологически науки

 

 

4.4.  

Науки за земята

 

 

4.5.  

Математика

 

 

4.6.  

Информатика и компютърни науки

5.

Технически науки      

5.1.  

Машинно инженерство

 

 

5.2.  

Електротехника, електроника и автоматика

 

 

5.3.  

Комуникационна и компютърна техника

 

 

5.4.  

Енергетика

 

 

5.5.  

Транспорт, корабоплаване и авиация

 

 

5.6.  

Материали и материалознание

 

 

5.7.  

Архитектура, строителство и геодезия

 

 

5.8.  

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

 

 

5.9.  

Металургия

 

 

5.10. 

Химични технологии

 

 

5.11. 

Биотехнологии

 

 

5.12. 

Хранителни технологии

 

 

5.13. 

Общо инженерство

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1.  

Растениевъдство

 

 

6.2.  

Растителна защита

 

 

6.3.  

Животновъдство

 

 

6.4.  

Ветеринарна медицина

 

 

6.5.  

Горско стопанство

7.

Здравеопазване и спорт               

7.1.  

Медицина

 

 

7.2.  

Стоматология

 

 

7.3.  

Фармация

 

 

7.4.  

Здравни грижи

 

 

7.5.  

Кинезитерапия и рехабилитация

 

 

7.6.  

Спорт

8. 

Изкуства 

8.1.  

Теория на изкуствата

 

 

8.2.  

Изобразително изкуство

 

 

8.3.  

Музикално и танцово изкуство

 

 

8.4.  

Театрално и филмово изкуство

9. 

Сигурност и отбрана

9.1.  

Национална сигурност

 

 

9.2.  

Военно дело