НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ"

Обнародвана, ДВ, бр. 34 от 29 април 1997 г.
Чл. 1. С тази наредба се определят единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" от лица с висше образование.

 

Чл. 2. Професионална квалификация "учител" се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на тази наредба.

 

Чл. 3. Професионална квалификация "учител" може да се придобива от студенти по специалности на образователно-квалификационна степен "специалист по ...", "бакалавър" и "магистър", като обучението се организира в съответствие с държавните изисквания за

 

Чл. 4. Професионална квалификация "учител" по реда на чл. 3 може да се придобива:

1. едновременно с подготовката за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен;

2. след дипломирането.

 

Чл. 5. (1) Обучението включва единен образователен минимум за теоретична и практическа подготовка при редовното обучение и 40 на сто от него при задочно обучение.

(2) Седмичната заетост на студентите не може да надвишава норматива, регламентиран от правилниците на висшите училища.

 

Чл. 6. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

 

Чл. 7. (1) Минималният брой на задължителните учебни дисциплини и техният минимален хорариум в учебни часове са:


1.педагогика (теория на възпи-
танието и дидактика) 60 часа;
2.психология (обща, възрастова
и педагогическа) 45 часа;
3.аудио-визуални и информа-
ционни технологии в
обучението 15 часа;
4.методика на обучението 60 часа.

(2) Лекционните курсове за задължителните учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели, като не по-малко от 3/4 от тях трябва да бъдат на основна работа в съответното висше училище.

 

Чл. 8. (1) Избираемите учебни дисциплини с хорариум не по-малко от 15 учебни часа за всяка една се разпределят в зависимост от характера на специалността в две групи, както следва:

1. първа група-педагогически, психологически и методически;

2. втора група-интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини, свързани с професионално-педагогическата реализация на учителите.

(2) Обучаващите се задължително избират по една или две учебни дисциплини от всяка от посочените в ал. 1 групи.

 

Чл. 9. Практическата подготовка се осъществява чрез следните форми на обучение с минимален хорариум в учебни часове:

1. хоспетиране -30 часа;

2. текуща педагогическа

практика -45 часа;

3. преддипломна педагогическа

практика -75 часа.

 

Чл. 10. Хоспетирането е наблюдение и анализ на уроци и други организационни форми на обучение, осъществявано под непосредственото ръководство на преподавател от висшето училище.

 

Чл. 11. Текущата педагогическа практика включва посещение, наблюдение на уроци и други форми на обучение с цел подготовка за преддипломната педагогическа практика.

 

Чл. 12. (1) Преддипломната педагогическа практика е самостоятелно участие на обучаваните в учебно-възпитателния процес под ръководството на учител и преподавател от висшето училище.

(2) Минималният брой на уроците за нови знания, изнесени от всеки обучаван, е от 10 до 22 изнесени урока.

 

Чл. 13. (1) Практическата подготовка се организира от висшето училище чрез договаряне с държавно или общинско училище или с детска градина.

(2) Заплащането на учителите от държавните и общинските училища и детски градини, участващи в практическата подготовка на обучаваните по чл. 10, 11 и 12, се определя с норматив на Министерството на образованието, науката и технологиите като процент от

 

Чл. 14. Обучението за придобиване на професионална квалификация "учител" се осъществява в съответствие с предвидения в чл. 7, 8 и 9 единен образователен минимум, включен в учебeн план.

 

Чл. 15. (1) Обучението за придобиване на професионална квалификация "учител" завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит.

(2) Държавният изпит по ал. 1 се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.

 

Чл. 16. (1) Държавният изпит се полага пред държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на ректора на висшето училище.

(2) В състава на комисията по ал. 1 задължително се включва учителят, при когото е провеждана преддипломната педагогическа практика по чл. 12.

 

Чл. 17. Професионална квалификация "учител" се удостоверява със свидетелство към дипломата за завършена степен на висшето образование.

 

Чл. 18. Министърът на образованието, науката и технологиите определя изискванията за заемане на длъжността "учител" съобразно придобитото образование и професионална квалификация.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата не се прилага за подготовката на студентите, обучавани по специалности от професионалните направления "Педагогика" и "Педагогика на обучението по...". Професионална квалификация "учител" за тези студенти се придобива в съответствие с дъ

 

§ 2. Висши училища, които не отговарят на държавните изисквания, определени с наредбата, не могат да организират обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и да издават свидетелства по тази наредба.

 

§ 3. Висшите училища привеждат в съответствие с изискванията на наредбата учебните планове и програми, по които се обучават студентите, приети преди влизането й в сила.

 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 във връзка с чл. 7 от Закона за висшето образование и влиза в сила от учебната 1997/1998 г.