web accessibility bulgarian flag english flag

Физика и математика

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по физика и математика

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

          

      Сту­ден­ти­те от спе­циал­ността „Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка“ за­ед­но с фун­да­мен­тал­ни­те зна­ния по фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка по­лу­ча­ват и необхо­ди­ма­та под­го­тов­ка по ин­фор­ма­ти­ка, об­ща елек­тро­тех­ни­ка, ас­тро­но­мия, ме­то­ди­ка и тех­ни­ка на учи­лищ­ния екс­пе­ри­мент, как­то и необхо­ди­ма­та пе­да­го­ги­че­ска под­го­тов­ка, по­з­во­ля­ва­ща им да про­веж­дат екс­пе­ри­мен­тал­на, тео­ре­тич­на и пре­по­да­ва­тел­ска дей­ност. В учеб­ния план са пре­дви­де­ни и из­би­ра­е­ми дис­ци­пли­ни, ка­то ком­пютър­на фи­зи­ка, фи­зи­ка на ла­зе­ри­те, из­вън­га­лак­тич­на ас­тро­но­мия и кос­мо­ло­гия, сен­зо­ри и сен­зор­ни си­сте­ми, елек­трет­но съ­стоя­ние в по­ли­ме­ри­те, кри­ста­ло­фи­зи­ка, ра­дио­е­ко­ло­гия и до­зи­ме­трия, кван­то­ва тео­рия на по­ле­то и др., ко­и­то се из­би­рат спо­ред ин­те­ре­си­те на сту­ден­ти­те.

      За­вър­ши­ли­те та­зи спе­циал­ност мо­гат да ра­бо­тят ка­то учи­те­ли по физика и математика, да осъ­ще­ствя­ват учеб­на, на­уч­но-­ме­то­дич­еска и ор­га­ни­за­цион­но-упра­влен­ска дей­ност в си­сте­ма­та на про­све­та­та. Фун­да­мен­тал­на­та им под­го­тов­ка да­ва въ­змож­ност да ра­бо­тят нав­ся­къ­де, къ­де­то се из­пол­зват при­до­би­ти­те от тях зна­ния по физика и математика.

      След за­върш­ва­не на та­зи спе­циал­ност сту­ден­ти­те мо­гат да продъл­жат об­у­­че­ние­то си при опре­де­ле­ни усло­вия в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „магистър“ във фа­ку­лтета, в дру­ги фа­ку­лте­ти на уни­вер­си­те­та или в дру­го вис­ше учи­ли­ще.

Последна промяна на 19 Януари 2017