web accessibility bulgarian flag english flag

Физика и математика

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по физика и математика

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

          

Обучението по специалността „Физика и математика“ има дългогодишни традиции в Пловдивския университет. Основната й цел е да подготви учители по учебните предмети „Физика и астрономия“, „ Математика“, „Човекът и природата“  за прогимназиалния и гимназиалния етап на средното общообразователно училище.

Учебният план е разработен съобразно държавните образователни изисквания за придобиване на учителска правоспособност и съвременните световни тенденции за подготовка на учители.

Чрез избираемите курсове студентите могат да допълнят подготовката си по физика, математика,  съвременни педагогически теории и образователни технологии. Факултативните курсове предлагат възможността да се разшири общообразователната подготовката на студентите, съобразно техните предпочитания. Предлагат се курсове по философия, история, английски, руски език и др.

Дипломираните студенти могат да работят като учители в държавни и частни средни училища и в различни организации, свързани с обучение и възпитание на деца.

Предвид настоящата липса на учители по тези специалности в българското училище, която е силно изразена и се задълбочава все повече, намирането на работа на завършилите специалността е почти гарантирано.

 

Последна промяна на 17 Януари 2019