web accessibility bulgarian flag english flag

Електроенергийна техника

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Електротехника, електроника и автоматика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по електроенергийна техника

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

„Електроенергийна техника“ e широкопрофилна инженерна специалност, която подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на електротехниката, електрозадвижването и автоматиката.

През първите две години от обучението се изучават фундаментални, специализирани и практически дисциплини, които осигуряват необходимите
общотехнически знания и умения на студентите.

През третата и четвъртата година от обучението се изучават задължителни, специализирани, факултативни и избираеми дисциплини. Разработват се курсови проекти, като се използват специализирани софтуерни продукти.

Специализираните учебни дисциплини подготвят квалифицирани технически специалисти в областта на електротехниката и енергообзавеждането на промишлени и битови потребители. Изучават се дисциплините Основи на електротехниката, Електрически измервания и Електроника, което е предпос­тавка за навлизането в професионално насочените курсове Електрически машини, Електрически мрежи и системи, Електрическа част на централи и подстанции, Електроснабдяване, Електрообзавеждане и други.

Включени са модули избираеми дисциплини, свързани с възобновяемите енергийни източници, системи за енергоспестяване, сградни инсталации – автоматизирано проектиране, и други.

Завършилите инженери ще владеят методите и средствата за измерване на различни електрически величини в производствени и лабораторни условия. Ще използват съвременни методи за провеждане на експериментални изследвания. Ще могат да подготвят и обработват техническа документация по изискванията на действащата нормативна уредба и правилата за техническа безопасност.

Дипломираните инженери по специалността „Електроенергийна техника“ ще бъдат подготвени да управляват изпълнителски екипи, да контролират качеството на извършваните електротехнически дейности, да се реализират като ръководители на звена, специалисти в електроразпределителните дружества, в производствени, строителни и проектантски фирми и други стопански организации в областта на електропромишлеността.

Професионалните компетенции на дипломираните бакалаври са предпоставка за конкурентоспособност и успешна реализация на пазара на труда.

Бакалаврите, завършили специалността „Електроенергийна техника“, могат да продължат обучението си в магистърски програми.

Последна промяна на 15 Март 2018