web accessibility bulgarian flag english flag

Физика и астрономия

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по физика и астрономия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

      Основната цел на специалността „Физика и астрономия“ е студентите да усвоят фундаменталните знания от областта на физиката и астрономията. Те получават още и необходимата подготовка по математика, информатика, базисни знания за химичния и биологичния модул на учебния предмет „Човекът и природата“, техника на провеждане на физичен експеримент и на астрономични наблюдения. Освен това тези студенти придобиват и необходимите педагогически умения, което им позволява да провеждат както изследователска, така и преподавателска дейност.

      В предвидените в учебния план избираеми дисциплини по физика и астрономия студентите се запознават с актуални научни проблеми и придобиват допълнителни умения, свързани както с успешната им професионална реализация, така и като добра основа за продължаване на образованието си в магистърска степен.

      Практиките по астрономия се предвижда да бъдат провеждани в Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен и в някои от останалите  астрономически обсерватории.

      След за­върш­ва­не на та­зи спе­циал­ност сту­ден­ти­те мо­гат да продъл­жат об­у­­че­ние­то си при опре­де­ле­ни усло­вия в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „магистър“ във фа­ку­лтета, в дру­ги фа­ку­лте­ти на уни­вер­си­те­та или в дру­го вис­ше учи­ли­ще.

Последна промяна на 19 Януари 2017