web accessibility bulgarian flag english flag

Стопанско управление

Професионално направление: Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна (задочната форма е само в платено обучение)

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

       „Сто­пан­ско упра­вле­ние“ е уни­вер­си­тет­ска спе­циал­ност в про­фе­си­онал­ното на­пра­вле­ние „Ад­ми­ни­стра­ция и упра­вле­ние“. В под­го­тов­ка­та на сту­ден­ти­те по та­зи спе­циал­ност са вклю­че­ни ба­зо­ви зна­ния по ико­но­ми­ка, ор­га­ни­за­ция и упра­вле­ние на биз­нес ор­га­ни­за­ции­те. При­до­би­ват се уме­ния за ди­аг­но­с­ти­ка на про­бле­ми в биз­нес сре­да, раз­ра­бо­тва­не и из­бор на упра­влен­ски ре­ше­ния, ор­га­ни­за­ция и кон­трол на из­пъл­не­ние­то им.

      Об­уче­ние­то се про­веж­да по ба­ка­лавър­ски уче­бен план, раз­ра­бо­тен в съот­вет­ствие с бъл­гар­ския и све­тов­ния опит в под­го­тов­ка­та на ме­ни­джъ­ри.

      За­вър­ши­ли­те мо­гат ус­пеш­но да се ре­а­ли­зи­рат ка­то упра­вля­ва­щи на раз­лич­ни рав­ни­ща в биз­нес ор­га­ни­за­ции­те. Же­ла­ещи­те мо­гат да продъл­жат об­ра­зо­ва­ние­то си в ма­ги­стър­ските про­гра­ми на фа­ку­лте­та.

Последна промяна на 25 Март 2019