web accessibility bulgarian flag english flag

Химия и Физика

Професионално направление: Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по химия и учител по физика

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Спе­ци­ал­ността „Хи­мия и фи­зи­ка“ е пе­да­го­ги­чес­ка. Тя е с дъл­го­го­диш­ни тра­ди­ции в Плов­ди­вс­кия уни­вер­си­тет и се раз­ви­ва съв­ме­ст­но с Фи­зико-технологичния фа­кул­тет. Прог­ра­ма­та за обу­че­ние бе об­но­ве­на с цел оси­гу­ря­ва­не на съв­ре­мен­но ни­во на под­го­тов­ка на учи­те­ли, в съ­от­ве­т­ствие с но­ви­те нормативни до­ку­мен­ти на Министерството на образованието и науката. В прог­ра­ма­та са включени всички учебни курсове и педагогически практики, съгласно новите държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител".   

      Анализът на настоящото състояние и прог­но­зи­те за раз­ви­тие на тру­до­вия па­зар у нас и в чуж­би­на показват задълбочаващ се дефицит на пре­по­да­ва­те­лс­ки кад­ри. Тър­се­не­то на ква­ли­фи­ци­ра­ни мла­ди кад­ри за нуждите на училищното об­ра­зо­ва­ни­е създава благоприятна възможност за бър­за ре­а­ли­за­ция на дип­ло­ми­ра­ли­те се по тази специалност.

      Дипломираните специалисти могат да се реализират като учители по: Човекът и природата; Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия в държавните и частни училища в страната, ръководители на специализирани школи, кръжоци към регионални, национални и европейски образователни структури, както и неправителствени организации, работещи с деца.

      Квалификационната степен "бакалавър" осигурява и възможност за работа в регионални инспекторати по образованието в структурите на Министерството на образованието и науката.

      Ус­пеш­но завър­ши­ли­те сту­ден­ти мо­гат да продъл­жат обу­че­ни­е­то си в магистърски програми в трите основни направления, застъпени в бакалавърското обучение – химия, физика и педагогически науки.

Последна промяна на 18 Януари 2018