web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Филиали » Филиал – Смолян » КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017/2018

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017/2018

ПУ "Паисий Хилендарски", Филиал - Смолян 

СПИСЪК

на специалностите, на конкурсните изпити и на държавните зрелостни изпити, които участват в образуването на бала за учебната 2017/2018 година

» Специалности 
» Балообразуване по специалности
» Прием на документи
» Конкурсни състезателни изпити
» Класирания и записване
» Документи и такси за кандидатстване
» Такси за обучение
» Необходими документи за записване
» Първо класиране
» Второ класиране
» Допълнителен прием по специалности 

Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалностите, по които се провежда обучение във Филиал - Смолян, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.
Обучението по всички специалности е за получаване на образователно-квалифи­ка­цион­ната степен „бакалавър“, редовна форма, със срок на обучение 4 години.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит. Балообразуваща е по-високата оценка.

Кандидати, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (над 5,50), се класират и се записват в посочената от тях специалност по първо желание като студенти на Филиала. Записването става с подаване на кандидатстудентски документи в указания срок, заплащане на дължимата студентска такса и диплома за завършено средно образование. Срокът за записване е във времето на прием на документи от 12 юни до 7 юли. В случай, че все още не са получили дипломата си, попълват декларация, с която се задължават в срок до 7 юли да я представят. При неспазване на срока те губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Същите условия важат и за кандидат-студенти, които имат призово място на национални или университетски олимпиади по съответния предмет. Те имат право да се запишат веднага след представяне на съответен документ, при условията, посочени горе (подаване на кандидатстудентски документи в указания срок, заплащане на дължимата студентска такса и представяне на диплома за завършено средно образование).

За специалностите "Туризъм" и "Биология, човешко поведение и здраве", както е посочено в таблицата по-долу,  в балообразуването се включват съответно и оценки от дипломата по чужд език и по психология и логика.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА  СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 БАЛ 

КСИ, ДЗИ и оценки от дипломата за средно образование, участващи в балообразуването

БАКАЛАВЪР

Начална училищна педагогика с чужд език 
(английски)*

Редовно

6 х И

И: КСИ (Английски език или Български език, или Математика, или География на България, или История на България)
или 
ДЗИ (Английски език или Български език и литература, или Математика, или География и икономика, или История и цивилизация)

БАКАЛАВЪР

Български език и английски език*

Редовно

6 х И

И: КСИ (Английски език или Български език)
или 
ДЗИ(Английски език или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

Български език и история 

Редовно

6 х И

И: КСИ (Български език или История на България)
или 
ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или Философски цикъл)

БАКАЛАВЪР

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Редовно

6 х И

И: КСИ (Математика или Информатика, положен в друго ВУ, или Български език)
или 
ДЗИ (Математика или Български език)

БАКАЛАВЪР

История и география

Редовно

6 х И 

И: КСИ (Български език, или История на България, или География на България, или Математика)
или
ДЗИ (Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика, или Математика, или Предметен цикъл "Философия")

БАКАЛАВЪР

Туризъм

Редовно

4 х И

+

2 х О

И: КСИ (География на България или История на България, или Математика, или Български език)
или 
ДЗИ (География и икономика или История и цивилизация, или Математика, или Български език и литература)
О: Английски език или Немски език, или Руски език, или Френски език**

БАКАЛАВЪР

Биология, 
човешко поведение и здраве

Редовно

4 х И

+

2 х О

И: КСИ (Биология или Математика, или География на България, или Български език, или Химия, положен в друго ВУ, или Физика, положен в друго ВУ)
или 
ДЗИ (Биология и здравно образование или Математика, или География и икономика, или Химия и опазване на околната среда, или Физика и астрономия, или Български език)
О: Психология и логика***

* Кандидатите, които нямат оценка по английски език в дипломата, задължително се явяват на кандидатстудентски изпит по английски език.

** На кандидатите за специалността "Туризъм" се взима най-високата оценка по чужд език от дипломата. По време на обучението си те изучават два чужди езика: І чужд език (задължително трябва да имат оценка в дипломата си) – по избор между английски, немски, руски език; ІІ чужд език (започват от начално ниво) – по избор между немски, руски, английски език.

*** Ако кандидатът няма оценка по психология и логика в дипломата си, като балообразуваща се взема оценката по биология, философия или етика (по реда, в който са изброени).

Забележка: Кандидатстващите за специалността "Начална училищна педагогика с чужд език (английски език)" се явяват на устен изпит за проверка на говорни и комуникативни способности в сградата на Филиала на: 8 април от 14.00 ч.; 10 юни от 14.00 ч. и всеки работен ден от 5 юни до 8 юли.

Програмите за конкурсните изпити са аналогични на представените от съответните факултети на Пловдивския университет. Изпитите са явни, писмени и се провеждат под формата на тестове.

     Класирането за всички специалности е по реда на бала.

Признават се оценки от конкурсните изпити, положени в други висши училища, по обявените във Филиала учебни предмети.

Оценките на първенците в националните кръгове на олимпиадите се признават за кандидатстудентски оценки по съответните изпити. Признават се също така и оценките от национални и регионални състезания,  публикувани на сайта на Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Кандидатстудентска информация

4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 32, тел. (0301) 6 23 39, 6 24 05; GSM: 0885 899 573

 

Одобрил: Зам.-директор по учебна дейност доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева; Последна промяна на 20 Юли 2017