web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


  Начало » Новини » Стипендии за втори семестър на учебната 2018/2019 г.

Стипендии за втори семестър на учебната 2018/2019 г.

 СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА   

                            

        ПУ „Паисий Хилендарски“ започва приема на документи за кандидатстване за стипендии -  втори семестър на учебната 2018/2019 г.

                Право на стипендия имат всички действащи студенти, както и студенти, обучаващи се в  приоритетни професионални направления - държавна поръчка и са редовна форма на обучение.

 • имат среден успех от предходните два семестъра 4.00 и по-висок.
 • първи курс - успех от първи семестър, а за ФМИ - успех от първи триместър.
 • платен летен (втори) семестър на уч. 2018/2019 г.

   

ВАЖНО: Студент от приоритетна специалност може да кандидатства  веднъж по общия ред и веднъж по  приоритетни професионални направления. Студенти с предимство подават отново необходимите документи за втори семестър.

Приемът на документи започва от 18.02.2019г до 08.03.2019 г. Студентите могат да заявят участие на място, както следва:

 • Стая №133 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24) за студентите, обучаващи се на територията на град Пловдив;
 • Стая №203 ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на град Смолян.

Студентите с успех 6.00 и приоритетни специалности не представят документи за доход.

       Класирането за стипендии втори семестър на учебната 2018/2019 г. ще бъде обявено на 10.03.2019 г. в сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/ Студент, класиран за стипендия, трябва да представи актуална лична  сметка (IBAN) до 11.03.2019 г. най-късно  в стая №133.

Необходими документи

За кандидатстване с предимство

Предимство

Документи

Сирак

(1) Удостоверение за смърт на двамата родители или

(2) Документ от дом за деца лишени от родителска грижа

(3) IBAN

Инвалид

(1) Експертно решение от ТЕЛК с над 70% на студента (2) IBAN

Чужденец

(1) Заявление – декларация заверено от инспектор УО (2) IBAN

Майка/ Баща (с деца до 6 години)

(1) Удостоверение за раждане на детето (2) IBAN

Един родител инвалид

(1) Удостоверение за смърт за единия родител и (2) Експертно решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител или

(1) Удостоверение за раждане на студента (при неизвестен родител) и (2) Експертно решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител (3) IBAN

Двама родители инвалиди

(1) Експертно решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на единия родител и (2) Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия родител (3) IBAN

Пълен отличник (6.00)

Уверение от комисията

Приоритетни професионални направления

Уверение от комисията

 

За кандидатстване без предимство е необходимо:

Документи за доход на всеки член от домакинството (вкл. и на студента, ако има такъв) за предходните 6 месеца(последните  шест получени брутни  заплати).

В документите за доход се включват суми от:

 • брутни заплати;
 • хонорари;
 • пенсии;
 • търговия;
 • продажба на селскостопанска продукция;
 • занятие;
 • свободни професии;
 • дивиденти от акции и други доходи;
 • наеми;
 • обезщетения за временна неработоспособност;
 • обезщетения за безработица и социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • присъдени издръжки и др.

 

В документите за доход не се включват:

 • пари за командировки на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица;
 • добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
 • стипендии, получавани от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии.

 

*Когато е ползван неплатен отпуск или лицето работи на непълно работно време, или по-малко от 8 часа на ден, то в документа за доход това изрично се посочва. В документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от работодателя и  бележка от НОИ.

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в съответната валута.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя  доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и ксерокопие от съдебно решение за другия родител.

 В случай на следващ брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на настоящия съпруг/а.

Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана от безработния.

Собствениците на фирми  и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и получения дивидент), откъдето се установява средно месечния брутен доход на лицето.

Когато родителите се занимават с търговия, продажба  на селскостопанска продукция, занятия и т.н.,  представят данъчна декларация за предходната година, ксерокопие на картона за регистрация като ЗП, а  ако не са подали такава в НАП - декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период.

Други документи, удостоверяващи членове на домакинството:     

УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици или студенти редовна форма на обучение.

 Удостоверение за раждане за братя и сестри (неучащи) - до 6 годишна възраст.

 Удостоверение за смърт при починал родител.

 

 

За въпроси и информация:

 

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, стая 133

 

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

 

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

 

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

 

Тел. 0878503004 – Милка Димова

 

Email: tk_sm_milka@abv.bg

Одобрил: Нина Странджева; Последна промяна на 2019-02-20 10:34:29
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg