уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Стипендии за втори семестър на учебната 2021/2022 г.

Стипендии за втори семестър на учебната 2021/2022 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява началото на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на
учебната 2021/2022 г.

Приемът  на документи за участие в класиране ще се проведе от 7 март 2022 г. до 18 март 2022 г. (до 18:00 часа). Студентите заявяват участието си онлайн чрез e-portal на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Право да кандидатстват за стипендии имат действащи студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка).

Кандидатстването се извършва само върху основата на показателя „среден семестриален успех“ от предходните два семестъра (за 1. курс- от 1. семестър , за първокурсниците от ФМИ – от 1. триместър).

  • Кандидатите трябва да влязат в e-portal, секция „Стипендии“
  • Полето „Среден успех“ се попълва само когато кандидатът кандидатства за:

       - Стипендия по успех;  

       - Стипендия от специалности в приоритетни професионални направления;

       - Стипендия от социален характер, в случай че студентът се обучава в приоритетна специалност;

       - Стипендия за ДЗИ.

След изпращане на информацията за кандидатстване, студентите ще получат на студентската си поща автоматично генерирано съобщение с информация за кандидатстването. След обработката на документите, до една седмица след тяхното подаване, студентите ще получат от Комисията за стипендии при ПУ „П. Хилендарски“ потвърждение относно кандидатстването им. Ако не се получи това потвърждение, следва, че заявлението не е изпратено успешно.

 

Класирането за стипендии за втори семестър на учебната 2021 / 2022 г. ще бъде обявено след 4 април 2022 г. на сайта на университета: https://uni-plovdiv.bg/

 

Видове стипендии:

 

1. СТИПЕНДИИ ПО ОБЩ РЕД

 

А. Стипендия по успех:

Размерът на тази стипендия е 160 лв. Кандидатите трябва да имат успех над 4.00, да са заверили текущия семестър и да са положили всички изпити успешно.

Кандидатстването за стипендия по успех не гарантира класиране, независимо от това, че кандидадът отговаря на горепосочените условия!

 

Б.Стипендии от специалности в приоритетни професионални направления

Списък на специалностите от приоритетните професионални направления в Пловдивския университет

Размерът на тази стипендия е 160 лв. Право да кандидатстват имат студенти от посочените специалности, положили всички изпити за целия период на обучение, с доказан успех минимум Добър 4.00 и със заверен семестър за учебната 2021 / 2022 г.

Тази стипендия може да се получава от студентите едновременно и с друга стипендия – по успех или със социален характер (ако имат необходимия успех).

В.Стипендии за ДЗИ: Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство", както и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", получават стипендии в размер 100 лв..

Изискваният успех е минимум Добър 4.00.

 

2. СТИПЕНДИИ ОТ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР:

Размерът на тази стипендия е 160 лв. Право да кандидатстват имат следните студенти, приложили долупосочените документи:

           - несемейни студенти без двама родители (смъртни актове или препис –извлечения за смърт на двамата родители);

           - студенти с трайни увреждания - (копие от решение на  ТЕЛК /НЕЛК със 70% или над 70%  );

           - студенти с двама родители с трайни увреждания (копия от решенията на ТЕЛК/НЕЛК на двамата родители със 70% или над 70% );

           - студенти с един родител, който е с трайни увреждания ,когато другият е починал или неизвестен  (копие на решение от ТЕЛК/НЕЛК с или  над 70% за единия родител и копие на Акт за смърт или Препис-извлечение на другия родител);

           - студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа (служебна бележка от дома );

           - студентки майки / бащи с дете до 6-годишна възраст (копие от акт за раждане на дете, което не е навършило 6-годишна възраст и декларация от баща с родителски права (само за бащите).

          - Декларация от баща с родителски права

 

Позволени формати и размер на файловете са: JPG, JPEG, PNG, PDF с размер до 5MB.

 

3. СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ  ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОГОДБИ 103 И 228 ПМС

Студенти от втори и по-горен курс по ПМС 103 и 228 могат да кандидатстват за стипендия само ако са положили всички изпити по учебен план от предходните два семестъра и имат среден успех не по-нисък от добър 4.00.

Студнтите от първи курс кандидатстват без изискване за успех.

СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТБЕЛЯЗВАТ, ЧЕ СА ЧУЖДЕНЦИ!


За въпроси и информация:

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24,  стая “Стипендии“ Ректорат /южен двор/

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева, Анелия Терзиева

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

Тел. 0878503004 – Милка Димова

Email: tk_sm_milka@abv.bg

Email: milka_dimova@uni-plovdiv.bg

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2022-02-24 08:55:06
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол